Katedra Literatury Ukraińskiej powstała w roku akademickim 2005/2006 w wyniku podziału istniejącej już Katedry Literatur Wschodniosłowiańskich. 

 

      W ramach Katedry prowadzone są badania nad literaturą ukraińską XX wieku - teksty i konteksty. Wskazana problematyka obejmuje zainteresowania badawcze pracowników, w tym poezję, prozę i dramaturgię, studia porównawcze, studia postkolonialne oraz badania z zakresu teorii literatury.

 

      W roku akademickim 2013/2014 rozszerzono profil badawczy Katedry, włączając studia białorutenistyczne. Tym samym zmianie i rozszerzeniu uległa nazwa Katedry.

 

 

***

 

 

 

Autor: Marta Reda
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020, godz. 10:37 - Marta Kaczmarczyk