dr Monika Dacka

 

Doktor w Katedrze Psychologii Rozwojowej. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich w KUL.

 

Kariera naukowa:

 

2007-2012 studia magisterskie, psychologia, zakończone wyróżnieniem, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska: Transformacja poczucia jakości życia w okresie średniej dorosłości

 

2012-2017 - studia doktoranckie, na Wydziale Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. Zakończone tytułem doktora. Praca pt. Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w średniej dorosłości o różnym statusie zawodowym w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych

 

Konferencje:

1. E. Rzechowska, M. Dacka Transformacje poczucia jakości życia w średniej dorosłości u osób
o różnym statusie zawodowym
. XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. Kraków, 13-16.06.2011r.

2. K. Król, M. Kajda, M. Dacka Kształtowanie się poczucia jakości życia u osób w wieku średnim w sytuacji trudnej. XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. Zielona Góra, 28-30.05.2012r.

3. M. Dacka, A. Garbacz, A. Gucwa Transformacje aktywności rodzinnej a kształtowanie się zadowolenia z życia u osób w wieku średnim w kontekście wczesnej dezaktywizacji zawodowej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów. Lublin, 16-18.11.2012r.

4. M. Dacka Kształtowanie się zadowolenia z życia u osób bezrobotnych
w średnim wieku.
I Forum Doktorantów Psychologii. Lublin, 19.01.2013r.

5. M. Dacka, A. Gucwa, M. Mach Transformacje aktywności zawodowej w kontekście zadowolenia z życia u mężczyzn w wieku średnim zagrożonych utratą pracy. III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów. „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”. Bydgoszcz, 04-06.04.2013r.

6. E. Rzechowska, M. Dacka, K. Król Przedwczesne wchodzenie w społeczne role: kształtowanie się poczucia odpowiedzialności u nastoletnich matek. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”. Gdańsk, 27-29.05.2013r.

7. M. Dacka, K. Król, E. Rzechowska Kształtowanie się zadowolenia z życia w kontekście aktywności rodzinnej u osób bezrobotnych w wieku średnim. XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. „Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego”. Gdańsk, 27-29.05.2013r.

8. A. Gucwa, M. Mach, M. Dacka Kształtowanie aktywności rodzinnej w kontekście zadowolenia osób po pięćdziesiątym roku życia będących na emeryturze. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. Lublin, 15.06.2013r.

9. E. Rzechowska, M. Dacka, K. Król Procesy integracji i dezintegracji w rozwoju człowieka: zróżnicowanie poczucia jakości życia w niestabilnej sytuacji życiowej. I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Lublin, 18-19.10.2013r.

10. M. Dacka, E. Rzechowska Kształtowanie się zadowolenia z życia w relacjach rodzinnych
i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy.
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina-Praca „Mnogość Ról-Mnogość Sfer”. Łódź, 15-16.11.2013r.

11. E. Rzechowska, M. Dacka Pomiędzy rodziną a pracą: poczucie sensu życia w wieku średnim
w sytuacji zagrożenia stabilności zawodowej.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50+ wobec przemian i wyzwań rynku pracy”. Częstochowa, 08-09.05.2014r.

12. E. Rzechowska, A. Gucwa, M. Dacka, M. Mach Transformacje relacji międzygeneracyjnych osób w wieku średnim. Podejście procesualne. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia: kontekst i perspektywy. Lublin, 28-30.05.2014r.

13. E.Rzechowska, M. Dacka Doświadczenie i sposoby realizowania macierzyństwa przez nastoletnie matki. XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia: kontekst i perspektywy. Lublin, 28-30.05.2014r.

14. E. Rzechowska, M. Dacka U progu starości: potencjał i planowane kierunki własnych działań jako wyznaczniki różnicowania przyszłych strategii wspierających. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Akademickie Pogadanki o Starości”. Lublin, 21.10.2014r.

15. E. Rzechowska, M. Dacka Nastoletnie macierzyństwo w świecie przemian społeczno-kulturowych: kształtowanie się poczucia odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych działań. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii
i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”.
Warszawa, 01–03.06.2015r.

16. E. Rzechowska, M. Dacka Radzenie sobie z procesem starzenia się przez osoby w wieku średnim: obszary i charakter zaangażowań. I Ogólnopolska Konferencja Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”. Katowice, 19.06.2015r.

17. E. Rzechowska, M. Dacka U progu starości: potencjał i kierunki przyszłych aktywności życiowych osób 50+. I Ogólnopolska Konferencja Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”. Katowice, 19.06.2015r.

18. E. Rzechowska, M. Dacka Potrzeby i obszary zaangażowań osób w wieku średnim. Implikacje dla organizacji rynku pracy. III Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy”. Katowice, 08.04.2016r.

19. E. Rzechowska, M. Dacka Kobiece i męskie ścieżki tranzycji zawodowych dojrzałych pracowników. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Doradztwo zawodowe w procesie tranzycji z edukacji na rynek pracy”. Częstochowa, 19-20.05.2016r.

20. M. Dacka, E. Rzechowska Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach osób w wieku średnim: strategie kobiece i męskie. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”. Gdańsk 24-25.05.2016r.

21. Dacka Kształtowanie się poczucia jakości życia kobiet i mężczyzn w wieku średnim. Sympozjum Naukowe „Uwarunkowania drogi życia człowieka”, Zjazd Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Lublin, 20-21.02.2017r.

22. M. Dacka Rola aktywności twórczej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Twórczość i Rozwój wobec wyzwań współczesności”, Lublin, 07.03.2018r.

23. E. Rzechowska, M. Dacka Umiejscowienie i realizacja macierzyństwa w życiu współczesnych młodych kobiet. XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Dziecko i dzieciństwo w biegu życia”, Kamień Śląski, 14-16.06.2018r.

24. E. Rzechowska, M. Dacka (2018). Emerging adulthood i współczesne macierzyństwo, IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna. Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia, Kraków, 21-22.09.2018r.
25. E. Rzechowska, M. Dacka (2018). Związki partnerskie i macierzyństwo młodych kobiet, II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice, 18-19.10.2018r.

 

Publikacje:

1. M. Dacka M., Garbacz A., Gucwa A. (2013). Kształtowanie się zadowolenia z życia rodzinnego u osób bezrobotnych w wieku średnim. W: A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności (s. 111-122). Lublin: Wydawnictwo KUL.

2. E.Rzechowska E., Dacka M. (2014). Kształtowanie się zadowolenia
z życia w relacjach rodzinnych i zawodowych u osób w wieku średnim zagrożonych utratą pracy. W: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (s. 367-389). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

3. E. Rzechowska E., Dacka M. (2015). Pomiędzy rodziną a pracą: poczucie sensu życia w wieku średnim w sytuacji zagrożenia stabilności zawodowej. W: B. J. Ertelt, J. Górna (red.), Aktywizacja zawodowa osób 50+wyzwaniem dla rynku pracy (s. 57-90). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

4. M. Dacka M., Mach M.M, Gucwa A. (2015). Kształtowanie aktywności rodzinnej w kontekście zadowolenia osób po 50. roku życia będących na emeryturze. W: M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa (s. 45-56). Lublin: Wydawnictwo KUL. Tom 2.

5. E. Rzechowska E., Dacka M. (2015). U progu starości: kierunki przyszłych aktywności osób 50+, Społeczeństwo i Edukacja, 16(1), s. 263-280.

6. E. Rzechowska E., Dacka M. (2016). Experiencing and the realization of motherhood by teenage mothers, Health Psychology Report, 4(1), s. 24-40.

7. E. Rzechowska E., Dacka M. (2016). Potrzeby i obszary zaangażowań osób w wieku średnim. Implikacje dla organizacji rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, 21(2), s. 7-30.

 

Udział w wydarzeniach naukowych:

1. Uczestniczka badań realizowanych w ramach europejskiego projektu poświęconego dezaktywizacji osób w wieku średnim

2. Sekretarz Międzynarodowego Sympozjum Naukowego: „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. W dziesiątą rocznicę śmierci Ks. Prof. Franciszka Leśniaka”. Lublin, 18-19.10.2013.

3. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii”. Lublin, 20-21.04.2018r.

 

Warsztaty dla studentów

26.11.2017r. - Wykład dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL Procedura badawcza dzieci w postępowaniu sądowym

16.01.2018r. – Warsztat dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL Przesłuchanie dziecka
 w procedurze sądowej

12.05.2018r. - Warsztat dla Sekcji Psychologii Sądowej KNSP KUL Praca z dzieckiem dotkniętym przemocą seksualną

08.11.2018r. - Warsztat dla Sekcji Psychologii Sądowej Analiza wywiadu na potrzeby wymiaru sprawiedliwości                                     

Autor: Anna Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2019, godz. 15:46 - Anna Ciesielska