Kierownik Katedry Kultury Medialnej

 

kontakt: szwed@kul.lublin.pl

tel. (+4881)445 3348

konsultacje: czwratek 10-11.40 CP-36

 

 

Dr hab. Robert Szwed
Kurator katedry kultury medialnej
Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa
Email: szwed@kul.pl
Tel. służb.: (+4881)4545312 (w godzinach konsultacji)

Konsultacje


O pracowniku
Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.
Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), Tow. Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia), stypendysta Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies). Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa,2003, Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007, Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity,2007),  metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych.

Prowadzone badania, zainteresowania badawcze
Autor i współautor grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Badań Edukacyjnym (kierownik badań jakościowych „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” IBE/1/D/2012, 2012-2015; kierownik projektu: Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009; współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01, 1995-1997).

 

Zainteresowania naukowe: opinia publiczna i dyskurs publiczny, metodologia badań społecznych, komunikacja polityczna.


Pełnione funkcje administracyjne
Październik 2013 do chwili obecnej    Kurator Katedry Kultury Medialnej, IDiKS KUL
Październik 2008 do chwili obecnej    Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa KUL
Październik 2003 – czerwiec 2007      Koordynator Zaocznych Studiów Drugiego Stopnia na Kierunku Socjologia - KUL
Październik 2002 – wrzesień 2003     Prodziekan, Lubelska Szkoła Biznesu Szkoła Wyższa
2001-2006                                          Koordynator modułu w ramach studiów MBA  „Metody ilościowe” – Lubelska Szkoła Biznesu/University of Central Lancashire, Wielka Brytania/Dublin University, Irlandia


Publikacje

Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych:

 1. Printmedia poll reporting in Poland: Poll as news in Polish parlimentary campaigns, 1991-2007. "Communist and Post-Communist Studies" 44, 2011, s. 63-72.
 2. Communicating with Citizens? Representations of Public Opinion in Polish Public Discourse. Central "European Journal of Communication" vol. 4(2) 2011, s. 259-274.
 3. Reprezentacji opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 497.
 4. Kultura i tożsamość wschodniego pogranicza Polski. "Sprawy narodowościowe. Seria Nowa" 2010 z. 36, ss. 51-76.
 5. Sondaże w mediach. Polskie kampanie parlamentarne na łamach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”. "Zeszyty Prasoznawcze" R. 52. nr 1/2 2009, s. 74-94.
 6. Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Wyd. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008; Wyd. 2. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 396.
 7. Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, ss. 279.
 8. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badan). Wsspółautorstwo z L. Dyczewski, D. Wadowski. Seria Euroregion Bug. T. 11. Lublin: Norbertinum, ss. 236.
 9. Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekscie. "Kultura i Społeczenstwo", nr 3, 2002, s. 95-108.
 10. Tożsamość społeczno-kulturowa a stereotypy obcych etnicznych. "Roczniki Nauk Społecznych", z. 1, 2002, s. 111-146
 11. Stereotyp Ukraińca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza. "Sprawy Narodowościowe", z. 16-17, 2000, s. 95-113.
 12. Obcy w perspektywie socjologicznej. "Roczniki Nauk Społecznych" z. 1, 2000/2001, s. 219-239
 13. Ontologiczne podstawy koncepcji tożsamości. "Studia Socjologiczne" nr 3, 1999, s. 145-164.


Redakcje naukowe:

 1. Tożsamość i komunikacja, współredakcja razem z J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 2. Stałość i zmienność tożsamości, współredakcja razem z L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 3. Odmiany tożsamości, współredakcja razem z L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 4. Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Ed. Wydawnictwo KUL 2007.
 5. Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Red. Wydawnictwo KUL 2007.
 6. Toтoжниcъ i пoлiтiкa. Пpичинa для мipкyвaнъ пpo yкpaїнcъкy, пoлcъкy, єврoпейсъкy тoтoжнocтi. Peд. Люблін: Люблінcъкa школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ 2007.
 7. Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.


Autorstwo lub współautorstwo kilkudziesięciu dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, raportów,  utworów, dzieł artystycznych, artykułów w książkach zwartych oraz kilkudziesięciu wystąpień na konferencji


Prowadzone przedmioty
Seminarium doktoranckie z dyskursu i opinii publicznej, teoria komunikacji, opinia publiczna, dyskurs publiczny, komunikacja polityczna i kampanie polityczne, public opinion and media, portret współczesnego Polaka – analiza danych sondażowych, seminarium magisterskie komunikacja społeczna i dyskurs publiczny

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2019, godz. 11:27 - Joanna Szegda