Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego powstała w roku 2000.
Kierownikami Katedry byli dotychczas: 
 • prof. dr hab. Roman Doktór (2000-2006),  
 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (2006-2020).
 
Pracownikami Katedry są obecnie:
 • dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka,
 • dr Agnieszka Karczewska,
 • dr Monika Szabłowska-Zaremba,
 • mgr Joanna Żytek, doktorantka KUL.
 
Emerytowanymi pracownikami Katedry są dr Maria Gorlińska oraz dr Anna Jeziorkowska-Polakowska.

Z Katedrą związani byli:
 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (kierownik Katedry),
 • dr Aleksandra Dziak (pracownik Katedry, adiunkt),
 • dr Anna Adamczuk-Stęplewska, (pracownik Katedry, adiunkt),
 • dr Magdalena Bajan, 
 • dr Piotr Kalwiński,
 • dr Dorota Gał,
 • mgr Barbara Smutek,
 • mgr Beata Jesionek-Biskupska,
 • mgr Justyna Malicka,
 • mgr Magdalena Ostrokulska,
 • mgr Joanna Wójtowicz.
 
 
W Katedrze prowadzone były i są badania nad:
 1. recepcją twórczości pisarzy oświeceniowych i romantycznych w polskiej szkole, czego owocem był m.in. tom Cyprian Norwid w nowej szkole, w oprac. R. Doktóra (Lublin 2004), a także artykuł R. Doktóra Norwid wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ("Studia Norwidiana" nr 20-21, Lublin 2002-2003);
 2. problematyką pracy nad poezją w szkolnej edukacji polonistycznej, czego owocem jest praca doktorska dr Marii Gorlińskiej Poezja i uczniowie. Praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Lublin 2004;
 3. nad stanem czytelnictwa wśród licealistów i nauczycieli języka polskiego (badania ankietowe pod kierunkiem prof. Żurka,na zlecenie Instytutu Literackiego w Paryżu), czego owocem były następujące publikacje - S. J. Żurek, Czytelnicy bez przesady "Kultura" 1999, nr 1-2, s. 39-64 (1998-1999, faza pierwsza); S. J. Żurek, Co czytają maturzyści?, "Zeszyty Szkolne" 2004, nr 3, s. 128-140 oraz S. J. Żurek, A co z polonistami? Część druga artykułu "Co czytają maturzyści?", "Zeszyty Szkolne" 2004, nr 4, s. 128-135 (2003-2004, faza druga);
 4. nad stanem wiedzy o reformie systemu szkolnictwa wśród nauczycieli (badania ankietowe prowadzone pod kierunkiem dr. hab. Żurka, prof. KUL), czego owocem były następujące publikacje - B. Smutek, S. J. Żurek Bierność, wyczekiwanie i sporo goryczy, "Tygodnik Powszechny" 1999; nr 39, s. 4; B. Smutek, S. J. Żurek Nauczyciel wobec reformy polskiego systemu szkolnictwa, "Scriptores Scholarum" 1999, nr 2-3 (23-24), s. 183-196 (1998- 1999, faza pierwsza); 
 5. wdrażaniem w gimnazjum nowej podstawy programowej;
 6. kompetencjami i zadaniami nauczyciela języka polskiego we współczesnej szkole (książki i artykuły dr hab. Magdaleny Marzec-Jóźwickiej);
 7. indywidualizacją procesu kształcenia literackiego, czego owocem jest książka dr hab. Magdaleny Marzec-Jóźwickiej Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018);
 8. trudnymi tematami w edukacji (np. uzależnienia, przemoc, agresja, asertywność, dorosłość), czemu poświęcony był projekt "Trudne tematy w edukacji" (2017-2019);
 9. wychowaniem do wartości we współczesnej szkole, czemu poświęcone są m.in. książki: M. Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, Lublin 2008, Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013 oraz Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S. J. Żurek, Lublin 2019;
 10. literaturą dla dzieci i młodzieży w aspekcie literaturoznawczym i dydaktycznym (książka i artykuły dr Agnieszki Karczewskiej);
 11. recepcją literatury polsko-żydowskiej w szkole (artykuły dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby).
 
 
 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021, godz. 19:41 - Magdalena Marzec-Jóźwicka