Katedra Historii Języka Angielskiego i Translatoryki

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Historii Języka Angielskiego i Translatoryki koncentrują się woków dwóch głównych dziedzin, tj. historii języka angielskiego oraz przekładoznawstwa, niejednokrotnie łącząc je ze sobą. Ta druga dziedzina dominuje w badaniach prowadzonych przez Profesora Konrada Klimkowskiego i mgr Joannę Mirek. Pozostali pracownicy Katedry mocniejszy akcent w swych zainteresowaniach kładą na historię angielskiego, przyjmując często za punkt wyjścia do swoich badań teksty kultury i ich historyczne tłumaczenia na język angielski. Analizy przez nich prowadzone dotyczą nie tylko aspektów czysto językoznawczych (np. składnia, leksykon, ortografia), ale także paleografię, kontekst historyczno-społeczny i kulturowy, jako że tylko takie interdyscyplinarne spojrzenie na badane zagadnienie pozwala uznać zasadność uzyskanych wyników.
 

 
Pracownicy:
 

Magdalena Charzyńska-Wójcik, dr hab., prof. KUL

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Katedry 

Zainteresowania badawcze: składnia i semantyka historyczna; Psałterz - recepcja, aspekty językoznawcze, edukacyjne and kulturowe, tłumaczenia w średniowiecznej i renesansowej Anglii, Polsce i Szkocji; multilingwizm średniowieczny; średniowieczny monastycyzm; kodykologia i paleografia

Obecnie prowadzone badania: (2013) Text and Context in Jerome’s Psalter: Prose Translations into Old, Middle and Early Modern English. Wydawnictwo KUL; (2017) Perfectly Imperfect – The Scottish Psalter of 1564. Zagadnienia Rodzajow Literackich 60: 49-69; (2019) The Psalter over the Water – A Multidisciplinary Account of Originality. Linguistica Silesiana 40: 7-22

Współpraca międzynarodowa: the Nanovic Institute at the University of Notre Dame, US; the National Library of Scotland, Edinburgh, GB; the Scheide Library, Princeton University, US

Kontakt: mcwojcik[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: przekładoznawstwo, przedsiębiorczość w kształceniu tłumaczy, angażujące metody dydaktyki w kształceniu tłumaczy

Obecnie prowadzone badania: przedsiębiorczość w kształceniu tłumaczy, angażujące metody dydaktyki w kształceniu tłumaczy, jakość przekładu: aspekty projektowe, relacyjne i dydaktyczne

Współpraca międzynarodowa: European Society for Translation Studies (EST), International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)

Kontakt: klimkowski[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: składnia historyczna i teorie składniowe; akwizycja języka i dwujęzyczność; filozofia języka; tłumaczenia; angielsko-polskie językoznawstwo kontrastywne; języki mniejszości

Obecnie prowadzone badania:

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: bartnikart[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: paleografia i kodykologia; średniowieczne biblijne manuskrypty; średniowieczna interpunkcja; użycie łacińskich abrewiatur w średnioangielskich manuskryptach Biblii

Obecnie prowadzone badania: użycie łacińskich abrewiatur w XV-wiecznych manuskryptach Nowego Testamentu

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: joannagrzybowska[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: historyczne tłumaczenia Psałterza; etymologia; zapożyczenia i code-switching; średniowieczny multilingwizm; Prawa z Oléronu; tryb łączący

Obecnie prowadzone badania: wykorzystanie trybu łączącego w Prawach z Oléronu; The Rutter of the Sea i jego tekst źródłowy

Współpraca międzynarodowa:

Kontakt: kinga.lis[at]kul.pl

 

Zainteresowania badawcze: przekład pisemny i ustny; nauka oparta na samoregulacji; języki specjalistyczne (prawo, medycyna); frazeologia i legilingwistyka porównawcza; akwizycja języka; nowe media w glottodydaktyce

Obecnie prowadzone badania: obserwacja mechanizmów monitoringu, występujących u początkujących tłumaczy konferencyjnych; nauka oparta na samoregulacji w kształceniu tłumaczy ustnych; przekład poświadczony

Współpraca międzynarodowa: monitoring w symultanicznym i konsekutywnym przekładzie ustnym

Kontakt: joannamirek[at]kul.pl

 
 

Kontakt:

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Pokój: CN-210

Autor: Jerzy Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2020, godz. 19:12 - Kinga Lis