Wraz ze wznowieniem w 1980 r. działalności byłego Wydziału Nauk Społeczno-Ekonomicznych w postaci nowo powołanego Wydziału Nauk Społecznych z sekcjami: społeczną (socjologia, ekonomia) i psychologiczną zaczęto również inicjować działalność instytutów i katedr. Formalnie Sekcja Ekonomii została reaktywowana w ramach tego Wydziału  od 5 grudnia 1981 r. i rozpoczęła działalność od roku akademickiego 1982/1983. W latach kolejnych została utworzona Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  a pierwszym jej szefem został dr hab. Marian Guzek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz pracownik naukowo-badawczy Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie. Pan Profesor zainicjował działalność naukową Katedry oraz stworzył jej międzynarodowy profil.

 

    W roku 1998 obowiązki kierownika Katedry przejął dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński i kierował jej pracami do roku 2015. Profesor w okresie swojej aktywności na Uniwersytecie był promotorem ponad 200 prac magisterskich, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, zainicjował cykl tematycznych konferencji naukowych pod tytułem „Losy Świata” oraz prowadził seminarium doktorskie. Efektem działalności naukowej tego seminarium były obrony doktoratów jej uczestników na Wydziale Nauk Społecznych KUL oraz innych uczelniach: dr Paweł Marzec (KUL 2002), dr Józef Bogusław Osoba (KUL, 2004), dr Stanisław Miedziak (KUL, 2006), dr Piotr Rubaj (2010, UE w Krakowie), dr Marcin Czarnacki (SGH w Warszawie, 2012). W okresie działalności naukowej profesora na KUL powstało wiele publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych przykładowo takich jak: The Fifth World’s Dimension (Verba, 2002), Międzynarodowy obrót usługowy (Difin, 2002), Losy świata (Verba, 2003), Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce (KUL, 2004), Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych (KUL, 2006). Ponadto pod redakcją Profesora ukazał się cykl książek związanych z tematycznymi konferencjami naukowymi dotyczącymi wybranych regionów, krajów i organizacji. Wybrane tytuły to: Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój (KUL, 2007), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju (KUL, 2008), stany Zjednoczone. Obrona hegemonii (KUL, 2009), Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu (KUL, 2014), Współpraca Śródziemnomorska – potrzeba dialogu (KUL, 2016).

 

   W latach 2015-2017 pracami Katedry nadzorowali kuratorzy – prof. dr hab. Marian Żukowski oraz dr hab. Paweł Marzec a jej pracownicy w działalności naukowej i dydaktycznej kontynuowali tematykę międzynarodowa. Od czerwca 2018 roku szefem Katedry jest dr hab. Bartosz Jóźwik, obecnie dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania. W tym samym roku nastąpiła również zmiana nazwy katedry z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Katedra Ekonomii Międzynarodowej.

 

   Obecnie podstawowe kierunki badań Katedry Ekonomii Międzynarodowej dotyczą problemów gospodarki światowej oraz zachodzących w niej procesów. Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych są zagadnienia dotyczące ekonomii międzynarodowej, handlu zagranicznego oraz powiązań gospodarczych pomiędzy krajami i ugrupowaniami krajów oraz organizacjami na świecie.

Celem prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również politycznych i społecznych w wymiarze międzynarodowym. Szybko zmieniająca się rzeczywistość we współczesnym świecie wymaga doskonałej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii międzynarodowej, która pozwalałaby na obiektywną oceną rzeczywistości i zachodzących w niej procesów. Prowadzone w Katedrze zajęcia – wykłady, ćwiczenia, konwersatoria – ugruntowują tą wiedzę oraz niewątpliwe rozbudzają pasję poznawania świata.

Autor: Piotr Rubaj
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2019, godz. 10:44 - Piotr Rubaj