Prace socjologiczne ks. prof. Władysława Piwowarskiego - długoletniego kierownika Katedry Socjologii Religii były ważnym elementem polskiej socjologii religii i wyznaczały jej rozwój od końca lat sześćdziesiątych. Jego koncepcja badań socjologicznych religijności i kwestionariusz ankiety do badań nad religijnością wyznaczają w dalszym ciągu pracę badawczą wielu socjologów religii w naszym kraju. Wśród oryginalnych pomysłów naukowych twórcy lubelskiej szkoły socjologii religii należy wymienić: koncepcję religijności funkcjonującej na dwóch płaszczyznach (ogólnonarodowej i życia codziennego), teorię religijności selektywnej, koncepcję parafii jako grupy społecznej i wspólnoty, teorię rytuałów religijnych, paradygmat empirycznych badań nad religijnością. Dorobek naukowy ks. prof. Władysława Piwowarskiego objął kilkanaście książek i ponad 500 artykułów naukowych i popularno-naukowych.

Wieloletnie badania empiryczne pracowników Katedry objęły m.in. wpływ uprzemysłowienia i urbanizacji na religijność katolików (np. w Puławach i na Warmii), kultury religijne regionów, światopogląd młodzieży szkół średnich i wyższych, religijność w parafiach wiejskich, małych miast i dużych miast oraz wielkich metropolii (np. Warszawa), religijność różnych kategorii społecznych (np. lekarzy, kolejarzy, robotników, dojeżdżających do pracy, rolników, inteligencji). Prace o charakterze teoretycznym dotyczyły m.in. pluralizmu społeczno-kulturowego, przemian religijnej funkcji rodziny, socjalizacji permanentnej, Kościoła ludowego i religijności ludowej, socjologii rytuału religijnego, socjologicznej teorii religii i operacjonalizacji pojęcia „religijność".
W Katedrze przygotowano 62 prace doktorskie, 51 prac licencjackich, 372 prace magisterskie (dane do 1998 r.). Spośród najważniejszych pozycji naukowych można wymienić: Praktyki religijne w diecezji warmińskiej. Studium socjologiczne. Warszawa 1969; Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne. Warszawa 1971; Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne. Warszawa 1977; Socjologia religii. Lublin 1996; Socjologia religii. Antologia tekstów. Kraków 1998.
W Katedrze są zatrudnieni: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (kurator Katedry), ks. dr Leon Smyczek, OFM (adiunkt), ks. dr Marek Jeżowski CMF (adiunkt), dr Monika Adamczyk (adiunkt).
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2014, godz. 10:52 - Liliana Kycia