Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu (DOBRU KUL) został utworzony z połączenia Działu Obsługi Badań i Projektów Naukowych oraz Działu Koordynacji Programów Europejskich. Funkcjonuje od 1 lutego 2014 r.

 

Do zadań  DOBRU KUL należy:

1) koordynacja działań administracji ogólnouniwersyteckiej i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania innych niż dotacja budżetowa środków finansowych na działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną Uczelni;

2) koordynacja współpracy naukowej KUL z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi i naukowo dydaktycznymi oraz przedsiębiorcami;

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych, pomoc pracownikom naukowym w opracowywaniu projektów i realizacja projektów pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji projektowej,

4)  stymulowanie inicjatyw projektowych w obszarach kluczowych dla rozwoju Uczelni

5) prowadzenie centralnych baz danych złożonych i realizowanych projektów, w tym monitoring wskaźników i trwałości projektów niezbędnych na poziomie zarządzania Uczelnią;

6) działania opiniodawcze dla władz Uczelni przed podejmowaniem decyzji o zawarciu  umów partnerskich, konsorcyjnych lub współtworzenia klastrów naukowych, analiza ryzyka związanego z projektami przed podejmowaniem decyzji o projekcie oraz w trakcie realizacji projektów;

7) opracowywanie planów finansowania badań i projektów naukowych;

8) obsługa oraz kontrola formalna i finansowa realizowanych badań (dotacja podmiotowa i celowa) i projektów;

9)  prowadzenie ewidencji prac naukowo-badawczych;

10) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania, doradztwo dla kadry naukowej;

11) przygotowywanie wniosków o realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;

12) zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem;

13) współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania;

14) inicjowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania;

15) przygotowanie ofert pod względem formalno-prawnym w odpowiedzi na postępowania przetargowe, w szczególności w zakresie prowadzenia badań, ekspertyz, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;

16) zarządzanie budżetem na wkłady własne do projektów;

17) przygotowywanie informacji w zakresie realizowanych projektów dla władz Uczelni oraz dla celów promocyjnych.

 

Polecamy serwis:

 

http://www.granty-na-badania.com/

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 12:31 - Leszek Wojtowicz