Zakres zadań Działu Obsługi Badań Naukowych i Rozwoju Uniwersytetu:

1)      koordynacja działań administracji ogólnouniwersyteckiej i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania innych niż dotacja budżetowa środków finansowych na działalność naukowo badawczą i dydaktyczną Uczelni;

2)      koordynacja współpracy naukowej KUL z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi i naukowo dydaktycznymi oraz przedsiębiorcami;

3)      pozyskiwanie środków zewnętrznych, pomoc pracownikom naukowym w opracowywaniu projektów i realizacja projektów pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji projektowej,

4)      stymulowanie inicjatyw projektowych w obszarach kluczowych dla rozwoju Uczelni

5)      prowadzenie centralnych baz danych złożonych i realizowanych projektów, w tym monitoring wskaźników i trwałości projektów niezbędnych na poziomie zarządzania Uczelnią;

6)      działania opiniodawcze dla władz Uczelni przed podejmowaniem decyzji o zawarciu  umów partnerskich, konsorcyjnych lub współtworzenia klastrów naukowych, analiza ryzyka związanego z projektami przed podejmowaniem decyzji o projekcie oraz w trakcie realizacji projektów;

7)      opracowywanie planów finansowania badań i projektów naukowych;

8)      obsługa oraz kontrola formalna i finansowa realizowanych badań (dotacja podmiotowa i celowa) i projektów;

9)      prowadzenie ewidencji prac naukowo-badawczych;

10)  prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania, doradztwo dla kadry naukowej;

11)  przygotowywanie wniosków o realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;

12)  zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem;

13)  współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania;

14)  inicjowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i międzynarodowych źródeł finansowania;

15)  przygotowanie ofert pod względem formalno-prawnym w odpowiedzi na postępowania przetargowe, w szczególności w zakresie prowadzenia badań, ekspertyz, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;

16)  zarządzanie budżetem na wkłady własne do projektów;

17)  przygotowywanie informacji w zakresie realizowanych projektów dla władz Uczelni oraz dla celów promocyjnych.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2014, godz. 19:00 - Tomasz Sieniow