1. Ukończenie doktoratu prze mgra Piotra Kalwińskiego [fotoreportaż].
 2. Panel ekspercki Badania nad środowiskiem cyfrowym i tematyką żydowską w nauczaniu języka polskiego (26.05.2014 r.); Panel ekspercki Badania nad kształtowaniem kompetencji analityczno-interpretacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym i procesem historycznoliterackim na lekcjach języka polskiego (27.05.2014 r.) [fotoreportaż].
 3. Wykład otwarty Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie - tradycja i współczesność (23.05.2014 r.) [fotoreportaż].
 4. Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.) [fotoreportaż].
 5. Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.) [fotoreportaż].
 6. Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.) [fotoreportaż]
 7. Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.) [fotoreportaż].
 8. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska (30.09.2013 r.) w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą [fotoreportaż].
 9. Wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej prof. UP pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.) [fotoreportaż].
 10. Panel ekspercki pt. Badania nad obecnością literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum i liceum po roku 2009 oraz odbiorczych kompetencji komunikacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej i na egzaminie maturalnym z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych, (21.06.2013 r.) [fotoreportaż].
 11. Panel ekspercki pt. Badania nad procesem przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz kompetencjami tekstotwórczymi gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (17.06.2013 r.) [fotoreportaż].
 12. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozowju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013 r.) [fotoreportaż].
 13. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.) [fotoreportaż].
 14. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.) [fotoreportaż].
 15. Panel ekspercki pt. Badania nad narracją plastyczną podręczników polonistycznych i ich recenzowaniem z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (25.01.2013 r.) [fotoreportaż].
 16. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.) [fotoreportaż].
 17. Panel ekspercki pt. Badania nad edukacją kulturalną w gimnazjum oraz odbiorem pozaliterackich tekstów kultury z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (18.01.2013 r.) [fotoreportaż].
 18. Panel ekspercki pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.) [fotoreportaż].
 19. Panel ekspercki pt. Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (4.01.2013 r.) [fotoreportaż].
 20. Wykład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nd scenicznym tekstem kultury [fotoreportaż].
 21. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich? (25.09.2012 r.) [fotoreportaż].
 22. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego (25.09.2012 r.) w Kazimierzu Dolnym [fotoreportaż].
 23. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.) [fotoreportaż].
 24. Wykład dr Joanny Dobkowskiej (IBE) pt. Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych (11.05.2012 r.) [fotoreportaż].
 25. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.) [fotoreportaż].
 26. Wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak (UAM) pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a "metodyka osobista" (9.12.2011 r.) [fotoreportaż].
 27. Wykład dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28.10.2011 r.) [fotoreportaż].
 28. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012 (30.09.2011). Podczas uroczystości wykład  Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza) [fotoreportaż].
 29. Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 27-28.09.2011) [fotoreportaż].
 30. Wykład prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) pt. Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania - propozycje zmian (6.05.2011) [fotoreportaż].
 31. Wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach  (4.03.2011) [fotoreportaż].
 32. Wykład prof. Ewy Jaskółowej (UŚ) pt. Szkoła wobec współczesnych metodologii literaturoznawczych (21.01.2011) [fotoreportaż].
 33. Wykład dr. hab. Michała Federowicza (IBE) pt. Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17.12.2010) [fotoreportaż].
 34. Wykład prof. Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski) pt. Uwolnić Sienkiewicza! Tekst jako dopowiadanie (18.11.2010) [fotoreportaż].
 35. Wykład prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski) pt. Tekst digitalny (12.11.2010)[fotoreportaż].
 36. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2010/2011 (24 września 2010 r.) [fotoreportaż].
 37. ,,Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów". Otwarte seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (28 czerwca 2010 r.) w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą [fotoreportaż].

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, godz. 11:44 - Agnieszka Karczewska