Druki zwarte

 

1.      Religijno-społeczna działalność o. Maksymiliana Kolbe. W: Studia o O. Maksymilianie Kolbe. Red. J.R. Bar. ATK. Warszawa 1971 (dwa wydania) s.197-276.

2.      Środowisko rodzinne o. Maksymiliana Kolbe. W: O. Maksymilian Kolbe. Środowisko życia i działalności. Red. J. R. Bar. ATK. Warszawa 1971 s. 8-34.

3.      Postawa misyjna o. Maksymiliana Kolbego. W: Błogosławiony Maksymilian wśród nas (W nurcie zagadnień posoborowych). Red. B. Bejze, bp. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1972 s.64-74.

4.      Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. ODISS. Warszawa 1973 s. 229-246.

5.      Święty naszych czasów. Zasadnicze rysy duchowości i działalności o. Maksymiliana Kolbego. W: Błogosławiony Maksymilian M. Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania. Red. J.R. Bar. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów. Niepokalanów 1974 s. 242-255.

6.      Zmiany w spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie. W: Przemiany rodziny polskiej. Red. J. Komorowska. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1975 s. 312-344.

7.      Więź osobowa człowieka starszego w rodzinie. W: Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce. Red. J. Piotrowski. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Warszawa-Wrocław 1975 s. 160-169.

8.      Die Bedeutung und Rolle der Familie bei der Wertradierung. W: Werte und Gesellschaft im Wandel. Hrsg. K. Zapotoczky. Oberösterreichischer Landesverlag. Linz 1978 s. 74-84.

9.      Rodzice jako dziadkowie. W: Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. F. Adamski. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1981 (dwa wydania) s. 509-534.

10.  Cechy osobowościowe członków rodziny miejskiej. W: Studia Puławskie. Red. A. Bornus, B. Zadura. Towarzystwo Przyjaciół Puław. Puławy 1978 s. 21-36.

11.  Życie religijno-moralne rodziny o. Maksymiliana Kolbego. W: W kierunku religijności. Red. B. Bejze bp. ATK. Warszawa 1983 s. 205-221.

12.  Święty Maksymilian Maria Kolbe. W: Polscy Święci. Red. J. R. Bar. T.3. ATK. Warszawa 1984 s. 238-307.

13.  Udział pokoleń starszych w procesie kształtowania pokoleń młodszych. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1984 s.543-559.

14.  Konflikt kulturowy czy kulturowa kontynuacja pokoleń w rodzinie    polskiej. W: Z badań nad rodziną. Red. T. Kukołowicz. KUL. Lublin 1985 s. 130-158.

15.  Działanie czynnikiem rozwoju osoby według myśli i życia św. Maksymiliana Kolbego. W: Radość z nadziei. W 25-lecie posługi biskupiej Ordynariusza Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1985 s. 179-189.

16.  Vereinheitlichung oder Differenzierung der Personenmuster in der polnischen Gesellschaft. W: Zivilisatorische Ursachen von Konflikten. Hrsg. K. Zapotoczky. Veritas-Verlag. Linz 1986 s. 139-150.

17.  Osamotnienie i jego przezwyciężanie. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 14 1986 s. 73-81.

18.  St. Maximilian Kolbe's missionary heritage. W: Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Romae 1986 s. 157-185.

19.  Familienpolitik in Polen. W: Entwicklung und Subsidiarität. Deutsch-polnisches Gespräch über Wirtschaft und Gesellschaft im Lichte der christlichen Sozialethik. Verlag Ernst Knoth. Melle 1986 s. 63-78.

20.  Zróżnicowana sytuacja rodzin polskich. Zagrożenia i potrzeby. W: Jan Paweł II "Familiaris Consortio". Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń. Instytut Jana Pawła II. Lublin 1987 s. 195-209.

21.  Człowiek zagrożony w rodzinie i ocalony przez rodzinę. W: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości: "Gdzie jesteś Adamie?". Instytut Jana Pawła II. Lublin 1987 s. 110-128.

22.  Los dziecka poczętego. W: W imieniu dziecka poczętego. Red. J. Gałkowski, J. Gula. Instytut Jana Pawła II. Rzym-Lublin 1988 s. 99-128.

23.  Das inoffizielle Kultursystem und sein integrierender Einfluss auf die Gesellschaft. W: Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Hrsg. L. Dyczewski. Lublin 1988 s. 147-152.

24.  Kulturowy charakter pracy. W: Człowiek w społeczności. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1988 s. 27-52.

25.  Podstawowe wartości chrześcijańskiego małżeństwa. W: Człowiek w społeczności. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1988 s. 53-84.

26.  Religia w życiu starszego człowieka. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. Olsztyn 1990 s. 307-316.

27.  Źródła kryzysu i czynniki rozwoju kultury lokalnej wsi. W: Kościół w służbie człowieka. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn 1990 s. 357-369.

28.  Kultura i praca w nauczaniu Jana Pawła II. W: "Żeby nie ustała wiara". Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1989 s. 249-269.

29.  Gerontologia społeczna. W: Encyklopedia Katolicka. Towarzystwo Naukowe KUL. Tom 5. Lublin 1989 s. 1016-1018.

30.  Stopień zaspokajania potrzeb podstawowych a rozwój potrzeb duchowych. W: Dziecko we współczesnej Polsce. Red. Jadwiga Komorowska. Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Warszawa 1991 s. 5-28.

31.  Valore dell'istruzione. Ruolo dell'umanista-francescano nella societa attuale. W: Studi-Formazione Francescani Minori Conventuali. Curia Generale-Dipartimento Perla Formazione. RomaMaggio 1991 s. 4-12.

32.  Los dziecka poczętego. W: W imieniu dziecka poczętego. Red. J. Gałkowski, J. Gula. Wyd. drugie, poprawione i rozszerzone. Rzym-Lublin 1991 s. 99-128.

33.  The Values of an Urbanized Society in a Socialist System. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 s. 227-236.

34.  The Role of the Family in the Formation and Transmission of Culture. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 s. 315-328.

35.  Rodzina a prywatność i życie publiczne. W: Prywatność i życie publiczne w nowoczesnym społeczeństwie: USA - Polska. Red. L. Dyczewski, J. Kromkowski, G. McLean. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1992 s. 97-116.

36.  Święty Maksymilian Kolbe obrońcą człowieczeństwa. W: Zrozumieć Świętego Maksymiliana. Red. Bp. Bohdan Bejze. Niepokalanów 1991 s. 68 - 80.

37.  Stosunek narzeczonych do norm broniących małżeństwa i poczętego życia. W: Troska Kościoła o rodzinę w Polsce. Red. T. Kukołowicz. Pallotinum. Warszawa 1992 s. 68-76.

38.  Europäische Kultur versus Nationalkultur. W: Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe. Hrsg. Peter Kozlowski. Springer Verlag. Berlin 1992 s. 31-54.

39.  Katolickie kształcenie dorosłych. Szanse i ograniczenia. W: Społeczno-religijna działalność parafii. Doświadczenia polskie i niemieckie. Stalowa Wola 1992 s. 149-159.

40.  La culture europeenne face aux cultures nationales. W: Imaginer l'Europe. Le marche interieur europeen, tache culturelle et economique. Ouvrage sous la direction de P. Koslowski. Paris 1992 s. 41-60.

41.  Dobro i wolność w strukturach zniewolenia, czyli rzecz o św.  Maksymilianie Kolbem. W: Martyrologia duchowieństwa polskiego   1939-1956. Red. bp. Bo. Bejze, A. Galiński. Łódź 1992 s. 9-17.

42.  Niepokalanów wspólnotą zakonną i ośrodkiem apostolskiej działalności w latach Polski niepodległej. W: Wspólnota miejscem  tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 27-46.

43.  L. Dyczewski, A. Tymiński. Znaczenie Świętego Maksymiliana  Kolbego w życiu pielgrzymów Niepokalanowa. W: Wspólnota miejscem  tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 136-142.

44.  Specyfika i znaczenie Niepokalanowa jako ośrodka pielgrzymkowego. W: Wspólnota miejscem tworzenia. Red. L. Dyczewski. Niepokalanów 1992 s. 154-166.

45.  Trwałość kultury polskiej. W: Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 11-50.

46.  Rodzina - rodzinność - dom. W: Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993 s. 51-64 (współautorstwo z Barbarą Jedynak).

47.  Katolickie kształcenie dorosłych. W: Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym. Międzynarodowa Konferencja, Łódź, 27-29 września 1993. Red. A. Trzuskowski. Łódź 1993 s. 171-178.

48.  Dobro a zlo v strukturach zatrocenia a zla, alebo pohlad na otca Maximiliana Kolbeho. W: Zbiornik prednasok z vychodoslovenskych akademickych dni. Red. Michal Vasko. Presov 1992 s. 97-106.

49.  Todestag von Maximilian Kolbe (1894-1941). W: Woran sie glaubten - Wofür sie lebten. 365 Wegbegleiter für die Tage des Jahres. Hrs. R. Englert. Kösel. München 1993 s. 234.

50.  Rodzina polska w kontekście współczesnych przemian społecznych. W: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Katowice 1993 s. 129-148.

51.  L'emigration a partir de l'Europe de l'Est: experience et perspective. W: L'imigration d'Europe de l"est, un phenomene nouveau. Red. Comite Catholique pour les Migrations en Europe. Geneva 1993  CCMIE/LII/F/9 s. 1-18.

52.  The Family: Private or Public. W: Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. Leon Dyczewski, John Kromkowski, Paul Peachey. Paideia Press. Washington 1994 s. 31-46.

53.  Kościół katolicki współtwórcą współczesnej kultury polskiej. W: Chrześcijańskie podstawy ładu społecznego. Red. Piotr Kryczka. Lublin 1993 s. 127-134.

54.  Religijność polskich emigrantów w Bawarii (wspólny rozdział z Tadeuszem Kowalewskim). W: Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego ośrodka naukowego. Red. W. Piwowarski, J. Styk. Warszawa 1993 s. 61-72.

55.  Symbolika świąteczna i jej funkcje w rodzinie miejskiej. W: W trosce o rodzinę. Red. Wojciech Świątkiewicz. Katowice 1994 s. 59-71.

56.  Symbolika świątyni w mieście. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. I Miasto. Red. Irena Machaj, Józef Styk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 1994 s. 163-170.

57.  Rola Kościoła w rozwoju współczesnej kultury polskiej. W: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Red. ks. Marian Rusecki. Bernardinum. Pelplin 1994 s. 65-82.

58.  Życie religijno-moralne rodziny Ojca Maksymiliana Kolbego. W: Święty Maksymilian wśród nas. Red. bp Bohdan Bejze. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1994 s. 23-46.

59.  Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości  społeczeństwa polskiego. W: Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25.IX.1994. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Red. Stefan Bednarek i in. DTSK Silesia. Wrocław 1994 s. 85-98.

60.  Kultura europejska a kultura narodowa. W: Europa Jutra. Red. Peter Koslowski. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1994 s. 37-56.

61.  Postawy ludzi, wartości i wytwory kulturowe czynnikami rozwoju Euroregionu Bug. W: Euroregion Bug. Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Tom 1. Red. Maciej Bałtowski. Politechnika Lubelska. Lublin 1994 s. 119-126.

62.  Rodzina katolicka twórcą kultury alternatywnej. W: Rodzina środowiskiem życia. Red. Karol Klauza. "Biblioteka Niedzieli". Częstochowa 1994 s. 221-240.

63.  Istotne wartości małżeństwa i rodziny. W: W kręgu zagadnień Miłości - Małżeństwa - Rodziny. Materiały z konferencji naukowej pracowników poradnictwa rodzinnego. Red. Maria Talar. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa 1994 s. 1-21.

64.  Wkład "Pax Christi" i "Janineum" w kontakty austriacko-polskie. W: Polonia i przyjaciele Polski w Austrii. Red. Władysław Kucharski. Multico. Lublin 1995 s. 209-216.

65.  Family - Society - State. W: Res Humana nr 1. Warszawa 1995 s. 51-68.

66.  Rodzina przekazicielem kultury polskiej. W: Zdrowa na ciele i duchu rodzina polska. Materiały z sesji naukowej. Red. J. Rzepka. Akademia Wychowania Fizycznego. Katowice 1994 s. 29-37.

67.  Religijność poza swoim krajem. W: Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. ATK. ISKK. Warszawa 1994 s. 38-77.

68.  System wartości  w świadomości młodzieży. W: Nauki społeczne o młodzieży. Red. T. Ożóg. Norbertinum. Lublin 1994 s. 47-72.

69.  Tożsamość i  integracja Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy. W: Polonia w Niemczech. Historia i współczesność. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa 1995  s. 73-90.

70.  Rodzina - społeczeństwo - państwo. W: Rodzina w okresie transformacji systemowej. Red. A. Kurzynowski. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Warszawa 1995 s. 23-40.

71.  Necessita del ministero intellettuale per la continuita del carisma e del patrimonio culturale francescano. W: Ministero intellettuale dell'OFMConv alla vigilia del terzo millennio. Atti del III Convegno Internazionale Studiosi OFMConv (Roma 15-17 maggio 1955). Red. S. Jativa, O. Todisco, J. Zambanini. Pontificia Facolta Teologica S. Bonaventura. Roma 1995 s. 123-139.

72.  Tenże artykuł w wersji angielskiej, tamże s. 140-156.

73.  Tenże artykuł w wersji polskiej, tamże s. 157-174.

74.  Rodzina - społeczeństwo - państwo. W: Rodzina społeczeństwo. Gospodarka rynkowa. Red. Janusz Kroszel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 1995 s. 32-43.

75.  Młodzież jest moją nadzieją. W: Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Red. Ks. Tadeusz Styczeń, S. Zofia J. Zdybicka. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1995 s. 200-210.

76.  Der kreative Beitrag der Familie zur Kultur. W: Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski.  Wien 1995 s. 35-44.

77.  Polacy w niemieckim państwie narodowym. W: Studia historyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy. Red. Anna Wiśniewska. Państwowe Muzeum na Majdanku. Lublin 1995 s. 167-210.

78.  Drogi ewangelizacji dzisiejszego świata w ujęciu św. Maksymiliana Kolbego. W: Religia w życiu społecznym. Red. Bp Bohdan Bejze. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1995 s. 105-125.

79.  Kultura ludowa elementem istotnym tożsamości polskiego społeczeństwa. W: Regionalizm polski u progu XXI wieku. Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław 23-25.IX.1994. Wrocław 1995 s. 85-98.

80.  Radio publiczne a wartości. W: Polskie Radio - stan i perspektywy radiofonii publicznej. Materiały z sesji zorganizowanej przez Polskie Radio S.A. 21 maja 1996 r. Red. Biuro Programowe PR S.A. Warszawa 1996 s. 33-41.

81.  Teoretyczna i praktyczna rola Kościoła Katolickiego w walce z ubóstwem. W: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. Stanisława Golinowska. IPiSS. Warszawa 1996 s. 393-400.

82.  Naród podmiotem kultury. W: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 11-38.

83.  Postawa chrześcijanina wobec innej kultury i religii. Studium przypadku. W: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 119-154.

84.  Zadania dziennika katolickiego. W: Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 31-39.

85.  Polskę stać na dobry dziennik katolicki. Z prof. dr hab. Leonem Dyczewskim OFMConv. rozmawia Piotr Krzysztof Kuty. W: Dziennik katolicki czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego. Red. L. Dyczewski. Civitas Christiana. Warszawa 1996 s. 85-93.

86.  Adam Stanowski w oczach osób bliskich i współpracowników. W: Adam Stanowski. Wychowawca - społecznik - chrześcijanin. Oficyna Wydawnicza El-Press. Lubln 1996 s. 26.

87.  Założenia i warunki integracji mniejszości polskiej ze społeczeństwem niemieckim. W: Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muelheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r. Red. Michał Lis. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Instytut Śląski w Opolu. Opole 1996 s. 81-102.

88.  Symboliczność podstawą więzi mieszkańców z miastem. W: Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców. Red. Edward Nycz. Uniwersytet Opolski. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole. 1996 s. 16-21.

89.  Przedmowa. W: A. Frossard. Pamiętajcie o miłości... Męczeństwo Maksymiliana Kolbego. Przeł. B. Durbajło. IW Pax. Warszawa 1996 s. 5-7.

90.  Sacrum w telewizji. W: O Panu Bogu w telewizji. Red. Leon Dyczewski. Częstochowa 1996 s. 97-106.

91.  Potencjał ludzki czynnikiem rozwoju kultury społeczności lokalnej. W: Wieś a regionalizm. Materiały III Krajowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych Działających na Wsi. Sobieszyn 24-26 maja 1996 r. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 1997 s. 21-34.

92.  Pozycja i zadania animatora - lidera w społeczności lokalnej. W: O kulturze na wsi. Materiały z sejmików regionalnych przed Krajowym Kongresem Kultury Wsi. Red. Anatol J. Omelaniuk. Wrocław-Ciechanów 1997 s. 11-21.

93.  Wartości podstawą tradycji polskiej. W: Nasza tradycja. Wybrane aspekty tożsamości kulturowej społeczeństwa Polskiego. Nasza Tradycja. Lublin 1996 s. 77-91.

94.  Dobro wspólne w życiu społeczno-państwowym okresu transformacji. W: Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Red. E. Balawander, ks. P. Nitecki, A. Jabłoński. Sandomierz 1997 s. 167-174.

95.  Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego. Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Red. Piotr Kryczka. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1997 s. 137-177.

96.  Die Kultur als Bindemittel und Ausdruck der Verschiedenartigkeit Europas. W: „Trigon. Kunst, Wissenschaft und Glaube im Dialog”.  T.7: Auf den Spuren der Freiheit. Einheit Europas, was ist das?. Hrsg Guardini Stiftung. Berlin 1997 s. 131-141.

97.  Społeczno-kulturowe uwarunkowania turystyki w Euroregionie Bug. W: Turystyka jako czynnik aktywizacji pogranicza polsko-ukraińskiego. Red. Grzegorz Rąkowski. Norbertinum. Lublin 1997 s. 166-184.

98.  O lepszą przyszłość dla gorzkiego sąsiedztwa, czyli o stosunkach polsko-niemieckich z perspektywy amerykańskiej. „Akcent” 1997 nr 4 s. 181-185.

99.  Służyć prawdzie. W: Rozmowy Edukacyjne. Red. Sławomir J. Żurek. Norbertinum. Lublin 1998 s. 196-200.

100.          Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury. W: Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. Red. Jerzy Damrosz. Instytut Kultury. Warszawa 1998 s. 24-38.

101.          Zagubienie i odnajdywanie człowieka w nowoczesnej kulturze. Krajowy Kongres Kultury Wsi. 20-23 kwietnia 1997. Przemówienia, referaty, dyskusja, uchwały. Pod red. Anatola Jana Omelaniuka. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. Wrocław-Ciechanów 1997 s. 48-53.

102.          Kościół katolicki wobec ubóstwa i ludzi ubogich. W: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. Stanisława Golinowska. IPiSS. Warszawa 1997 s. 370-380.

103.          Zwyczajowość/obrzędowość czynnikiem wzmacniającym świętowanie i zadowolenie ze święta. W: Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. Red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski.  Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 75-87.

104.          Wartości dorastającego pokolenia Polaków w okresie transformacji systemowej. W: Trudne problemy dorastającego pokolenia. Red. Teresa Sołtysiak, Irena Łabuć-Kryska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Bydgoszcz 1998 s. 35-54.

105.          Mit zjednoczonej Europy. W: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Jerzego Kłoczowskiego. Red. Nehryk Gapski. Cz. I. Lublin 1998 s. 347-360.

106.          Solidarni swojej społeczności. W: Społeczności lokalne w sytuacji zagożenia i kataklizmu. Red. Edward Nycz.  Instytut Śląski. Opole-Kędzierzyn-Koźle 1998 s. 41-47.

107.          Kultura w całościowym planie rozwoju. W: Czym jest regionalizm. Red. VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Radom, 23-26 września 1998. Wrocław-Ciechanów 1998 s. 40-47.

108.          Ożywiać dawną i tworzyć nową kulturę lokalną i regionalną. W: Regionalizm - Kultura - Kościół. Rada Krajowa  Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 1998 s. 34-48.

109.          Tworzenie i kształt kultury. W:  Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze. Red. Ks. Franciszek Kampka, Cezary Ritter.  Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 341- 348.

110.          Życie fundamentalnym dobrem człowieka i społeczeństwa. W: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny. Red. Ks. Andrzej Nowicki, bp Jan Tyrawa. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Wrocław 1998 s. 183-192.

111.          Performance of the  Polish Culture. W: Values in Polsih Culture. Ed. Leon Dyczewski. The Council  for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 s. 7-52.

112.          Family - Familiality - Home. W: Values in Polish Culture. Ed. Leon Dyczewski. The Council  for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 s. 53-68.

113.          Wprowadzenie; Publiczna oraz społeczna telewizja i radiofonia terenowa w Polsce; Podsumowanie. W: Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Interpress. Warszawa 1998 s. 9-12; 74-82; 147-150.

114.          Oczekiwania mieszkańców województwa lubelskiego. Expectations of the Lublin voivodship Residents. W: Wizja przyszłości ziemi lubelskiej. Vision for the New Lublin Region. Urząd  Wojewódzki w Lublinie. Lublin 1998  s.75-76.

115.          Rola inteligencji - elit w ugruntowywaniu i rozwijaniu tożsamości polskiej. W: Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce. Red. Aleksander Kociszewski, Anatol Jan Omelaniuk, Krzysztof Orzechowski. Ciechanów 1998 Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury s. 127-145.

116.          Das Brauchtum als ein intensivierender Faktor des Feierns und der Festfreude. W: Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Oesterreich. Hrsg. Alfred Grausgruber, Klaus Zapotoczky, Leon Dyczewski. Universitaetsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 s. 77-92.

117.          Elementy znaczące tożsamości kulturowej regionu środkowo-wschodniej Polski. W: Studia Etnologiczne i antropologiczne. T.2: Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Katowice 1999.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego s. 195-208.

118.          Projekt programu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu. W: Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu. Red. Dyczewski Leon, Wadowski Dariusz.  Lublin 1999 s. 39-86.

119.          Rodziny wielodzietne w okresie transformacji systemowej. W: Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego. Wybór materiałów z konferencji zorganizowanych w latach 1944-1999 w Częstochowie. Liga Krajowa. Częstochowa 1999 s. 15-26.

120.          San Massimiliano Kolbe e la cultura contemporanea. W: San Massimiliano Kolbe ela Nuova Evangelizzazione.Atti del Congresso Internationale. Niepokalanów, Polonia, 19-25 Septembre1994. Acura di Eugenio Galigano. Centro Internationale „Milizia  dell’ Immacolata”. Roma 1999  s. 43-60.

121.          Polityka ochrony dzieci w dziedzinie mediów elektronicznych. W: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian. Materiały z konferencji w Warszawie w dniach 8-9 mara 1999. Red. Bożena Balcerzak-Paradowska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 1999   s. 140-152.

122.          Współautorstwo: Potrzeby ludzi starszych; uniwersalne i specyficzne, rozdział 3 w pozycji „Ku godnej, aktywnej starości”. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999. Warszawa 1999 UNDP s. 27-34.

123.          Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenianiu w kulturze narodowej. W: Rodzina – Młodzież – Regionalizm. Red. A. Kociszewski, A. Omelaniuk, ks. W. Pilarczyk. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów 2000 s. 19-36.

124.          Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury polskiej. W: W kręgu rodziny dawniej i dzisiaj. Materiały z konferencji Jesień życia – blaski i cienie. Rodzina – tradycja i współczesność. Red. Janina M. Markowska.  Białystok 2000. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  s. 7-32.

125.          Dialog kultur w  perspektywie europejskiej. W: Polskość i symbioza kultur w integrującej się Europie. Red. Jerzy Damrosz. Ciechanów 2000. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury s. 7-21.

126.          Wychowawcze aspekty świętowania. W: Wychowanie Chrześcijańskie a kultura. Red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg. Lublin 2000 Redakcja Wydawnictw KUL s. 123-132.

127.          Trwałość i zmienność kultury polskiej. W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Red. Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra 2000. Kongres Kultury Polskiej 2000 s. 11-21.

128.          Kultura a Kościół katolicki. W:  Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie. Materiały II ogólnopolskiego zjazdu księży regionalistów, Gietrzwałd 24-26 września 1999. RKRTK. Ciechanów 2001. s. 16-25.

129.          Lokalny i regionalny obieg kultury medialnej: szansa czy zagłada. W: Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne. Sesja naukowa. Kraków 24-25 lutego 2000. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2000 s. 136-150.

130.          Media wobec zmian społecznych. W: Rozumienie zmian społecznych. Red.  Elżbieta Hałas. Lublin 2001 s. 143-172. Towarzystwo Naukowe KUL

131.          Wychowawcze aspekty świętowania. W: Wychowanie Chrześcijańskie a kultura. Red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg. Lublin 2000 Redakcja Wydawnictw KUL s. 123-132.

132.          Więź między pokoleniami w rodzinie. W: Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej. Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Warszawa 2001 s. 17-92.

133.          Mieć  rodzinę – dom. W: Konkurs szkolny o rodzinie „Mieć taki dom...” Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”. Zielona Góra 2001 s. 37-46.

134.          Rola rodziny w ugruntowywaniu i rozwijaniu tożsamości polskiej. W: Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku. Red. Anna Lergetproper-Jakimow. Wrocław: DTSK Silesia 2001 s. 9-23.

135.          Rola mediów w kształtowaniu demokracji w III Rzeczpospolitej. W: Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski (red). Polskie media u progu XXI wieku. Warszawa 2001 s. 11-28.

136.          Media elektroniczne a animacja kulturalna. W: Janusz Gajda, Wiesław Żardecki (red.). Dylematy animacji kulturalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej s. 41-50.

137.          Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W:  L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 29 – 47.

138.          Najważniejsze są wartości. W: L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001   s. 311 – 313.

139.          Cechy kulturowe Regionu Lubelskiego. W: L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001  s. 313 – 317.

140.          Bezrobocie długoterminowe. Badanie lubelskie. Współautorstwo z D. Wadowski. W: M. Kabaj (red.) Badanie bezrobocia długoterminowego. Raport IPiSS. Zeszyt nr 21. Warszawa 2001 s. 109-190.

141.          Values and Polish Cultural Identity. W: L. Dyczewski (ed). Values in the Polish Cultural Tradition. Ed. Washington: Library of Congress 2002 s. 1-44.

142.          Family, Family Values and Home (współautorstwo z B. Jedynak). W: L. Dyczewski (ed). Values in the Polish Cultural Tradition. Washington: Library of Congress 2002 s. 1-44.

143.          Słowo pożegnalne podczas mszy św. pogrzebowej śp. Prof. Czesława Strzeszewskiego. W:  Edward Balawajder (red.). Czesław Strzeszewski. Współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Klub Inteligencji Katolickiej im Prof. Cz. Strzeszewskiego 2002  s. 45-50.

144.          Człowiek wielkiego rozumu i głębokiego zawierzenia Bogu. W: Edward Balawajder (red.). Czesław Strzeszewski. Współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Klub Inteligencji Katolickiej im Prof. Cz. Strzeszewskiego 2002  s. 328-331.

145.          Rola inteligencji – elit w ugruntowywaniu i rozwoju tożsamości polskiej. W: Informator Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. Ciechanów: Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury 2002 s. 53-69.

146.          Die kulturbildende Rolle der Familie. W:  Friedrich W. Busch, Ruth Koelblin (Hrsg.). In Hoffnung widerstehen. Beiträge im Kontext wissenschaftsorientierter Bildungsarbeit unter den Bedingungen der deutschen Teilung. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2002. s. 243-262.

147.          An Intergenerational Family Bond in Poland. W: Rosemarie Nave-Herz (ed.). Family Change and Intergenerational Relations in Different Cultures. Würzburg: Ergon Verlag 2002 pp. 139-214.

148.          Die Medien und die Demokratie in Polen / Media i demokracja w Polsce. W: Józef Krukowski, Otto Theisen (Hrsg.). Kultur und Recht. Materialien der 2. internationalen Tagung zum Thema Medienrecht. Lublin, 18. – 19. Mai 2000 / Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat wolność mediów. Lublin, 18 – 19 maja 2000. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 30-80.

149.          The Symbolics of the Temple in the Ancient and Modern Polish Sciety / Symbolika świątyni w dawnym i nowoczesnym społeczeństwie polskim. In / W:  Old and Modern Polish Temples / Świątynie dawnej i obecnej Polski. Jerzy Łużyński (red.). Lublin: Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „NIKE” 2001 s. 16-24.

150.          Znaczenie budowli i przedmiotów symbolicznych. W: Z przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Inwentarz topograficzno-rzeczowy zabytków województwa lubelskiego. Opr. Irena Rolska-Boruch. Lublin: Akademia Społeczna 2002 s. 15-18.

151.          Wstęp do książki: Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 5-6.

152.          San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell’evangelizzazione. W: Massimiliano Kolbe nel suo tempo e oggi. Approccio interdisciplinare alla personalita e agli scritti. Red. Eugenio Glignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell’Immacolata” 2003 s. 523-550.

153.          Marginalizacja  bezrobotnych. W: Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Współredakcja z T. Kowalewski, Z. Korzeba.  Łomża: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 2003 s. 163-176.

154.          Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia. W: Systemy wartości a procesy demograficzne. Red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha.  Kraków: Nomos 2003 137-143.

155.          Jaka powinna być telewizja publiczna. W: Społeczeństwo wirtualne – społeczeństwo informacyjne. Red. R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 217-232.

156.          Stand der Forschung und Tendenzen des Famlienwandels in Polen. W: Friedrich W. Busch, Wolf-Dieter Scholz (Hrsg). Familienvorstellungen von Jugendlichen. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssytem der Universität Oldenburg 2003 s. 43-66.

157.          Centrum kultury. W: Encyklopedia Pedagogiczna. T. I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003 s. 473-479.

158.          Kontrkultura. W: Encyklopedia Pedagogiczna. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003 s. 788-791.

159.          Grupa homogeniczna i heterogeniczna. W: Encyklopedia. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003 s. 120-121.

160.          Komiks. W:  Encyklopedia. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2003 s. 677-680.

161.          Kreatywna rola rodziny w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego i w rozwoju społeczności lokalnej. W: Rodzina. Myśl i działanie. Red. G. Soszyńska. Lublin: Polihymnia 2004 s. 71-86.

162.          Rodzina w procesie przemian społeczno-kulturowych w Polsce po 1989 roku. W: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka. Red. W. Piotrowski.  Tarnów: Biblos 2004 s. 18-49.

163.          Społeczno-kulturowy kontekst religijności. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. I.  Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 225-228.

164.          Znaczenie tradycji dla rozwoju narodu i społeczeństwa. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T V: Terytorialne struktury społeczne. Red. D. Niczyporuk. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004 s. 217-224.

165.          Praca i kultura. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004 s. 36-51.

166.          Potrzeba poezji patriotycznej i refleksyjnej. W: Antologia polskiej poezji patriotycznej i refleksyjnej. Ułożyli Z. Kozak i W. Froch, opracował graficznie Z. Jóźwik, wprowadzenie L. Dyczewski. Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury 2004 s. 7-9.

167.          Czy media elektroniczne zagrażają więzi rodzinnej. W: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004 s. 243-262.

168.          Niedziela. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 265-266.

169.          Sacrum. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 358-359.

170.          Symbol religijny. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 406-408.

171.          Tradycja religijna. W: Leksykon Socjologii Religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa: Verbinum 2004 s. 431-432.

172.          Tradition in Modernity. W: Diversity and Dialogue. Culture and Values in the Age of Globalisation. Essays in Honour of Prof. George F. McLean. Ed. A. Blasco, P. Makariev. Sofia: Minerva 2004 s. 98-110.

173.          Kultura – aspekt społeczny. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005 s. 194-195

174.          Kultury - socjologia.  W:  Encyklopedia Katolicka. T. 10. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005 s. 217-218.

175.          (współautorstwo z Barbara Korb) Wychowanie do mediów w świadomości  rodziców dzieci szkół podstawowych. W: Rodzina-Dziecko-Media. Red. L. Dyczewski. Lublin: Gaudium 2005 s. 318-332.

176.          Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie. W: Rodzina-Dziecko-Media. Red. L. Dyczewski. Lublin: Gaudium 2005 s. 332-349.

177.          Familialer Wandel in Polen. W: Familie und Gesellschaft. Beiträge zur Familienforschung. Hrsg. F. W. Busch, R. Nave-Herz. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2005 s. 317-338.

178.          Das Fest in der Familie und seine kulturbildende Rolle. W:  Beiträge zur Bildungs- und Familienforschung. Hrsg. R. Nave-Herz, W.-D. Scholz. Würzburg: Ergon 2005 s. 245-260.

179.          Czy Polacy potrzebują tradycji. W: Czy Polacy potrzebują tradycji. Red. M. Mamińska. Lublin: Fundacja Muzyka Kresów 2005 s. 31-40.

180.          Od tożsamości zamkniętej do otwartej w społeczeństwie wielokulturowym i globalnym. W: Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Red. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka-Rusz. Cieszyn – Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 2004 s. 54-63.

181.          Wieloaspektowe skutki bezrobocia. W: Prawo do pracy a polityka społeczna. Red. O. Jan Mazur OSPPE. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 103-119.

182.          Kultura czynnikiem rozwoju miasta – społeczności lokalnej. W: Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat. Red. E. Nycz. Kędzierzyn-Koźle: Uniwersytet Opolski. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 2005 s. 27 -38.

183.          Wstęp. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych.  Red. Leon Dyczewski. Lubli: Wydawnictwo KUL s. 7-8.

184.          Grupy marginalne. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych.  Red. Leon Dyczewski. Lubli: Wydawnictwo KUL s. 29-48.

185.          Marginalizacja bezrobotnych i ich styl zycia. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych.  Red. Leon Dyczewski. Lubli: Wydawnictwo KUL s. 219-230.

186.          Kultura ludzi bezdomnych. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych.  Red. Leon Dyczewski. Lubli: Wydawnictwo KUL s. 231-240.

187.          Carisma e spiritualita.  W: L’eredita spirituale di san Massimiliano M. Kolbe perla Chiesaoggi. Red. Eugenio Galignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell’Immacolata” 2006 s. 93-118.

188.          Famielienvorstellungen Jugendlicher in Polen (współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża). W:  Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Hrsg. F. Busch, W-D. Scholz. Wuerzburg: Ergon 2006 s. 137-182.

189.          Kultura wolontariatu. W: Społeczność lokalna – kultura – edukacja. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Ludwikowi Kozołubowi w 70-lecie urodzin. Red. J. Kosowska-Rataj. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2005 s. 115-120.

190.           Trwałość i tendencje rozwojowe kultury polskiej. W: Sieć bibliotek publicznych wobec  potrzeb społeczeństwa informacyjnego.  Warszawa: Wydawnictwo SBP 2006 s. 9-22.

191.          Prawo do życia nienarodzonych dobrem osobistym i społecznym. W: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grzesiak. Red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 s. 287-299.

192.          Wartości w życiu człowieka starego. W: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80  rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. Red. M. Halicka, J. Halicki. Białystok 2006 s. 113-119.

193.          Św. Maksymilian – Misjonarz XX wieku. W: Służyć zwycięskiej miłości. Kongres Misyjny. Nadzwyczajna Kapituła Misyjna. Kalwaria Pacławska 2006  s. 75-103.  

194.          Wiedza i skuteczność działania dopełniane rozumieniem i aksjologią. W: A. Surdej. Współczesne procesy fragmentaryzacji i dekompozycji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007 s.157-170.

195.          Istotne wartości kultury polskiej. W: Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rzymie, wrzesień 2006. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 42-77.

196.          Kultura czynnikiem rozwoju gospodarki. W: Wspólnota kultury i gospodarki. Mazowieckie Towarzystwo Kultury. Warszawa 2007 s. 6-10.

197.          Wstęp. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 7-10.

198.          Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 11-34.

199.          Rola rodziny w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 211-240.

200.          Rodzina. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Red. Ks. S. Fel, bp J. Kupny. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 88-107.

201.          Ojciec w ocenie dorosłych dzieci. W: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego 2006 s. 51-64.

202.          Rola rodziny w wychowaniu patriotycznym. W: A to Polska właśnie. Patriotyzm, regionalizm, kultura. Red. Anatol Jan. Omelaniuk. Warszawa-Wrocław: Silesia DTSK 2007 s.106-118.

203.          Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków. Wyniki badań socjologicznych. W: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Red. Julia Gorbaniuk. Lublin KUL  2007 s. 22-39.

204.          Rola kultury w rozwoju gospodarki. W:  Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz. Lublin: TN KUL 2007  s. 113-126.

205.          Die Rolle der Kultur für die Wirtschaftsentwicklung. In: Kultur und  Recht. Materialien der 5. Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle  Identität der Europaeischen Union und Religiöser Pluralismus. Hrsg. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz. Lublin: TN KUL 2007    s. 331-346.

206.          Rodzina pochodzenia wzorem własnej rodziny w świadomości młodzieży. W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Red. F. Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s.47-60.

207.          Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i narodowych. W: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie. Red. Z. Jasiński, T. Lewowicki. Opole:  Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2007  s. 17-32.

208.          Los człowieka w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. W:  Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole: Uniwersytet Opolski 2008 s. 121-126.

209.          Wprowadzenie – współautorstwo z A. Lewek, J. Olędzki. W: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Księgarnia św. Jacka 2008 s.17-21.

210.          Osobowość Jana Pawła II w przekazach dzienników ogólnopolskich, współautorstwo z Mateusz Kijek. W: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Księgarnia św. Jacka 2008 s. 151-179.

211.          Dialog chrześcijaństwa z kulturą współczesną: między odwagą apostołów a polityczną poprawnością. W: Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Red. J. Mariański, ks. S. Zięba. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008  s. 81-89.

212.          Granica polityczna a dyfuzja kulturowa. W: Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Red. Zięba. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 251-256.

213.          Ein Fenster zur Welt. W: Begegnung der Nationen für ein geeintes Europa. Janineum Jubiläumsfestschrift 1957-2007. Wien 2008 s. 148-151.

214.          Polityka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Red. A. Rączaszek. Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2008 s. 121-130.

215.          Mężczyzna, aspekt społeczny. W: Encyklopedia katolicka T 12. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008 s. 762-764

216.          Mniejszości . W: Encyklopedia katolicka T 12. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008 s. s. 1448-1452.

217.          Mniejszości religijne. W: Encyklopedia katolicka T 12. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008 s. 1455-1456.

218.          Działanie wyrasta z dojrzałej świadomości. W: Jego życie to służba i świadectwo. Ksiądz Biskup Edward Frankowski. Red. J. Konefał. Stalowa-Wola, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2008 s. 145-160.

219.          Wartości kulturowe ważne dla polskiej tożsamości. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 149-180.

220.          Cechy dobrego małżeństwa. W: Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce. Red. M. Szyszka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 259-274.

221.          Wartości w kulturze. W: Wprowadzenie do socjologii kultury. Red. M. Filipiak. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009 s. 185-205.

222.          Aniołowie a kultura współczesna. W: Aniołowie w życiu ludzi. Red. A. Żądło. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009 s.167-172.

223.          Polska tradycja rodzinna i religijna poza krajem na przykładzie Niemiec.  W: Nauki o rodzinie. Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje da rodziny. Red. G. Koszałka, J. Plewko, M.  Stopikowska. Gdańsk: Ateneum 2009 s. 65-80.

224.          Św. Maksymilian współczesnym samarytaninem. W: Św. Maksymilian – współczesny samarytanin. Red. M. Kozioł OFMConv. Kraków: Instytut Studiów Franciszkańskich 2009 s. 67-90.

225.          Radio Kościoła katolickiego w Polsce: historia, struktura, funkcje. W: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. Lublin: Wyd. UMCS 2009 t.1  s. 280-292.

226.          Wstęp. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 5-8

227.          Kryteria rzetelnej informacji. W: Jaka informacja? Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 25-32.

228.          Więź ze społeczeństwem i dobra jakość mediów publicznych. W: Media publiczne – misja czy komercja. Ocena i cele. Red. K. Korn. Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika „Niedziela” 2009 s. 31-50.

229.          Media o terroryzmie i  terroryzm mediów. W: W: Media masowe wobec przemocy i  terroryzmu. Red. A. Kozieł, K. Gajlewicz. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Oficyna Wydawnicza ASPRA-KR   2009 s. 9-23.

230.           Wstęp. W: Jaka Informacja.  Red. L. Dyczewski. Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL, Centrum Europejskie Natolin 2009 s. 7-9.

231.          Katedra Socjologii Kultury. Tożsamość społeczno-kulturowa i komunikacja społeczna.  W: Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Red. S. Fel, J. P. Gałkowski, J. M. Zabielska. Lublin:  Wydawnictwo KUL 2009 s. 153-162.

232.          Znaczące wartości kultury polskiej. W: „Myśląc Ojczyzna” – kształtowanie polskiej tożsamości – edukacja patriotyczna w szkole – inspiracje programowe. Red. E. Repsz, A. Omelaniuk. Warszawa 2009: Ruch Stowarzyszeń Regionalnych s. 38-50.

233.          Język i tradycja istotnymi elementami pogranicza symboliczno-kulturowego. W: Dialog na pograniczy kultur i cywilizacji. Red. T. Paleczny, M. Banaś. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009 s. 39-52.

234.          Spektakularność i gwiazdorstwo a prawda w przekazach medialnych. W: Media w wychowaniu chrześcijańskim. Red. D. Bis, A. Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 99-108.

235.          Wolny rynek uaktywnił czy zniewolił odbiorców medialnych. W: Demokratyczne przemiany w polskich mediach w latach 1989-2009. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010 s. 47-60.

236.          Godność osoby ludzkiej w przedsiębiorstwie. W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010 s. 159-173.

237.          Jakiego public relations potrzebuje  samorząd? W: Public relations miast i regionów. Red. A. Duda. Lublin: KUL 2010 s. 50-56.

238.          Family and state in twentieth-century Poland. In: Family, Kinship and State in Contemporary Europe. Vol. 1: The Century of Welfare: Eight Country. Ed. H. Grandits. Frankfurt/New York: Campus Verlag 2010 pp. 238-324.

239.          Samorząd a media masowe. W:  Encyklopedia samorządu terytorialnego. Red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2010 s. 709-713.

240.          Tradycja w nowoczesności. W: Style życia, wzory osobowe i normy jako czynniki współistnienia społecznego ludzi. Od lokalności do globalności. Red. J. Bańka. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych 2010   s. 161-174. (Książka wycofana z powodu nadmiaru błędów spowodowanych przez Wydawnictwo).

241.          Significant Aspects of Christian Marriage. In: Philosophy in Times of Social Crisis: Integrity and Dialogue. Essays in Honor of George F. McLean. Ed. P. Makeriev, A. Blasko, D. Dobrzański. Sofia: Minerva Publishing House 2010 s. 305-318.

242.          Jakich mediów potrzebuje demokracja? W:  Solidarność – niepodległość – demokracja. Bilans dwudziestolecia i spojrzenie w przyszłość. Red. Ks. A. Jędrzejewski, ks. M. Adamczyk. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2010 s. 21-35.

243.          Obyczaj – aspekt społeczny. W: Encyklopedia katolicka  t. XIV. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2010  s. 262-263.

244.          Wstęp. W: L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed (red.). Stałość i zmienność tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 5-6.

245.          Tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej w procesach  jednoczenia się Europy. W:  L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed (red.). Stałość i zmienność tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 359-372.

246.          Wstęp (razem z R. Szwed). W: R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (red.). Odmiany tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 5-6.

247.          Folklor a tradycja. W: A. Szafrański (red.). Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej.  Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 93-100.

248.          Wstęp (razem z J. Szulich-Kałuża). W: J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed,  (red.). Tożsamość i komunikacja. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 5-7.

249.          Kompetencja komunikacji medialnej. W: Studia nad dziennikarstwem. Red. I. Hoffman. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011 s. 139-152.

250.          Wyganiane sacrum powraca. W: M. Kowalewski, A. M. Królikowska (red.). Miasto i sacrum.  Kraków: Nomos 2011 s. 257-260.

251.          Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie-państwie: pomiędzy trwałością i zmianą. W: Pogranicze. Studia Społeczne. T. XVII cz.II. Edukacja międzykulturowa. Red. J. Nikitorowicz, A. Sadowski, M. Sobecki, J. Muszyńska. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku 2011 s. 9-29.

252.          Pamięć przeszłości w mediach. W: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek. Warszawa: Politext 2011 s. 163-185.

253.          Co nowego św. Franciszek wniósł do kultury. W: Osiemsetlecie charyzmatu franciszkańskiego. Wspomnienie i wyzwanie. Red. o. dr Marek Sykuła OFMConv. Niepokalanów: Wyd. Ojców Franciszkanów 2011 s. 131-137.

254.      Prasa katolicka w II Rzeczpospolitej. W: Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna. Śp. Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010). Księga Pamiątkowa. Red. K. Marcyński SAC, J. Szaniawski, ks. J. Twardy. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011  s. 672-680.

255.      Ludność polska w Niemczech: doświadczenia i perspektywy. W: Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Red. M. Wojtaszewska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2012.  s. 220-233.

256.      Nowa struktura wzmożenia dyfuzji kulturowej. W: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka. Red. A. Kolasa-Nowak, W. Misztal. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012 s. 123-132.

257.      Prasa katolicka. W: Encyklopedia katolicka. T. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012 s. 263-268.

258.      Reklama. W: Encyklopedia katolicka. T. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012 s. 1365-1367.

259.      Propaganda. W: Encyklopedia katolicka. T. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012 s. 489491.

260.      Konieczność kompetencji medialnych w nowoczesności. W: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s.9-20.

261.      Wstęp (współautorstwo z A. Sugier-Szerega). W: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s.5-6.

262.      Więź międzypokoleniowa w badaniach socjologicznych. W: Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze. Red. W. Świątkiewicz. Katowice: StudioNOA, Uniwersytet Śląski 2012 s. 9-38.

263.  Etos regionalisty. W: Kręgu przyjaźni. Red. L. Zarębska. Książkę wydano z okazji 70. Rocznicy urodzin Macieja Andrzeja Zarębskiego. Zagańsk-Kielce: Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne  2013 s. 33-41.

264.  Otwarty i przyszłościowy. W: Jestem Józef wasz brat. II. Okruchy wspomnień. Red. A. Glaser, L. Glaser. Wiedeń 2013 s. 47-50.

265.  Cechy kultury w procesach globalizacji. W:  Współczesne transformacje. Kultura p polityka – gospodarka. Red. M. Banaś, J. Dziadowiec. Kraków: Księgarnia Akademicka 2013  s. 19-32.

266.  Obcy w przestrzeni prywatnej i publicznej. W: Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej. Red. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Stowarzyszenie Solidarności Globalnej 2013 s. 83-98.

267.  Rodzina w socjologii. W: Encyklopedia Katolicka. T. XVII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012 s. 186-188.

268.  Rodzina w polityce społecznej. W: Encyklopedia Katolicka. T. XVII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012 s. 189-191.

269.  Socjotechnika. W: Encyklopedia Katolicka. T. XVIII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013 s. 514-515.

270.  Starość aspekt społeczny. W: Encyklopedia Katolicka. T. XVIII. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013 s. 856858.

271.  Kulturowe, społeczne i indywidualne aspekty wartości dziecka. W: Ku prywatyzacji religii. Red. A. Szafrański. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 11-24.

272.  Wezwania człowieka w starszym wieku. W: O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, Mi. Kaczmarczyk, P. Czekanowski. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 2013 s. 281-290.

273.  Specyfika województwa lubelskiego: czynnikiem zapóźnienia czy rozwoju?  W: WieloPolska: nowe struktury – nowe zróżnicowania. Red. M. S. Szczepański, A. Śliz. Warszawa: PWN 2013 s. 129-157.

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 16:30 - Krzysztof Jurek