Patronem Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego jest prof. Feliks Araszkiewicz.


Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego powstała w roku 2000, a jej kierownikiem w latach 2000-2006 był prof. dr hab. Roman Doktór. Od roku akademickiego 2006/2007 stanowisko to objął  prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek.

W Katedrze zatrudnieni są obecnie dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (adiunkt), dr Monika Szabłowska-Zaremba (adiunkt), dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (adiunkt), dr Aleksandra Dziak (adiunkt) oraz dr Agnieszka Karczewska (asystent). 
 
 

W roku akademickim 2006/2007 prof. dr hab. S. J. Żurek otworzył seminarium doktoranckie "Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych". 
 
W Katedrze prowadzono  badania nad:
  1. recepcją twórczości pisarzy oświeceniowych i romantycznych w polskiej szkole, czego owocem był m.in. tom Cyprian Norwid w nowej szkole, w oprac. R. Doktóra (Lublin 2004), a także artykuł R. Doktóra Norwid wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ("Studia Norwidiana" nr 20-21, Lublin 2002-2003);
  2. problematyką pracy nad poezją w szkolnej edukacji polonistycznej, czego owocem jest praca doktorska Poezja i uczniowie. Praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (Lublin 2004) dr M. Gorlińskiej;
  3. nad stanem czytelnictwa wśród licealistów i nauczycieli języka polskiego (badania ankietowe pod kierunkiem prof. Żurka,na zlecenie Instytutu Literackiego w Paryżu), czego owocem były następujące publikacje - S. J. Żurek, Czytelnicy bez przesady "Kultura" 1999, nr 1-2, s. 39-64 (1998-1999, faza pierwsza); S. J. Żurek, Co czytają maturzyści?, "Zeszyty Szkolne" 2004, nr 3, s. 128-140 oraz S. J. Żurek, A co z polonistami? Część druga artykułu "Co czytają maturzyści?", "Zeszyty Szkolne" 2004, nr 4, s. 128-135 (2003-2004, faza druga);
  4. nad stanem wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wśród nauczycieli (badania ankietowe prowadzone pod kierunkiem dr. hab. Żurka, prof. KUL), czego owocem były następujące publikacje - B. Smutek, S. J. Żurek Bierność, wyczekiwanie i sporo goryczy, "Tygodnik Powszechny" 1999; nr 39, s. 4; B. Smutek, S. J. Żurek Nauczyciel wobec reformy polskiego systemu szkolnictwa, "Scriptores Scholarum" 1999, nr 2-3 (23-24), s. 183-196 (1998- 1999, faza pierwsza); obecnie prowadzona jest druga faza badań;
  5. wdrażaniem w gimnazjum nowej podstawy programowej.
Ponadto prof. Doktór i prof. Żurek są współautorami książki Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum (Warszawa 2003), a mgr Jesionek-Biskupska i prof. Żurek towarzyszącego tej publikacji przewodnika metodycznego.

Sławomir Jacek Żurek był w latach 2001-2010 redaktorem naczelnym kwartalnika edukacyjnego "Zeszyty Szkolne". W roku akademickim 2002/2003 prof. Żurek przebywał na urlopie naukowym, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i pracował pod kierunkiem prof. Michaela Signera w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Owocem prowadzonych tam badań była m.in. złożona w roku 2004 rozprawa habilitacyjna Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 313).
 
Pracownicy Katedry są członkami towarzystw naukowych: TN KUL; Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwo Studiów Żydowskich; Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; autorami wielu rozpraw naukowych publikowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach, uczestnikami licznych konferencji polskich i międzynarodowych.

 

 

Oprac. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Sławomir Jacek Żurek

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 15:23 - Agnieszka Karczewska