Asystent w Katedrze Warsztatu Dziennikarskiego i Aksjologii

 

 

Dziennikarz, poeta, teolog, działacz społeczny, absolwent KUL. Kierownik redakcji „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

Członek i były prezes stowarzyszenia „Agape”. Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie, członek lubelskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Nagrodzony lubelskim „Angelusem” w dziedzinie kultury medialnej. Jego utwory literackie były publikowane m.in. w czasopiśmie „Akcent”. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu kultury nieufności, zjawisku mediatyzacji oraz komunikacji w dobie nowych mediów.

Autor pięciu publikacji literackich: Razem z Mamą (2009, 2011), Za drugą bramą (2010), Pokój mojej samotności (2011), Ipilimumab (2019), Zrost (2019); książek edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci Pan Kiciuś (2009) i Pan Kiciuś na wakacjach (2010); książek naukowych: Chrystus zwyciężający szatana - Mt4, 1-11 (2010),  Bioetyka. W imię postępu i przetrwania (2015).

Artykułów naukowe:

Rafał Pastwa, Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 38) nr 3, s. 8-24.

Rafał Pastwa, Mediatyzacja instytucji kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku. "Biuletyn Edukacji Medialnej" 2(2018) s. 82-97. PDF. https://www.kul.pl/files/819/2_2018/pastwa_bem_2_2018.pdf

Rafał Pastwa, Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2017, T.9 (45), nr 3, s. 155-166.

Rafał Pastwa, Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego.  Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), nr 1 (241) s. 283-295. PDF. http://www.kul.pl/files/102/articles/2018_1/18._rafal_pastwa.pdf

Rafał Pastwa, Warsztat dziennikarza w czasopiśmie katolickim na przykładzie „Lubelskiego Gościa Niedzielnego (w:) Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 51-57.

Rafał Pastwa, Wszystkożerność leniwego odbiorcy mediów w świecie minimalnej wybredności. Próby przezwyciężenia depersonalizacji. W: Pilchrum et Communication, Księga Jubileuszowa Profesora Karola Klauzy. Red. A. Wójciszyn- Wasil, M. J. Gondek, D.Wadowski. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 179-190.

Rafał Pastwa, An individual in the world of total communication – in other words, every-day reality of the contemporary nomads in the reality based on distrust. W: Communication, Education, Culture. Edited by: Monika Podkowińska. University of Presov, Presov 2018, s. 185-204.

Sprawozdania:

Rafał Pastwa, Przyszłość wiary religijnej w Europie środkowo-wschodniej. Sprawozdanie z kolokwium „The Future of Religious Faith from Central-Eastern European Perspective” w Pradze 25-26 kwietnia 2017 r., "Roczniki Nauk        Społecznych" 9 (45) 2017 nr 1, s. 167-169.

 

Recenzje naukowe:

Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, przekład: Karolina Lebek,         Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 301. PDF.           https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004/1830

 

Artykuły popularno-naukowe:

- Rafał Pastwa, We should care for the future of Christianity in the East-central           Europe,http://lublin.gosc.pl/doc/3874473.We-should-care-for-the-future-of-Christianity-in-the

 - Rafał Pastwa, Powinniśmy zadbać o przyszłość chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej,http://lublin.gosc.pl/doc/3841406.Powinnismy-zadbac-o-przyszlosc -chrzescijanstwa-w-Europie

- Rafał Pastwa, Nie ma świata bez konfliktów, http://lublin.gosc.pl/doc/3539405.Nie-       ma-swiata-bez-konfliktow

- Rafał Pastwa, Sensacyjne odkrycie w Newsweeku – szczepionka powoduje rozwiązłość, http://rafalpastwa.natemat.pl/151923,sensacyjne-odkrycie-w-newsweeku-            szczepionka-powoduje-rozwiazlosc

- Rafał Pastwa, To było po kilku kieliszkach „Merlota”…   http://lublin.gosc.pl/doc/3828652.To-bylo-po-kilku-kieliszkach-Merlota

- Rafał Pastwa, Nie wszystko jest black. http://lublin.gosc.pl/doc/3569757.Nie-   wszystko-jest-black

- Rafał Pastwa, Anamneza, http://lublin.gosc.pl/doc/2833259.Anamneza

- Rafał Pastwa, Co wspólnego ze sobą mają Potter i papież Franciszek?             http://lublin.gosc.pl/doc/2544926.Co-wspolnego-ze-soba-maja-Potter-i-papiez-    Franciszek

- Rafał Pastwa, Do czego wezwała s. Chyrowicz?   http://lublin.gosc.pl/doc/2091691.Do-czego-wezwala-s-Chyrowicz

- Rafał Pastwa, Religia dnia dzisiejszego, http://lublin.gosc.pl/doc/3804116.Religia-        dnia-dzisiejszego

- Rafał Pastwa, Mamy lepszy produkt niż masło. Rozmowa z abp. Wojciechem Polakiem, prymasem Polski o nowoczesności Kościoła, strachu niektórych katolików przed Zachodem i gender oraz o tym, jak prowadzić dialog ze współczesną kulturą. http://lublin.gosc.pl/doc/4662283.Mamy-lepszy-produkt-niz-maslo

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej:

- Konferencja międzynarodowa „Kulturowe Uwarunkowania Bezpieczeństwa    Narodowego”. Lublin 15-16 listopada. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski   Jana Pawła II, Wojskowa Akademia Techniczna, Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia. Tytuł referatu: Rola mediów w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz w kreowaniu rzeczywistości zagrożenia na przykładzie prasy.

- Wygłoszenie referatu: „Media influenced faith. Polish Perspective” w ramach     rekomendacji polskiej grupy badawczej w ramach międzynarodowego kolokwium w   Pradze: „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective” 25 i 26 kwietnia 2017 r.

- Wygłoszenie wykładu „Surging Nationalism in Poland”, podczas sesji  „Surging          Nationalism in Hungary and Poland” w ramach Berlin Seminar in Transnational             European Studies. Organizatorzy: Franklin College of Arts and Sciences and the         Willson Center for Humanities and Arts at the University of Georgia, and the Nanovic       Institute for    European Studies at the University of Notre Dame. Berlin. 7 czerwca       2019 r. (http://www.transnationaleuropeanstudies.org/seminar-schedule.html)

- Wygłoszenie wykładu „Polaryzacja społeczna i medialna jako osłabienie siły i    skuteczności mediów w dobie kultury nieufności” podczas V Kongresu Polskiego            Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Warszawa, 21.09.2019 r.

- Wygłoszenie wykładu „Zjawisko polaryzacji i przemocy w dobie nowych          mediów” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Człowiek w zasięgu             współczesnej kultury”. Zamość, 21.11.2019 r.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej:

 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-szkoleniowa „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”. Lublin, 2. 11. 2015 r. Organizator Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Czynny udział – Komunikacja jako podstawowy warunek kultury dialogu.  Perspektywa medialna i biomedyczna.

- Forum Obywatelskie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W trosce o Polskę jako dobro wspólne”. Organizatorzy: Uczelniany samorząd studentów KUL, Business Centre Club, KUL. Aktywny uczestnik panelu „Wizerunek Polski w mediach”. – Medialna kreacja rzeczywistości w obszarze społeczno-politycznym.

- III Dzień Dziennikarza. „Dziennikarz w sytuacji zagrożenia”. Zagrożenia z perspektywy dziennikarza prasowego. Organizator: Instytut dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. 5.04.2017.

- Przestrzenie komunikacji wizualnej - nowe odsłony. Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności”. Organizator: Katedra Komunikacji Wizualnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. 06.06.2017.

- II Ogólnopolska Konferencja „Wartość z Biznesie”. Rozwój biznesu z perspektywy społecznej z uwzględnieniem etyki. Medialny i eklezjalny obrazy pracy, uczciwości i odpowiedzialności. Kazimierz Dolny. Organizator Politechnika Lubelska. 20.04.2018.

- Nie tylko we własnym imieniu. Analiza wybranych kont polskich księży na Facebooku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół, Media, Społeczeństwo”. KUL. 11.10.2018 r.

- Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Jakie Media?”. 14-15 listopada 2018 r. Organizowana przez Instytut dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Udział w panelu „Jak obecnie zmieniają się media?”. Tytuł wystąpienia: „Nieufność jako główny efekt mediatyzacji”.

- Konferencja: Rzeczpospolita Polska 1918-2018. Historia, Geopolityka, Bezpieczeństwo. Organizowana rzez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA. 20.11.2018 r. Tytuł wystąpienia: „Zjawisko mediatyzacji i personalizacji instytucji kościoła jako narzędzie budowania wiarygodności”.

- VIII Lubelskie Spotkania Antropologiczne: „Pomiędzy cynizmem a naiwnością. Ku     kulturze zaufania”. Organizatorzy: Instytutu Socjologii KUL i Polskie Towarzystwo   Socjologiczne. 10.04.2019 r. Tytuł wystąpienia: „Kultura nieufności - przyczyną         rozpadu struktur społecznych i osłabienia siły oraz znaczenia mediów”.

- „Transformacja ustrojowa lat 1988-1990 oraz jej pamięć” w ramach konferencji            naukowej „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”. IPN o. Lublin.        11.06.2019 r.

- „Obraz kampanii wyborczej do PE na łamach katolickich tygodników opinii "Gość       Niedzielny" i "Tygodnik Powszechny" podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej             „Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje".    KUL.  14.06.2019.

 

Udział w projekcie badawczy:

- Udział w międzynarodowym kolokwium w Pradze, „The Future of Religious Faith      from Central Eastern European Perspective” 25 i 26 kwietnia 2017 r.

 

 Wykład:

- Prowadzenie konwersatorium Medialna kreacja rzeczywistości w ramach kierunku Humanistyka Cyfrowa na Wydziale Humanistycznym KUL w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

- Prowadzenie wykładu monograficznego Biblijne aspekty bioetyki personalistycznej w ramach Kursu Formacji Biblijnej na KUL w roku akademickim 2014/2015.

- Prowadzenie wykładu: We Remember. A Reflection on the Shoah. Postmemory and Media w ramach konwersatorium objazdowego po Polsce dla studentów University of Richmond, US; 13.03.2019 r.

 - Prowadzenie wykładu dla lekarzy stażystów: „Sklasyfikowane zbiory bioetyczne         oraz podstawy komunikacji w zawodzie lekarza i lekarza dentysty”. Lubelska Izba        Lekarska; 2019 r.

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 13:00 - Małgorzata Sławek-Czochra