Katedra realizuje badania naukowe w następujących obszarach:

 

 

REALIZOWANE GRANTY:

 

 • W latach 2020-2022 realizowany jest grant wydziałowy pt:

„Trolling w prawie autorskim Unii Europejskiej – postulaty de lege ferenda”

 

Zadaniem badawczym jest zidentyfikowanie zakresu znaczeniowego pojęcia trolling prawa autorskiego, które jako termin ustawowy pojawia się w jedynie w prawie federalnym Stanów Zjednoczonych  Ameryki Północnej oraz skonfrontowaniem go z pojęciem nadużycia praw używanym w Polsce oraz innych krajach UE. Kolejnym celem prowadzonych badań jest zidentyfikowanie obszarów w których najczęściej dochodzi do nadużycia przepisów prawa autorskiego w obrębie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na gruncie zunifikowanego prawa autorskiego Unii Europejskiej.  Przeprowadzone badania mają pozwolić na sformułowanie postulatów de lege ferenda zarówno w obrębie prawa polskiego jak też prawa Unii Europejskiej.

 

 • W latach 2019-2021 realizowany był grant interdyscyplinarny  pt:

„Retoryka poznawcza w komunikacji prawniczej – metafory pojęciowe, silne i słabe stereotypy, szablony i schematy językowe a skuteczność działań prawników”

 

Jako efekt grantu zaplanowana jest publikacja dwóch monografii:

 1. Paweł Nowak, Naturalny porządek rzeczy w języku i w komunikacji, 10 arkuszy wydawniczych, przełom 2019 i 2020 roku.
 2. Maria Gondek, Paweł Nowak, Grzegorz Tylec, Retoryka poznawcza a język prawniczy, 12 arkuszy, przełom 2020 i 2021 roku.
 • W latach 2019-2021 realizowany był grant misyjny:  

„Współczesne ograniczenia wolności sumienia i wyznania w państwach Unii Europejskiej”

 

          Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie zakresu ochrony prawnej swobód religijnych (wolności sumienia i wyznania), które funkcjonują obecnie w państwach Unii Europejskiej. Na bazie orzecznictwa sądowego w tym m. in. rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych a także na podstawie  poglądów przedstawicieli nauki przedstawiony został zakres ochrony prawnej swobód religijnych w Polsce, który następnie skonfrontowany został z sytuacją panującą w tym zakresie w innych państwach europejskich.

 

 

 

 

EKSPERTYZY NAUKOWE:

 

Pracownicy Katedry powadzą także badania na zlecenie podmiotów zewnętrznych są one realizowane w postaci sporządzanych ekspertyz naukowych do najważniejszych w tym obszarze należą:

 

 •  Ekspertyza naukowa dotycząca zgodności przepisów dotyczących opłaty reprograficznej zawartych w projekcie ustawy  o uprawnieniach artysty zawodowego (projekt z dnia 03 maja 2021 r.) z prawem Unii Europejskiej przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (31 05 2021 r.)

 

 • Ekspertyza naukowa dotycząca ustalenia rodzajów dóbr intelektualnych  wytworzonych przez Instytutu Genetyki Sądowej sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz zaprojektowania ich modelu ochrony prawnej  przygotowana na zlecenie Kancelarii Adwokackiej prof. Joanny Taczkowskiej-Olszewskiej z siedzibą w Bydgoszczy (24 11 2020 r.)

 

 • Ekspertyza naukowa pt „Instytucje i instrumenty ochrony prawnej w sporach o naruszenie praw niemajątkowych na gruncie prawa cywilnego materialnego – rozwiązania krajowe (ogólne i szczegółowe) na tle wybranego systemu prawnego jednego z państw UE” przygotowana na zlecenie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, (17 12 2020 r.)

 

 • Ekspertyza naukowa dotycząca uprawnień producenta utworu audiowizualnego oraz współtwórców utworu audiowizualnego do poszczególnych wkładów twórczych wniesionych w powstanie dzieła w tym uprawnień Zamawiającego do dzieła filmowego w postaci filmów reklamowych napojów Helena, -. na zlecenie   Colian  sp z o. o. z siedzibą w Opatówku  (30 01 2020 r)

 

 • Ekspertyza naukowa dotyczącej przekroczenia granic wolności wypowiedzi przez Kaję Godek wypowiedzią z dnia 30 maja 2018 r. sformułowaną na antenie Polsat News w programie pt. „Tak czy Nie”. Ekspertyza na zlecenie Fundacji Życie i Rodzina z siedzibą w Warszawie (11 02 2019 r.)

 

 • Ekspertyza naukowa na użytek postepowania w sprawie Polska v Komisja Europejska i Parlament UE w postępowaniu przez TSUE dotycząca  „Niezgodność rozwiązań przewidzianych w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz. Urz. UE L 130 z 17.5.2019, str. 92) z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, gwarantowanym przez art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – na zlecenie Skarbu Państwa - Ministerstwa Spraw Zagranicznych, (30 09 2019 r)

 

 • Ekspertyza naukowa dotycząca wykładni umowy licencyjnej, której przedmiotem są autorskie prawa majątkowe do dzieł grafiki użytkowej (etykiet napojów Helena) zawartej z podmiotem pozostających w stałych relacjach gospodarczych z Zamawiającym - na zlecenie   Colian  sp z o. o. z siedzibą w Opatówku (06 01 2020 r)

 

 • Ekspertyza naukowa dotycząca zasadności roszczeń zgłoszonych w pozwie złożonym do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GC 1260/19 przeciwko Colian sp. z.o.o. z siedzibą w Opatówku, dotyczącym naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów w postaci etykiet produktów spożywczych oraz ujęcia graficznego znaku towarowego „Hellena”.   przygotowana na zlecenie Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (14 09 2020 r.)

 

 • Projekt zmiany przepisów dotyczących podwyższenia świadczeń emerytalnych referendarzy sądowych oraz podwyższenia świadczeń przysługującym członkom rodziny w razie śmierci referendarza sądowego wraz z uzasadnieniem. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych z siedzibą w Krakowie (17 01 2019 r)

 

 

Autor: Łukasz Sarowski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021, godz. 13:36 - Łukasz Sarowski