Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Tylec

Kierownik Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów

 

 

Kontakt – grzegorztylec@kul.lublin.pl

 

Grzegorz Tylec – prawnik, radca prawny, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie mediów, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny. Aktualnie  zatrudniony w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Grzegorz Tylec jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nad Filmem i Mediami, członkiem Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, członkiem Rady Programowej KOPIPOL, ekspertem z zakresu ochrony własności intelektualnej w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, Wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowcy KUL w latach 2016-2020, członkiem Komisji Rewizyjne Fundacji Potulickiej.

 

Publikacje 

Wykaz autorskich monografii.

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis 2006, 194 s. (doktorat)
 2. Tylec , Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Difin 2012,  213 s.
 3. Tylec , Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo KUL 2013, 443 s. (rozprawa habilitacyjna)
 4. G., Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowcy przedmiotu Ochrona własności intelektualnej. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Lublin 2013, 220 s.  

 

Wykaz autorskich artykułów naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

 

Artykuły opublikowane po doktoracie

 

 1. Tylec G., Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 6, s.29-34.
 2. Tylec G., Forma zewnętrzna towarów i produktów jako desygnat ochrony prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2007, nr 1, s. 123-128.
 3. Tylec G., Oszukańcze oznaczenie towarów i usług w świetle art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2008, nr 1 ( 2), s.50-58.
 4. Tylec G., Remuneration for use of the work in the Polish copyright law - an outline, Теорія  і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія 2008, nr 4, s. 109-114.
 5. Poźniak Niedzielska M., Tylec G., Działalność naukowo dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, z. 5, s.33-48.
 6. Tylec G., Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 9, s.13-24.
 1. Tylec G., Z problematyki ochrony prawnoautorskiej dzieła naukowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 7, s.28-34.
 2. Telusiewicz P., Tylec G., Elektroniczne postępowanie upominawcze-pierwsze 3 miesiące. Uwagi dotyczące praktyki funkcjonowania, Monitor Prawniczy 2010, nr 14, s. 810-816.
 1. Tylec G., Relacja klauzuli generalnej z art. 3 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do przepisów definiujących nazwane czyny nieuczciwej konkurencji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Sądowy 2010, nr 9, s.57-66.
 1. G. Tylec, Media w internecie. Zarys problematyki prawnej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 12, s. 5-13.
 1. Tylec G., Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji – uwagi na tle orzecznictwa, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 13, s. 16-25.
 2. Szegda J., Tylec G., Statutory Definition of the Press and the Journalist. Notes on the Phenomenon of Citizen Press, Global Media Journal 2011, nr 2 http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/jesien2011.htm, 15 s.
 3. Tylec G., The legal limitations relating contents of radio and television programs having on aim the juvenile persons' protection , Ograniczenia prawne dotyczące treści programów radiowych i telewizyjnych mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 1, http://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 4. Tylec G., Legal limitations of radio and television advertisement in view of minors’ protection , Ograniczenia w zakresie reklamy radiowej i telewizyjnej mające na celu ochronę osób małoletnich, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 2, http://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 5. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part I. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich. Część I, Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 3,   http://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html
 6. Tylec G., Conditions of categorization, of television and radio broadcasts which might endanger physical, psychological or moral development of minors and broadcasts reserve to age category of minors. Part II. Zasady kwalifikowania audycji radiowych i telewizyjnych mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich. Część II., Człowiek-rodzina-prawo 2012, nr 4,   http://www.kul.pl/czlowiek-rodzina-prawo,art_35897.html 
 7. Tylec G., Protection of the press title within the Polish unfair competition law, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2011, nr 3 (16), s. 23-30.
 8. Tylec G. Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezalezna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych, Monitor prawniczy 2012, nr 10, s. 526-533
 1. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 listopada 2004 r. I CK 232/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich”  2006,  z.  5, s.254-255  -   glosa opublikowana także w  Przeglądzie Sądowym 2007, nr 1  s. 111 -113.
 2. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2005 r. I CK 763/04, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich  2007, z.  6, s. 410 -412.
 3. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 maja 2006 r. I CSK 85/06, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2008,  z. 5, s. 383-386.
 4. Tylec G., Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11marca 2008 r. I CSK 539/07, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010,  z. 4, s. 312-315.
 5. Tylec G., Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 20 lutego 2007 r. P 1/06 OTK-A 2007/2/11,  Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 110-115.
 6. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. IV CSK 61/09,  Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2010,  z. 12, s. 890-.891.
 7. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009 r. I CSK 24/09,  Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, z. 1, 78-79.
 8. Tylec G., Naruszenie wizerunku osoby publicznej – materiały promocyjne, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2009r. I CSK 72/09, Monitor Prawniczy 2011, z. 3, s.163-167.
 9. Tylec G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011,  z. 7-8, s. 530-532.
 1. Niewegłowski A., Tylec G., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., VII SA/Wa 1201/09, Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Prawnych Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, 10 , s. 742-745

 

Artykuły opublikowane po habilitacji

 

 1. Tylec G., Muzyka w kościele a prawo autorskie, Themis Polska Nova 2013, nr 2 (5), s. 152-167 (4 punkty)
 2. Tylec G., The Right to Privacy of Clergyman as an Entity of Public Life. Ochrona prawa do prywatności osób duchownych jako podmiotów życia publicznego, Roczniki Nauk Prawnych 2016 nr 3 (26) s. 63-78 – (10 punktów)
 3. Tylec G., Prawo autorskie w działalności religijnej, Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, tom 19, s. 89-106 – (7 punktów)
 4. Tylec G. „Prywatność jako okoliczność ograniczająca swobodę wypowiedzi na temat osoby fizycznej. Aspekt prawny”, Zeszyty Naukowe KUL 2016, nr 3, s. 3- 14 – (10 punktów)
 5. Tylec G., Nienazwane formy ochrony zabytków nieruchomych będących dziełami architektury wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Roczniki Nauk Prawnych 2017 , nr 4, s. 63-85, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-4, ISSN 1507-7896. - (10 punktów) - wersja angieslko języczna:  Tylec G., Unnamed Forms of Protection for Immovable Monuments Classified as Architectural Works as Implied by the Act on Copyright and Related Rights, Roczniki Nauk Prawnych 2017 , nr 4, doi: 18290/rnp.2017.27.4-4en
 6. Tylec G., Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,   Przegląd sądowy 2018, nr 3, s.7-22  – 11 punktów 
 7. Tylec G., Prawo do wynagrodzenia w prawie autorskim na tle stosunków majątkowych małżeńskich, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 127 -141  - 10 punktów
 8. Tylec G., Monitoring wizyjny jako naruszenie dóbr osobistych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny. Review of Law Business and Economics 2018, nr 2, s. 56- 78 - 8 punktów
 9. Tylec G. Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 2, s. 265 -276 - 10 punktów
 10. Tylec G., Derogation from Copyright Protection Based on the Implementation of Freedom of Information and of Media. Notes on the Judgement of the European Court of Justice of 29 July 2019 in the Proceedings between Funke Medien NRW GmbH and Bundesrepublik Deutschland, / Odstępstwa od ochrony prawa autorskiego z uwagi na realizację wolność informacji i wolność prasy. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie Funke Medien NRW GmbH przeciwko Bundesrepublik Deutschland,  Studia Iuridica Lublinensia 2019, nr 3, s. 117-134, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.3.117-134  -  40 punktów
 1. J. Szegda, G. Tylec, A virtual grave: legal regulations of a new virtual social phenomenon, Information & Communications Technology Law 2020,https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1732037                                             https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600834.2020.1732037 - 70 punktów

 

Wykaz współautorskich monografii oraz udział w opracowaniach zbiorowych zrealizowanych we współautorstwie

 

Po doktoracie

 1. Tylec G., Ochrona prawna tytułu audycji radiowej i telewizyjnej (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, (red.) A. Kidyba, (red.) R. Skubisz, Kraków 2007, s. 417-428.
 2. Tylec G., Dostęp do informacji publicznej jako przejaw zasady jawności działania organów państwa (w:) Standardy wykonywania władzy publicznej, (red.) K. Miaskowska-Daszkiewicz, (red.) R. M. Pal, Wydawnictwo KUL Stalowa Wola 2007, s. 89 -96.
 1. Tylec G., Podpis elektroniczny w postępowaniu cywilnym, (w:) Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, (red.) J. Misztal-Konecka, (red.) G. Tylec, Branta Bydgoszcz-Lublin 2009. s. 91-106.
 2. Tylec G., Umowa o mediację w prawie ochrony konsumentów, (w:) Mediacja w teorii i praktyce, (red.) A. Gretkowski , (red.) D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 135-144.
 1. Tylec G., Nazwisko jako dobro identyfikujące członków rodziny i jego ochrona prawna,(w:) Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. Tom 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 153-168.
 1. Telusiewicz P., Tylec G., Problematyka udziału referendarza sądowego w mediacji-początek dyskusji (w:) Sąd dla obywatela – alternatywne rozwiązywanie sporów i rola sadów karnych, (red.) A. Adamska –Gallant, (red.) J. Przygłucki, C.H. Beck 2010, s. 7-20.
 2. Tylec G., Przekształcenia organów administracji państwowej w sferze mediów elektronicznych (w:) Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) M. Szewczak, (red.) K. Grabczuk, Lublin 2010, s. 161-174.
 3. Tylec G., Nowe usługi medialne w świetle przepisów prawa autorskiego (w:) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości,  (red.) J. Misztal Konecka ,(red.) G. Tylec, Wydawnictwo KUL 2012, s. 183-197.
 1. Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008r. (w:) Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , (red.) W. Lis, (red.) Z. Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011, s. 436 – 452.
 2. Tylec G., Prawnoautorska ochrona muzyki liturgicznej (w:) Księga jubileuszowa ofiarowana  Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, (red.) M. Wysocki, Wydawnictwo KUL 2011, s.1053-1064.
 3. Tylec G., Sędzia jako bohater publikacji prasowej. Uwagi dotyczące granic krytyki prasowej osób piastujących urząd sędziego (w:) Wymiar sprawiedliwości a media , (red.) J. Sobczak, (red.) G. Tylec, Wydawnictwo Naukowe Scriptorum Warszawa-Opole 2012, s. 83-112.
 1. Tylec G., Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Claim Form in Electronic Order for Payment Proceedings, Die Klage in Elektronischen Mahnverfahrens (w:) Model Elektronicznego postępowania  upominawczego, Polish Electronic Order Paimen Proceedings Model, Das Model des Polnischen Elektronischen Mahnverfahrens, D. Segit, (red.) P. Telusiewicz, G. Tylec, J. Widlo, A. Wróbel , Wolters Kluwer Polska 2012, s.24-34, 86-95, 149-160. 
 1. Tylec G. Najczęstsze usterki i błędy popełniane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, (w:) Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, (red.) J. Misztal-Konecka (red.) G. Tylec (red.) Wydawnictwo KUL 2012, s. 187-200
 1. Tylec G, Rozdział I §5 pkt 2 ppkt B, §9, §10, §11, § 12; Rozdział IV (w:)  Zarys prawa własności intelektualnej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, G. Kozieł, A. Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, G. Tylec (red.), Lublin 2012, s.43-45, 68-95.

 

Po habilitacji

 1. Tylec G. Obowiązek zachowania tajemnicy wynikający z przepisów prawa autorskiego w: Status prawny dziennikarza, W. Lis (red.), Warszawa, 2014 r., str. 365 -375,. Wydawca Lex a Wolters Kluwer business
 2. Tylec G., Korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego dla celów bezpieczeństwa publicznego w: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, W. Lis (red.), Lublin 2015 r, str. 221- 234, Wydawnictwo KUL
 3. Tylec G., w: Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex, Warszawa 2015,  Wydawca Lex a Wolters Kluwer business następujące części:
 4. a) Dzial II Oznaczenia geograficzne, art. 174-195, s. 902-978
 5. b) Tytuł IV Topografia układów scalonych, art. 196-221, s. 979-1005
 6. c) Dzial III Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, art. 296-302, s. 1159-1174
 7. d) Tytuł X Przepisy karne, art. 303-310, s. 1175-1194
 8. e) Tytuł XI Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe, art. 311-327, s. 1195-1209
 9. Tylec G., Ramy prawne komercjalizacji praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika instytucji naukowej , w: Działalność Naukowo-Dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, s. 175-192
 10. Tylec G., Dobra osobiste a inne dobra prawne o charakterze osobistym chronione post mortem, w: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka, Zagadnienia wybrane, red. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz,  J. Turłukowski, D. Karkut, Wrocław 2015, Oficyna Prawnicza, s. 825- 839.
 11. Tylec G., Odpowiedzialność osób trzecich za naruszenie prawa autorskiego w Internecie w: Internet a prawo autorskie, red. A. Niewęgłowski, M.Chrzanowski, Lublin 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 83-102.
 12. Tylec G., Stosowanie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do działalności prasowej. Uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego wypowiedzi o charakterze komercyjnym w: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku, red. Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek, 173- 196. 
 13. Tylec G., Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej jako element systemu bezpieczeństwa informacyjnego w:  Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, W. Lis (red.), Lublin 2017, s. 203- 217.
 14. Tylec G., Prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorstwa jako okoliczności ograniczające prawo dostępu do informacji publicznej w: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Kozieł (red.), Lublin 2017, s. 189-210.
 15. 15 Tylec G. , Rejestracja audiowizualna osób fizycznych jako ingerencja w prawo do prywatności w: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, J. Sobczak, C.H. Beck 2017, s. 131 – 146.
 16. Tylec G., Dobra osobiste w działalności twórczej – czyli o tym gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych w : Prawo wobec Kultury i sztuki red. J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Wolters Kluwer 2018, s. 119-134.
 17. Tylec G., Plagiat i autoplagiat - malleus maleicarum XXI wieku w: Pulchrum et comunicatio. Ksiega pamioatkowa dla Profesora Karola Klauzy, A. Wójciszyn-Wasyl, M. j. Gondek, D. Wadowski (red.), Lublin 2018, s. 327- 348.
 18. Tylec G., Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji prasie. Uwagi na tle ustawy  Prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej w: Jawność Życia Publicznego, J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, A. Brzostek (red), Scriptorum 2018  107-118. ISBN 978-83-950872-6-4
 19. Oczekuję na publikacje - Tylec G., w: Komentarz do ustawy o radiofonii i telewizji, Niewęgłowski (red.) Wydawca Lex a Wolters Kluwer business, 2020  następujące części: komentarz do artykułów: art. 2, art. 4 pkt 6a, art. 4 pkt 8a, art. 4 pkt 12, art. 4 pkt 13, art. 4 pkt 14, art. 4 pkt 15, art. 4 pkt 28, art. 10, art. 13, art. 14a, art. 14, art. 17

 

Artykuły popularyzujące naukę:

 

 1. Tylec G., Sprawniej szybciej prościej. Pełnomocnictwo, Kancelaria 2010, nr 4, s. 32.
 2. Tylec G., Na uprawomocnienie się nakazu zapłaty sąd reaguje z urzędu, Rzeczpospolita z dnia 03 12 2010
 3. Tylec G., „ Kiedy łamię prawo korzystając z Internetu, czyli o naruszaniu praw autorskich w sieci”, Gość niedzielny 06 03 2014 r. http://lublin.gosc.pl/doc/1910474.Kto-sciaga-ten
 4. Tylec G, Masowe kopiowanie utworów – szansa czy zagrożenie dla twórców. Aktualny problem prawa autorskiego, Przegląd Uniwersytecki 2015 nr 2, s.8-10.
 5. Tylec G. Z praktyki ochrony praw własności intelektualnej w szkole wyższej cz. Warunki eksploatacji utworów osieroconych przez uczelnie, Forum Akademickie 2017, nr 11, s. 34-35.
 6. Tylec G., Z praktyki ochrony praw własności intelektualnej w szkole wyższej cz Komercjalizacja praw autorskich ,  Forum Akademickie 2017, nr 12, s. 22-23.
 7. Tylec G., Z praktyki ochrony praw własności intelektualnej w szkole wyższej cz Obrót prawny prawami autorskimi, Forum Akademickie 2018, nr 1, 45-49 . 
 8. Tylec G., Charakterystyka prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa społeczne , http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/szkolenia/131-charakterystyka-prawnych-form-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-przedsiebiorstwa-spoleczne .
 9. Tylec G., Przedsiębiorstwo społeczne prowadzone w formie fundacji 23 07 2018, http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl/10-aktualnosci/150-przedsiebiorstwo-spoleczne-prowadzone-w-formie-fundacji

      10.  G Tylec, Roszczenia pacjenta za błąd medyczny, 14 02 2020 r., https://wieksze-odszkodowanie.pl/roszczenia-pacjenta-za-blad-medyczny/

       12. G. Tylec,Odpowiedzialność prawna placówki medycznej za lekarski błąd               diagnostyczny, 14 02 2020 r.,https://wieksze-odszkodowanie.pl/odpowiedzialnosc-prawna-placowki medycznej-za-lekarski-blad-diagnostyczny/

        13. G. Tylec, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zaparkowany na   

        poboczu pojazd, 06 03 2020 r., https://wieksze-odszkodowanie.pl/odpowiedzialnosc-za-szkode-wyrzadzona-przez-zaparkowany-na-poboczu-pojazd/

Autor: Grzegorz Tylec
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2022, godz. 09:41 - Łukasz Sarowski