Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej

 

 

Kontakt: joares@kul.pl

konsultacje: piątek 10.50-12.20 CP-35

 

Zainteresowania naukowe dr Joanny Szegdy obejmują socjologię mediów, w szczególności internetu, nowe media, a także dziennikarstwo obywatelskie

Od 2012 – asystent w Katedrze Kultury Medialnej                                                  

Od 2016 – adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej

Współpraca z Radiem Młodych w ramach Radia ER (2003-2008)

 

Publikacje

 

 • Refleksje na temat wirtualnych cmentarzy. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, "Roczniki Kulturoznwacze" nr 4 t.9 2018, ss. 65-84.
 • Cultural contact in traditional and new media, w: Problemy konwergencji mediów II, red. Krystian Dudek, Piotr Celej, Magdalena Boczkowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik, Praga-Sosnowiec 2016, ss. 77-89.
 • Wizerunek Obywateli Państwa Trzecich w internecie oraz na portalu społecznościowym Facebook, w: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państwa Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, red. W. Wciseł, Lublin 2015, ss. 95-128.
 • Mojo, czyli jak telefon komórkowy zmienia zawód dziennikarza, w: Modele współczesnego dziennikarstwa, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Paweł Urbaniak, Katarzyna Bernat, Wrocław 2015, ss. 331-338.
 • Kampanie społeczne organizacji społecznych w Radiu Lublin S.A., http://www.flop.lublin.pl/media/Publikacje/Kampanie_spoleczne_organizacji_spolecznych_w_Radiu_Lublin_S.A_(AJ-2)_Szegda_Ostatni_3.pdf. Tekst jest rozdziałem w publikacji „Kampanie społeczne OPP w mediach publicznych w województwie lubelskim”, red. A. Juros, A. Biały, Lublin 2015.
 • Religion and Spirituality in the Citizen Media, w: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, red. Dyczewski, Waszyngton 2015, ss. 157-165.
 • Obraz polskiej kultury narodowej w mediach obywatelskich, „Biuletyn Edukacji Medialnej” nr 2 2015, ss. 97-114.
 • Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość religijna w nowoczesności”, „Roczniki Nauk Społecznych” 6(42) 2014, ss. 195-198.
 • Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich, w: “Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, J. Snopek. K. Groń, W. Furman, Warszawa 2013, ss. 123-149.
 • The identity of people working in a multicultural organisation, w: Rzeczywistość wielokulturowa, red. Dyczewski, K. Jurek, Lublin-Warszawa 2013, ss. 265-278.
 • Obraz kultury „innych” w publikacjach dziennikarzy obywatelskich. Raport z badań, w: Integracja w globalnej wiosce, red. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2013.
 • Media obywatelskie – między globalnością a lokalnością, w: Media w edukacji. Obszary lokalności – różnorodność współczesności, red. A. Rogulska, Siedlce 2013.
 • Mojo – przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy, w: Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec-Praga 2013, s. 251-260.
 • Media obywatelskie narzędziem przekazywania i utrwalania kultury narodowej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr: 2(2013), ss.56-72.
 • Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich, „Zarządzanie Mediami” 2013 nr 2 t.2.
 • Sędziowie a dziennikarze obywatelscy. Kilka uwag teoretycznych na temat zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego, w: Wymiar sprawiedliwości a media, red. Jacek Sobczak, Grzegorz Tylec, 2012.
 • Kompetencje w zakresie informowania w internecie, w: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej, red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra, Lublin 2012, ss. 89-98.
 • The statutory definition of the press and a journalist. Notes on the phenomenon of the citizen press, “Global Media Journal”, Fall 2011, Nr 2 (8).
 • Sprawozdanie z konferencji „Tożsamość w wielokulturowym kontekście” , Zeszyty Naukowe KUL 3/2011.
 • Informacja w dzienniku obywatelskim Wiadomości24.pl i „Gazecie Wyborczej”, w: Jaka informacja?, red. Leon Dyczewski, Lublin-Warszawa 2009, ss. 163-177.

 

Udział w konferencjach z wystąpieniem

 • referat: Mediatyzacja żałoby. Praltyki wirtualne w internecie, "Siła mediów: ludzie-organizacja-technologie", V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, 19-21.09.2019, Warszawa.
 • referat: Wirtualna żałoba. Zarządzanie żalem i żałobą w nowych mediach, "Komunikacja-Media-Kultura w erze nowych mediów" 17.06.2019, Warszawa.
 • referat: Wizerunek OPP w internecie i na portalu społecznościowym Facebook, Integracja lokalna czy medialna? 06.2015 Lublin.
 • referat: Rozwój mediów obywatelskich, „Organizacje pozarządowe w mediach publicznych - fakty i mity” 30.06.2015 Lublin,.
 • referat: Konwergencja mediów a kontakt kulturowy, „Problemy konwergencji mediów w Polsce” 25.06.2014 Kraków.
 • referat: Kultura narodowa w mediach obywatelskich, “Kultura w mediach. Media w kulturze” 1-2.04.2014 Lublin,.
 • referat: Plural spiritualities in Polish Catholic Church, „Faith in secular age: Disjunctions/Conjunctions between Church and People” 15-16.06.2014 Wiedeń,.
 • referat: Bogactwo życia religijnego w publikacjach dziennikarzy obywatelskich, „Tożsamość religijna w nowoczesności”, Nałęczów, 26-27 czerwca 2013,
 • referat: Dziennikarz „komórkowy”, czyli jak telefon komórkowy zmienia zawód dziennikarza, „Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie”, Kraków, 16-17 kwietnia 2014,
 • referat: Alternatywne metody zarządzania organizacją i treścią w mediach obywatelskich, „Zarządzanie mediami. Teoria i praktyka”, Kraków, 7-8 marca 2013,
 • referat: Mojo – przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy, „Problemy konwergencji mediów w Polsce”, Kraków, 24-25 stycznia 2013,
 • referat: Media obywatelskie jako media alternatywne – aspekt teoretyczny i praktyczny, III Kongres PTKS, „Mediatyzacja życia, kultury, polityki”, Kraków 26-28 września 2013,
 • referat: Media obywatelskie jako przestrzeń promocji i utrwalania kultury lokalnej na przykładzie serwisu internetowego Wiadomości24.pl, „Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością”, Rzeszów, 16-16 października 2012,
 • referat: Media obywatelskie – między globalnością a lokalnością, „Media w edukacji. Przestrzenie globalności – obszary lokalności”, Siedlce, 19 listopada 2012,
 • referat: Sędziowie a dziennikarze obywatelscy. Teoretyczne uwagi na temat zjawiska dziennikarstwa obywatelskiego, „Sędziowie a media” konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Lublinie, 25 lutego 2011,
 •  referat: Rola fotografii w przekazywaniu kultury w mediach obywatelskich, „Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, Kraków, 18-19 października 2011,
 • referat: Tożsamość osób pracujących w wielokulturowym miejscu pracy, „Tożsamość w wielokulturowym kontekście”, Warszawa-Natolin, 7-8 listopada 2011,
 • referat: Legal problems with citizen journalism, The 4th Glogal Communication Association 2010 Conference, Globalization, Culture and Education in the Information Age, Kraków, 26-29 październik 2010,

 

Udział w projektach badawczych:

 • 03.2014-1.07.2015 – wykonawca i badacz w projekcie "Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych". Projekt składany i realizowany przez KUL.
 • 09.2015-31.10.2015 – wykonawca i badacz w projekcie “Analiza zawartości i treści reklam społecznych emitowanych w Radiu Lublin w latach 2013-2015”. Projekt składany i realizowany przez FLOP.
 • 2014-2016 realizacja tematu badawczego pt.: „Kultura uczestnictwa w społeczeństwie współczesnym”.
 • od 2019 roku realizacja grantu wewnętrznego pt.: "Mediatyzacja żałoby. Praktyki żałobne w Internecie"

 

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Kulturologicznego.

 

 

 

 

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2019, godz. 11:43 - Joanna Szegda