Działalność w 2008 roku

Prezes: Kamila Gąciarz

Kurator: ks. dr Tadeusz Stanisławski

Walne Zgromadzenie: 200 osób

 

 

 

Pierwszą inicjatywą podjętą przez Koło w roku akademickim 2007/2008 było współorganizowane przy pomocy Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koła Naukowego Kanonistów KUL sympozjum naukowe „Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1881 - 1963)”, które odbyło się 29 października 2007 r.. Sympozjum miało przybliżyć studentom i pracownikom naukowym KUL postać Ignacego Czumy, profesora skarbowości i prawa skarbowego na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL.

7 listopada 2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KNSA na którym dokonano wyboru Nowego Zarządu. Na stanowisko Prezesa została wybrana Kamila Gąciarz, która w 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezes KNSA. Walne Zgromadzenie uchwaliło również zmianę art. 16 Regulaminu Koła Naukowego Studentów Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dotyczącego składu Zarządu oraz wyboru jego członków. Tak więc od 2007 r. Zarząd liczy 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, a także Członka Zarządu, których desygnuje Prezes, a zatwierdza Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym. W roku akademickim 2007/2008 funkcje sprawowali:Kamila Gąciarz – Prezes, Marek Chodnicki – Wiceprezes, Agnieszka Gawrysiak – Sekretarz, Michał Białowąs – Skarbnik, Radosław Kochański – Członek Zarządu, Rafał Banicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Anna Antończyk, Agata Buczek – Członkowie Komisji Rewizyjnej.

W ramach KNSA funkcjonuje Sekcja Prawa Urzędniczego, nad którą opiekę naukową sprawuje dr Jacek Szczot. PrzewodniczącąSekcji w latach 2006 – 2008 była Karolina Pawlikowska.

W roku akademickim 2007/2008 Zarząd KNSA powołał 2 Sekcje Techniczne – Sekcję Sponsoringową, której Koordynator została Anna Mazur oraz Sekcję Plakatową, którą koordynowała Anna Antończyk.

Od listopada 2007 do maja 2008 r. członkowie Koła uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych przeprowadzonych przez Biuro Karier KUL dla KNSA:

1.13 listopad 2007 r. „Samoocena jako składnik skutecznej organizacji”;

2.21 listopad 2007 r. „Aktywne metody poszukiwania pracy”;

3.3 grudzień 2007 r. „Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny”;

4.7 stycznia 2008 r. „Rozmowa kwalifikacyjna”;

5.6 marzec 2008 r. „Metody selekcji”;

6.23 kwietnia 2008 r. „Assesment Cener”;

7.30 maj 2008 r. „Techniki negocjacji”;

17 grudnia 2007 r. corocznym zwyczajem odbyło się spotkanie opłatkowe KNSA, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Koła, Władze Uniwersytetu, pracownicy naukowi Instytutu Administracji, jak również przedstawiciele organizacji studenckich działających na KUL- u w szczególny sposób związani z Kołem.

W ramach spotkań Koła odbyły się dwie wewnętrzne debaty. Pierwsza z nich odbyła się

26 listopada 2007 r. izostała poprowadzona przez Członków Komisji Rewizyjnej: Annę Antończyk, Agatę Buczek oraz Rafała Banickiego i dotyczyła zmiany systemu nauczania w szkolnictwie wyższym po przez wprowadzenie Systemu bolońskiego „3 + 2”, oraz jego wdrażaniu na kierunku Administracja.

Tematem przewodnim drugiej debaty, poprowadzonej 11 grudnia 2007 r. przez Ks. dra Tadeusza Stanisławskiego, kuratora KNSA, były rozważania na temat, „Co się dzieję z pieniędzmi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego?”.

14 marca 2008 r. Zarząd KNSA przeszedł szkolenie z zakresu negocjacji, prowadzenia projektów oraz pozyskiwania partnerów finansowych. Celem szkolenia było zdobycie umiejętności prowadzenia oraz finansowania projektów, jak również negocjacji z partnerami biznesowymi, co było niezbędne w przygotowaniu planowanych na kwiecień dwóchkonferencji naukowych.

Pierwsza z nich pt. „Fundusze Unii Europejskiej – czy wiesz jak zdobyć miliony euro?”, współorganizowana przy pomocy Działu Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Studenckiego Koła Przedsiębiorczości Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Koła Studentów Socjologii odbyła się w dniach 3 – 4 kwietnia 2008 r. Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem w Województwie Lubelskim realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i miała na celu przekazać studentom i pracownikom naukowym informacje o możliwościach pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz o zasadach opracowania takiego projektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na czele z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Grabczukiem, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Dariusz Dumkiewicz, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Iwona Nakielska, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Renata Siwiec, Dyrektor Akademickich Inkubatorów Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Michał Przepiórka oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina, samorządowcy i przedsiębiorcy. Pierwszy dzień konferencji zakończył się warsztatami z pisania wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, natomiast drugiego dnia studenci wzięli udział w warsztatach z przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

5 kwietnia 2008 r. członkowie Koła wzięli udział w Dniach Organizacji Studenckich i Dniu Otwartych Drzwi KUL, w którym jak co roku, przygotowali stoisko promocyjne kierunku Administracja pod hasłem „ADMINISTRACJA – REWELACJA!” oraz prezentowali działalność KNSA i zachęcali maturzystów do podjęcia studiów na kierunku Administracja.

Kolejną inicjatywą podjętą przez KNSA, Katedrę Finansów i Prawa Finansowego , Katedrę Nauki Administracji oraz Uczelniany Samorząd Studentów KUL była konferencja naukowa pt. „Problemy i kontrowersjezwiązane z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych”, która odbyła się

14 kwietnia 2008 r. Konferencja skierowana była zarówno do studentów, jak i pracowników KUL w celu przybliżenia w teorii i praktyce problematyki opodatkowania dochodów osób fizycznych w okresie rozliczeń podatkowych.. Konferencja została podzielona na trzy części, z których pierwsza, naukowa, składała się z referatów pracowników Katedry Finansów i Prawa Finansowego: Prof. dra hab. Jana Głuchowskiego, dra hab. Pawła Smolenia, dr Beatę Kucie-Guściorę, dr Michalinę Dudę oraz dra Piotra Pomorskiego, jak również pracowników Katedry Nauki Administracji: Prof. dra hab. Stanisława Wrzoska oraz ks. dra Tadeusza Stanisławskiego. W ramach drugiej części wystąpili przedstawiciele praktyki – pracownicy organów podatkowych, doradców podatkowych, którzy opowiedzieli o doświadczeniach związanych z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, a także zaprezentowali możliwości rozwoju zawodowego studentów prawa i administracji w Skarbowości. Ostatnia część, część studencka, polegała na prezentacji rozwiązań wybranych kazusów z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych przez dwu-trzyosobowe grupy studentów. Najlepsze rozwiązania zostały nagrodzone nagrodami książkowymi. W czasie konferencji istniała możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami w dziedzinie podatków.

W dniach 17 – 19 kwietnia 2008 r. Prezes KNSA Kamila Gąciarz oraz Wiceprezes KNSA Marek Chodnicki uczestniczyli w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji w Warszawie. Tegoroczny zjazd był zorganizowany przez Radę Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pierwszego dnia zjazdu zostały wygłoszone najlepsze referaty przygotowane przez uczestników zjazdu. Kamila Gąciarz wygłosiła referat pt. „Rejestracja stanu cywilnego w Polsce – proces rejestracji urodzenia dziecka” w ramach panelu prawno-administracyjnego, natomiast Marek Chodnicki referat pt. „Tworzenie prawa w traktacie reformującym.” w ramach panelu Prawo Unii Europejskiej.

16 maja 2008 r. ośmiu przedstawicieli KNSA w składzie: Rafał Banicki, Michał Białowąs, Agata Buczek, Monika Budkowska, Agnieszka Gawrysiak, Kamila Gąciarz, Małgorzata Janus oraz Radosław Kochański wzięli udział w obsłudze technicznej konferencji naukowej ”Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej”, która odbyła się w dawnej siedzibie Trybunału Koronnego (Lublin, ul. Rynek 1) z okazji Jubileuszu 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W dniach 21 - 24 kwietnia 2008 r. Sekcja Prawa Urzędniczego KNSA wraz z Kołem Naukowym Kanonistów KUL zorganizowała wyjazd naukowy do Poznania, w ramach którego została przybliżona studentom problematyka administracji samorządowej. Na spotkaniach naukowych zostały poruszone tematy związane z prawem urzędniczym oraz rozwojem naszego kraju przed Euro 2012. .

Następnie przy współpracy z Katedrą Procedury Karnej, Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego orazFundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa w dniach 11 – 14 maja 2008 r. KNSA zorganizowało wyjazd naukowy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w rozprawie Medvedyev and Others v. France (no. 3394/03).

11 czerwca2008 r. odbyło się ostatnie zebranie KNSA w roku akademickim 2007/2008na którym zostały złożone uroczyste podziękowania osobom kończącym edukację na KULu za zaangażowanie i działalność na rzecz Koła w latach 2004 – 2008. Wyróżnienia otrzymali:

1.Bandrowski Sylwester2007 – 2008

2.Bednarski Łukasz 2006-2008

3.Harach Justyna 2006 – 2008

4.Minakowska Magdalena 2004 – 2008

5.Miszczuk Emilia 2004 – 2008

6.Pawlikowska Karolina 2004 – 2008

  • 2006 – 2008 Przewodnicząca Sekcji Prawa Urzędniczego KNSA

7.Parol Agnieszka 2004 – 2008

8.Rzekoński Arkadiusz 2005 – 2008

9.Sajdak Anna 2006 – 2008

10.Skitał Grzegorz 2006 – 2008

11.Skubik Paweł 2006 – 2008

8.2006/2007 Skarbnik KNSA

12.Szawara Maria 2004 – 2008

13.Szeleszczuk Marcin 2004 – 2008

  • 2006 – 2007 PrzewodniczącyKomisji Rewizyjnej KNSA

14.Szymańska Marta 2004 – 2008

  • 2005/2006 Wiceprezes KNSA
  • 2006/2007 Prezes KNSA

15.Szymański Jarosław 2004 – 2008

  • 2005/2006 Sekretarz KNSA

16.Tkaczyk Agnieszka 2004 – 2008

17.Traczyk Marzena 2004 – 2008

18.Tryka Magdalena 2006 – 2008

19.Trzonek Agnieszka 2006 – 2008

20.Udod-KwiatkowskaMarta 2006 – 2008

21.Urbański Jerzy 2004 – 2008

2005/2006 Komisja Rewizyjna

22.Urbaś Karol2004 – 2008

  • 2005/2006 Prezes KNSA

23.Wierzgacz Barbara 2004 – 2008

24.Wilga Anna 2004 – 2008

25.Wiśniewska Anna 2004 – 2008

26.Włodarczyk Anna 2004 – 2008

27.Wrutniak Tomasz 2004 – 2008

28.Wszoła Lucyna 2004 – 2008

29.Zegadło Magdalena 2004 – 2008

30.Zięba Beata 2004 – 2008

  • 2005/2006 Komisja Rewizyjna
  • 2006/2007 P.O. Sekretarza KNSA

31.Żurawska Joanna 2004 - 2008

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2013, godz. 23:35 - Marta Ordon