Program badawczy katedry:

Profil naukowo-badawczy Katedry zaplanowany na lata 2013-2018 zakłada realizację szerokiej koncepcji badań socjologicznych, mieszczących się w obrębie dwóch obszarów:

  1. Socjologii partycypacji społecznej w kontekście przemian społeczno-kulturowych
  2. Problematyki rozwoju polskich migrantów poakcesyjnych w krajach Unii Europejskiej

Pierwszy obszar badawczy realizowany przez pracowników Katedry obejmuje wieloaspektową analizę dynamiki życia społecznego w celu poznania uwarunkowań, mechanizmów oraz znaczenia partycypacji społecznej i obywatelskiej w Polsce i w wybranych krajach europejskich.

 

Zakres tematyczny badań w tym obszarze:

- partycypacja społeczna i obywatelska w przestrzeni publicznej, w skali mikro i makrospołecznej;

- dialog społeczny i obywatelski, współpraca i partnerstwa międzysektorowe;

- animowanie, organizowanie i integrowanie społeczności lokalnych;

- aksjologiczne wymiary przestrzeni publicznej, rola religii i osób wierzących we współczesnych procesach społecznych i w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

- znaczenie służb publicznych;

- polityka społeczna i organizacje pozarządowe.

 

W ramach realizacji powyższych zamierzeń pracownicy Katedry brali lub biorą udział w projektach badawczych oraz planują pozyskiwanie grantów badawczych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi.

 

Drugi obszar badawczy to problematyka rozwoju polskich migrantów poakcesyjnych w krajach Unii Europejskiej, realizowany w latach 2015 – 2016 przez zespół w składzie:  dr hab. Jadwiga Plewko, dr hab. Wioletta Szymczak, ks. dr Tomasz Adamczyk.

 

Zespół podejmuje wieloaspektową analizę rozwoju zawodowego, społecznego, osobowego, materialnego, rodzinnego i religijno-moralnego migrantów polskich w Wielkiej Brytanii. Celem badań jest próba określenia uwarunkowań istotnych zmian zachodzących w życiu migrantów, ich kierunków i przebiegu, postrzeganych z perspektywy samych aktorów procesu migracyjnego i znaczeń, jakie im przypisują. Dla realizacji projektu w roku 2015 przeprowadzono socjologiczne badania jakościowe wśród migrantów poakcesyjnych osiadłych na Wyspach Brytyjskich, a ich analiza przedstawiona zostanie w odrębnej monografii. Projekt ma znaczenie szczególnie w perspektywie wyraźnych tendencji do przekształcania się wcześniejszych migracji czasowych z Polski do krajów UE w migracje osiedleńcze.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 01:44 - Maria Mazurek-Olszowa