Koło Naukowe Studentów Administracji powstało 28 lutego 2000 r. z inicjatywy studentów Sekcji Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powołała je do istnienia grupa osiemnastu Członków Założycieli, której ogromnej pomocy udzielił prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, kierownik Katedry Nauki Administracji. Po uzyskaniu aprobaty Władz Wydziału, jak również zgody Senatu Akademickiego KUL, KNSA rozpoczęło swoją aktywną działalność. Pierwszym kuratorem Koła został powołany decyzją Senatu Akademickiego KUL z dnia 5 maja 2000 r. prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Natomiast od 2004 r. funkcję tę sprawuje ks. dr Tadeusz Stanisławski, adiunkt Katedry Nauki Administracji.

 

Strukturę organizacyjną KNSA stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd a także sprawująca nad nimi kontrolę Komisja Rewizyjna.W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz a od 2007 r. również Członek Zarządu. Natomiast Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby: Przewodniczącego oraz 2 Członków Komisji. Organy Koła wybierane są przez Walne Zgromadzenie w drodze demokratycznych wyborów na początku każdego roku akademickiego.

 

Od 2007 r. ramach Koła funkcjonuje powołana przez członków założycieli i zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Sekcja Prawa Urzędniczego, której opiekunem został dr Jacek Szczot, adiunkt Katedry Nauki Administracji. Działalność Sekcji skierowana jest przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów jako przyszłej wyspecjalizowanej kadry urzędniczej, przybliżenie problematyki zatrudnienia w administracji, promocja kierunku administracji, a także zachęta dla obecnych studentów i absolwentów do podjęcia pracy w swoim zawodzie.

 

Do głównych celów Koła należy m.in. inicjowane przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego, wspieranie cennych inicjatyw studenckich, organizacja kursów, szkoleń, konferencji naukowych z zakresu administracji, popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i administracji, a także działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowej studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im kontaktu z przyszłymi pracodawcami.

 

Zadania te są realizowane przede wszystkim poprzez organizację konferencji, sympozjów naukowych, zebrań dyskusyjnych, na których poruszane są tematy dotyczące problemów współczesnej administracji publicznej, wyjazdów naukowych, a także uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach zwiększających konkurencyjność studentów na rynku pracy.

 

Organizacja zrzesza osoby, które pragną nie tylko rozwoju własnych zainteresowań w dziedzinie prawa, szczególnie prawa administracyjnego, ale skupia aktywnych i dynamicznych studentów, którzy chcą z zaangażowaniem przeżyć czas edukacji na wyższej uczelni, poznać nowych ludzi oraz zerwać z anonimowością i byciem „jednym z wielu” na naszym wydziale.

 

Oprócz działalności stricte naukowej członkowie Koła zwracają szczególną uwagę na pielęgnowanie tradycji i więzi między studentami a pracownikami naukowymi Instytutu Administracji po przez coroczne spotkania opłatkowe, współuczestnictwo w organizacji i przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi KUL, a także współorganizowaniu konferencji i sympozjów naukowych.

 

Ważnym elementem funkcjonowania KNSA jest integracja oraz zacieśnianie stosunków braterskich między jego członkami. Wspólne spotkania, wyjścia, wyjazdy naukowe oraz szkoleniowe, a także liczne imprezy integracyjne ułatwiają budowanie zespołu, usprawniają współpracę oraz pomagają z zaangażowaniem podejmować inicjatywy i realizować przedsięwzięcia.

 

 

Siedziba KNSA mieści się w Collegium Iuridicum, pokój CI-8.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kamila Gąciarz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013, godz. 22:52 - Marta Ordon