Publikacje, recenzje, sprawozadania:

2013

 • Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego w XIX wieku, [w:] Małe miasta. Tradycje walk o niepodległość, red. M. Zemło,Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Migracje a kryzys finansowy. Doświadczenia zawodowe Białorusinów i Ukraińców mieszkających w Polsce, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 196-203.
 • Tożsamość w wielokulturowym kontekście, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 393 [monografia].
 • Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 393 [monografia].
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce [w:]Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 83-95.
 • Kompetencje prawne w komunikacji imigrantów mieszkających w Polsce, [w:] Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, red. J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2013.
 • Kobiety w filmie, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. J. Mazur-Łuczak, Gorzów Wlkp.: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2013 s. 147-164.
 • Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie, [w:] Ku prywatyzacji religii?, red. A. A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 

2012

 • Kryzys gospodarczy jako efekt kryzysu wartości, [w:] Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 373-384.
 • Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, "Kultura i Historia", nr 22/2012. [czytaj]
 • Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego, "Naukowy Przegląd Dziennikarski", nr 2/2012, s. 55-68.[czytaj]
 • Sprawozdanie z konferencji Tożsamość w wielokulturowym kontekście (Warszawa, 7-8 listopada 2011r.), "Roczniki Nauk Społecznych", nr 1/2012, s. 163-167.
 • Granice stosowania prowokacji dziennikarskiej (analiza wybranych prowokacji dziennikarskich przeprowadzonych w latach 2004-2010), "Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2/2012, s. 117-132.
 • Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie - w świetle wybranych stanowisk, [w:] Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. Tobaszewski, J. Żołnierz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 173 - 182.
 • Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce, [w:] Wartość mediów-od wyzwań do szans, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012, s. 369-388.

 

2011

 

 • Tożsamość społeczności lokalnej w świadomości maturzystów Opoczna, [w:]Odmiany tożsamości, red. Robert Szwed, Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 115-130.
 • Wybrane koncepcje tożsamości jednostki w perspektywie psychologicznej, psychologia.net,dostęp dnia: 08.08.2011r. [czytaj]
 • Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa, "Acta Humana",  Komunikacja niejedno ma imię, nr 2/2011, s. 87-96.
 • Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, "Kultura - Media - Teologia", Media, kultura, pieniądze i..., nr 06/2011, s. 68-80. [czytaj]
 • Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, "Media - Kultura - Społeczeństwo", nr 6/2011.

Referaty na konferencjach, debatach, sympozjach:
2013 
 • Migracje a kryzys finansowy. Doświadczenia zawodowe Białorusinów i Ukraińców mieszkających w Polsce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. DoświadczeniaEuropy Środkowej i Wschodniej, Nałęczów 13-15 maja 2013.
 • Polskie media o imigrantach, imigranci o polskich mediach, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Etyka mediów VII Rozumieć media - mądrość w mediach?. Kraków 16-17 maj 2013.
 • Obraz Polski i Polaków w świadomości imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Krajowa konferencja naukowa pt. Kongres Młodej Socjologii 4, Kraków 17-18 maj 2013.
 • Tożsamość religijna imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Konferencja naukowa pt. Tożsamość religijna w nowoczesności, Nałęczów 26-27 czerwiec 2013.
 • Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Zjazd Socjologiczny pt. Co po kryzysie?, Szczecin 11-14 wrzesień 2013.
 
2012
 • Sacrum online - prywtyzacja religii w internecie, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura wartości i kultura użycia. Ku prywatyzacji religii?, Lublin, 11 kwiecień 2012. 
 • Upiory (wampierze, strzygonie) w polskiej kulturze ludowej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt.Wampiry w zwierciadle sztuki, Lublin, 14 maj 2012. 
 • Kryzys gospodarczy jako efekt kryzysu wartości,  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej,Nałęczów, 21-23 maj 2012.
 • Postawy obywatelskie studentów KUL i UMCS w perspektywie socjologicznej, Studencka debata naukowa nt. postaw obywatelskich studentów KUL i UMCS, Lublin, 28 maj 2012.
 • Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wartości w mediach - wartość mediów, Kraków, 31 maj - 1 czerwiec 2012.
 • Kompetencje prawne w komunikacji imigrantów mieszkających w Polsce, Konferencja naukowa pt.Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Supraśl, 13 - 14 wrzesień 2012. 
 • Internet jako źródło wiedzy o społeczeństwie - rozwój i znaczenie wirtualnej etnografii,Doktorancka konferencja naukowa pt. Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?, Warszawa 14 - 15 wrzesień 2012.
 • Komiksy "The 99" - promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja?, Konferencja naukowa pt.Kultura popularna na Bliskim Wschodzie: religia - rozrywka - polityka, Warszawa 16 - 17 październik 2012.
 • Między Wschodem a Zachodem: wiele tożsamości Ukraińców, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy o kulturze, Łódź 30 listopad 2012.

2011
 • Znaczenie i funkcje koloru w kulturze - perspektywa socjologiczna, Studencka konferencja naukowa pt. Kolor(y) w kulturze, Lublin, 2-3 czerwiec 2011.
 • Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego w XIX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze w małych miastach, Supraśl, 22 październik 2011.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Tożsamość w wielokulturowym kontekście, Warszawa-Natolin, 7-8 listopad 2011.
 • Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie,I Ogólnopolska konferencja Doktorantów pt. Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Lublin, 18-19 listopad 2011.
 • Więzi społeczne i kulturowe w społecznościach lokalnych,Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy o kulturze, Łódź, 24-25 listopad 2011.
Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2014, godz. 10:25 - Krzysztof Jurek