Wewnętrzny konkurs grantowy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse ogłasza czwartą edycję wewnętrznego konkursu na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na wykazach MNiSW.

 

Rezultatami projektów mogą być:

- wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW, monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW, lub redakcja monografii z poziomu II.

Dodatkowymi rezultatami mogą być:

- złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji grantodawczych,

- opracowanie założeń pod ofertę usług komercyjnych skierowaną dla odbiorców zewnętrznych.

 

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Przy czym rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu.

 

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku oraz harmonogramu kosztów) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres pajdowska@kul.pl

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 4.06.2020 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

 


Konkurs Ministerstwa Finansów "Podatkowi Liderzy"

Ministerstwo Finansów serdecznie zaprasza Studentów i Absolwentów ekonomii KUL do udziału w siódmej edycji konkursu „Podatkowi Liderzy". Nagrodą w Konkursie jest płatny staż (wynagrodzenie 3 000 zł) w Ministerstwie Finansów. Zadaniem stażystów będzie wspieranie zespołu pracującego nad ustawami uszczelniającymi polskie prawo podatkowe.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo do niedzieli, 24 maja 2020 r., na adres praktyki@mf.gov.pl, w załączniku przesyłając:

1. Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem" (nie więcej niż 2 strony, czcionka 12 pkt)

2. Wypełnioną kartę zgłoszenia do udziału w konkursie
3. CV, z wyszczególnieniem:
·  realizowanych przedmiotów podatkowych i ekonomicznych
·  umiejętności językowych, szkół prawa obcego, lektoratów języka zawodowego
4. Kopię (skan) dokumentu potwierdzającego status studenta lub absolwenta (zaświadczenie lub dyplom)

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo w ogłoszeniu Ministerstwa i na stronie.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

 


List Kolegium Dziekańskiego WNS do Studentów

Zachęcamy do zapoznania się z listem, skierowanym w dniu 17 marca 2020 r. do studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych KUL (dostępny tutaj).

 


Odwołanie zajęć dydaktycznych i spotkań na terenie KUL

Zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL z dnia 11 marca 2020 r. ze skutkiem natychmiastowym aż do odwołania odwołuje się:

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
  • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
  • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

  • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
  • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Szczegóły: tekst Zarządzenia

 


Certyfikaty SPSS dla studentów ekonomii II stopnia

Z radością informujemy, iż w roku akademickim 2019/2020 zajęcia Wnioskowanie statystyczne, prowadzone przez dr Mirosława Urbanka na kierunku ekonomia (studia II stopnia) uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (nr certyfikatu: AKRo86/W1/11_2019).

 

Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach, po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą (4,0), uzyskają certyfikat SPSS Technology Junior Expert w zakresie:
1. Podstawowe konwencje pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics.
2. Operacje na plikach danych, zarządzanie zbiorami danych, operacje na zmiennych.
3. Elementy analizy statystycznej:
- opis statystyczny (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe, statystyki ilorazowe, wykresy P-P, wykresy K-K),
- porównywanie średnich (testy t: dla jednej próby, dla prób niezależnych, dla prób zależnych; jednoczynnikowa ANOVA),
- korelacje parami, regresja liniowa, regresja nieliniowa,
- testy nieparametryczne (Chi-kwadrat, dwumianowy, serii, K-S dla jednej próby, dwie próby niezależne).

Ponadto 3-4 studentów będzie miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego zorganizowanego przez firmę Predictive Solutions. Uzyskanie 80% maksymalnej liczby punktów pozwoli im uzyskać certyfikat SPSS Technology Expert.

 

 

Archiwum informacji

Archiwum wydarzeń

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020, godz. 18:27 - Joanna Nucińska