1. Konferencja „Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ja kształtujące” (Katedra Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Lublin 8-9.11.2007) – referat: „Polska między narodem a Europą. Próba typologii postaw polskich parlamentarzystów wobec tożsamości narodowej i europejskiej”
  2. IX Międzynarodowa Konferencja „Kultura a rynek” (Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych: Nałęczów 15-17.05.2008) – referat: „Młodzieżowe style konsumpcji i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. Próba socjologicznej typologii nas przykładzie badań empirycznych w Polsce, Niemczech i Korei Południowej”
  3. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metodologiczne  założenia i problematyka socjologii moralności” (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 29-30.04.2009) – referat: „Kompensacyjne i demonstratywne zachowania – przejaw przemiany moralności?”
  4. XI Międzynarodowa Konferencja „Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej” (Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych: Nałęczów 05-07.05.2010) – referat: „Postawy Polaków wobec światowego kryzysu gospodarczego i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania”
  5. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem”, Kraków 8-11.09.2010, referat wyłożony: „Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich”
  6. Ogólnopolskie Seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, Instytut Badań Edukacyjnych, 8-9.03.2011 Lublin, referat: „Postawy moralne polskiej młodzieży w świetle wyników badań socjologicznych”,
  7. II Ogólnopolska Konferencja „Świat Internetu”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 12.05.2011, referat: „Orientacje moralne polskich internautów i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania”
  8. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat”, UMCS, 27-30.09.2009 Lublin, referat: „Orientacje moralne społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań socjologicznych”
  9. Międzynarodowa konferencja „Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”, KUL, 01-02.12.2011 Lublin, referat: „Badania opinii publicznej między iluzją a rzeczywistością”
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 16:18 - Aleksandra Dziak