Ks. Jacek Goleń urodził się 16 sierpnia 1969 r. w Jaśle. W latach 1990-93 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Po reorganizacji diecezji, w latach 1993-96 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 1996 r. złożył egzamin magisterski  z zakresu teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1996 r. w Rzeszowie z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Górnego.

     W latach 1998-2002 odbył studia doktoranckie w Instytucie Pastoralno-Katechetycznym KUL o specjalności duszpasterstwo rodzin. W 2000 r. złożył egzamin licencjacki. W 2001 r. ukończył Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego dla Duchowieństwa na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Postawy rodziców wobec zadań wychowania seksualnego. Studium pastoralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego.

     W latach 2004-2011 pracował jako referent w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W ramach tej funkcji współorganizował pracę Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. prowadził poradnictwo rodzinne, kierował diecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin, prowadził formację młodzieży, narzeczonych i małżonków.  W latach 2008-2011 pracował na stanowisku adiunkta w Wydziale Pedagogicznym WSFP Ignatianum (obecnie Akademia Ignatianum) w Krakowie. Prowadził zajęcia dydaktyczne oraz seminarium licencjackie z pedagogiki rodziny, gdzie jako promotor kierował przygotowaniem 34 prac licencjackich i 13 prac podyplomowych oraz był recenzentem ponad 40 prac licencjackich. Z początkiem roku akademickiego 2011-12 podjął pracę w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin w KUL.

     Ks. Goleń jest autorem dwóch książek naukowych i współredaktorem pracy zbiorowej (podręcznika) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Lublin 2013 (ss. 824) oraz autorem ponad 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych w czasopismach i pracach zbiorowych. Zredagował także dwie publikacje książkowe z zakresu duszpasterstwa rodzin, zawierające materiały duszpasterskie.

     Zainteresowania naukowe ks. J. Golenia koncentrują się wokół zagadnień: duszpasterstwa rodzin jako dyscypliny naukowej, zadań duszpasterstwa rodzin, a także ludzkiej płciowości, wychowania seksualnego w rodzinie, motywów zawarcia małżeństwa oraz poradnictwa rodzinnego.

 

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 08:06 - Grzegorz Pyźlak