Historia katedry

Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego została powołana 1 marca 2012 r. Powstała z połączenia wcześniej istniejących katedr: Socjologii Grup Etnicznych (działającej od 1990 r. pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Romana Dzwonkowskiego SAC, a w latach 2009-2012 funkcjonującej jako Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej pod kierunkiem dr hab. Adama Szafrańskiego) oraz katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej (działającej pod tą nazwą w latach 2008-2012 pod kierunkiem o. dr hab. Jana Mazura OSPPE ). Kierownikiem katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego została dr hab. Jadwiga Plewko.

 

Nowa katedra zatrudnia pracowników naukowych z doświadczeniem i dorobkiem badawczym wypracowanym w obrębie macierzystych jednostek i po części kontynuowanym przez nich obecnie. W nowej formule katedry znajdują się także wspólne obszary zainteresowań i badań nad różnymi przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Mieszczą się w nich bowiem, dla przykładu, tak szerokie pola badawcze, jak funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach wielokulturowości i wieloetniczności, czy też tak praktyczne wymiary realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, jak działalność organizacji pozarządowych czy wolontariatu na rzecz pomocy uchodźcom i migrantom. Jest miejsce na badania nad sposobami partycypacji społecznej współczesnych migrantów w krajach przyjmujących i na pytania o kulturę i aksjologiczne podstawy tych form ich aktywności w życiu publicznym. Stwarza to interesującą perspektywę dla badań socjologicznych, jak i interdyscyplinarnych.

  

Rozwój Kadry Katedry

Dr hab. Wioletta Szymczak dn. 23. IX. 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nadany przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL. Za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną pt. Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura – funkcje – modele otrzymała indywidualną nagrodę Rektora KUL za rok 2014.

 

Dr hab. W. Szymczak zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, aksjologii życia publicznego, edukacji obywatelskiej, metodologii badań socjologicznych, głównie jakościowych oraz etyką badań naukowych. Realizuje badania socjologiczne na temat partycypacji społecznej, jej istoty, uwarunkowań, funkcji w społeczeństwach demokratycznych, powiązań ze społeczeństwem obywatelskim i kwestią rozwoju społecznego. W jej dorobku znajdują się recenzowane publikacje z w/w zakresu: monografie, prace pod redakcją, artykuły naukowe, hasła encyklopedyczne. Od wielu lat prowadzi wykłady i konwersatoria z zakresu socjologii i aksjologii życia publicznego, społeczeństwa obywatelskiego, etyki badań socjologicznych i naukowych oraz seminaria magisterskie: „Partycypacja społeczna” i „Aktywizacja i integracja społeczna”.

 

Dzięki kilkukrotnym wyjazdom do Republiki Federalnej Niemiec (staż naukowy, pobyty studyjne i stypendialne, udział w konferencjach naukowych) wykorzystuje w pracy naukowej dorobek niemieckiej socjologii i filozofii, podtrzymuje kontakty z naukowcami z tego kraju, co zaowocowało m.in. uzyskaniem zaproszenia do odbycia stażu naukowego w Uniwersytecie w Mainz, zrealizowanego jesienią 2015 roku.

 

Ks. dr Tomasz Adamczyk uzyskał stopień doktora socjologii w roku 2005 na podstawie rozprawy pt. Uwarunkowania religijności katolików (na przykładzie Archidiecezji Lubelskiej), przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego.

 

Zainteresowania i badania naukowe ks. dr Adamczyka koncentrują się wokół socjologii religii, socjologii moralności, katolickiej nauki społecznej, socjologii problemów społecznych i aksjologii życia publicznego. Prowadził badania nad kondycją moralną i religijną społeczeństwa polskiego, stanem i dynamiką religijności wiejskiej w warunkach modernizacji społecznej i globalizacji. Efektem tych zainteresowań są liczne recenzowane publikacje, referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria licencjackie z zakresu aksjologii życia publicznego, patologii społecznych, socjologii życia codziennego, teorii i metod pracy socjalnej. Zdobył znaczące doświadczenie w zakresie organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. kolejnych edycji Kongresu Kultury Chrześcijańskiej i sympozjów realizowanych wspólnie z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Staż naukowy ks. dr Adamczyka na Uniwersytecie Nowojorskim (CNYU) w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL był kontynuacją badań na temat aksjologicznych podstaw przestrzeni publicznej, socjologii problemów społecznych i polityki społecznej. Wyjazd ten też był okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych, cennych w perspektywie dalszej współpracy, uczestniczenia w wybranych wykładach i konferencjach naukowych, zapoznania się z metodami dydaktycznymi stosowanymi na Wydziale Socjologii New York University. 

 

Seminaria doktoranckie i doktoranci Katedry:

W katedrze odbywają się dwa seminaria doktoranckie:

 

Seminarium Socjologii Grup Etnicznych - prowadzone przez dr hab. Jadwigę Plewko

 

Doktoranci (2018/19):

Adam Zwierzyński

Małgorzata Bochniarz-Gałka

Dominika Janik-Lis

Cezary Rutkowski

Alicja Rut-Rutowicz

 

Wypromowani Doktorzy:
dr Mateusz Szast

 

Seminarium Socjologii Partycypacji Społecznej - prowadzone przez dr hab. Wiolettę Szymczak, prof. KUL

 

Doktoranci (2018/19):

Katarzyna Dziewulska
Emilia Mrzygłód
Wioletta Pietruczuk
Grzegorz Tutak
Bożena Zdebko
Kamil Lewko
Kamila Maciejewska

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018, godz. 08:03 - Maria Mazurek-Olszowa