Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień z zakresu instytucji kultury i sieci wsparcia.   Podczas zajęć nacisk położony jest umiejętność samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, selekcję materiału, umiejętność analizy i wnioskowania, prezentację przygotowanego materiału. Studenci w ustalonych uprzednio zespołach  przygotowują multimedialną prezentację na określony temat.  Efektem zajęć jest uzyskanie umiejętności postrzegania, opisu, interpretacji i prezentacji zjawisk kulturowych.

 

Tematy - odpowiadające grupom:

1. Instytucje kultury - podstawowe pojęcia

 

Przykładowe zagadnienia

- Czym jest kultura?

- Rozumienie instytucji kultury

- Cele instytucji kultury

- Czym są sieci wsparcia w kulturze, przykłady


2. Funkcje instytucji kultury
3. Analiza sieci wsparcia
4. Rodzaje instytucji kultury
5. Formy działalności instytucji kultury
6. Instytucje kultury w Polsce
7. Zarządzanie w instytucjach kultury

 

Ćwiczenia według schematu:
 
- wprowadzenie prowadzącego zajęcia – 5% czasu zajęć
- multimedialna prezentacja opracowanego tematu – 60%
- dyskusja – 30%
- podsumowanie – 5%
 
Multimedialna prezentacja według schematu:
 
1. Podstawowe pojęcia (definicje) i podstawowa literatura, na której oparte jest opracowanie
2. Badacze i teoretycy zajmujący się prezentowanym tematem (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska KUL, łącznie z pracami magisterskimi i  doktorskimi)
3. Krótka prezentacja przeprowadzonych na ten temat badań
4. Pogłębiona prezentacja opracowanego tematu – zjawiska kulturowego, zwracając uwagę na przemiany w czasie, tendencje rozwojowe, główne  problemy

 

Zasady obowiązujące:
Prezentacja powinna trwać ok. 45 minut,  a wszyscy członkowie  grupy winni w niej  uczestniczyć aktywnie, przede wszystkim przez włączanie się w dyskusję. Przy prezentacji nie czytamy tekstu, lecz referujemy go swobodnie. Podział referowania treści prezentacji dokonuje sam zespół. Prezentacja powinna opierać się na najnowszej literaturze przedmiotu i wynikach aktualnych badań. Warto sięgać również do publikacji klasyków socjologii polskiej i światowej, aby ukazać dotychczasowy dorobek naukowy na dany temat.

 

Pomocne pytania

Jak są definiowane kluczowe pojęcia? (w oparciu słowniki, encyklopedie socjologiczne, podręczniki)

Jakie nauki i dyscypliny badawcze są zainteresowane daną tematyką? (przede wszystkim z nauk społecznych)

Jacy socjologowie podejmowali badania lub refleksję teoretyczną nad  danym tematem? (socjologia polska, światowa, środowisko Lublina i KUL)

Jakie są podstawowe podejścia teoretyczne, stanowiska interpretacyjne, kierunki metodologiczne, które są stosowane w odniesieniu do danego  tematu? Które z nich dominują i jacy są ich reprezentanci?

Jakie aspekty, wymiary, zjawiska i procesy można wyróżnić w ramach omawianego tematu?

Jakie są typy, rodzaje, klasy omawianych zjawisk?

Z jakimi kategoriami, grupami społecznymi, charakterystycznymi postaciami wiąże się dany temat?

Jakie są najważniejsze tendencje rozwojowe związane z danym zjawiskiem? Jaka jest ich dynamika? Czym są te zmiany wywoływane?

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015, godz. 22:01 - Krzysztof Jurek