Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie socjologii; habilitacja (Wydział Nauk Społecznych KUL 2011) w zakresie socjologii, specjalność: socjologia etniczności i migracji.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

– procesy migracyjne z Polski, zwłaszcza okresu poakcesyjnego i problemy rodzin migracyjnych,

– działalność organizacyjna i edukacyjna polskich migrantów poakcesyjnych w krajach Unii Europejskiej

– system opieki nad emigracją z ziem polskich od połowy XIX w. do lat współczesnych;

– tożsamość społeczno-kulturowa i procesy integracji społecznej migrantów,

– problemy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

– przemiany społeczności polskich na Litwie, Białorusi i Ukrainie;

 

Jest autorką kilku publikacji książkowych: studium socjologiczno-historycznego Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim (18751988), Lublin 1995; Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym. Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Lublin 2009;  Sprostać migracji. Pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX – początek XXI wieku), Lublin 2010; współredaktorką pracy zbiorowej Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, Gdańsk 2009 oraz autorką kilkudziesięciu artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych (m.in. w „Rocznikach Nauk Społecznych”, „Studiach Polonijnych”).

 

 Udział w projektach badawczych:

– w latach 1982–1983, 1985–1988 udział w realizacji projektu badawczego Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych, na temat historii i sytuacji społeczno-kulturowej parafii polskich w Ameryce Północnej;

 – w latach 2005-2007 – w międzynarodowym projekcie badawczym Migralink. Integration of Migrants in the Enlarged Europe and Policies for the Return of Productive Intellect (projekt zrealizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z instytucjami partnerskimi z Włoch, Austrii, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii);

 – od 2015 – realizacja wraz z pracownikami Katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego projektu badawczego na temat rozwoju zawodowego, materialnego, społecznego,  rodzinnego i religijnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 01:55 - Tomasz Peciakowski