Prowadzący

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Konwersatorium Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i kulturowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pomoże zdobyć przyszłemu nauczycielowi poloniście umiejętności z zakresu wymaganego przez nową podstawę programową.

Student:

 1. Rozumie konieczność podejścia komunikacyjno-tekstowego w nauczaniu języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia
 2. Traktuje w sposób zintegrowany kompetencje komunikacyjne i kulturowe.
 3. Ma funkcjonalne podejścia do gramatyki.
 4. Stosuje wiedzę socjolingwistyczną do pogłębienia relacji nauczyciel – uczeń.
 5. Podnosi efektywności procesu nauczania.
 6. Wykorzystuje zdobyte kompetencje do dalszego rozwoju i samokształcenia.

Forma zaliczenia przedmiotu

Obecność (2 nieobecności dopuszczalne) i aktywność na zajęciach, 2 konspekty lekcji dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (z uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych i kulturowych), kolokwium.

Treści programowe

 1. Problematyka sztuki komunikacji.
 2. Komunikacja społeczna w edukacji.
 3. Podejście komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego.
 4. Umiejętność słuchania, rola koncentracji.
 5. Rola czytania w procesie edukacyjnym.
 6. Czytanie w celu zdobycia informacji.
 7. Czytanie w celu przeżycia literackiego.
 8. Badanie i ocenianie treści, języka i układu czytanego tekstu.
 9. Sztuka mówienia.
 10. Teoria aktów mowy, gatunki mowy.
 11. Etyka mowy.
 12. Analiza dyskursu.
 13. Wzorce komunikacyjne, etykieta językowa.
 14. Sztuka pisania.
 15. Formy gatunkowe wypowiedzi pisemnych.
 16. Plan wypowiedzi pisemnej, intencja, spójność, redakcja tekstu.
 17. Świadomość językowa wypowiedzi pisemnej.
 18. Styl, słownictwo, cechy języka, normy językowe.
 19. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
 20. Inspirowanie do samokształcenia.

Literatura

 1. J. L. Austin, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993.
 2. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.
 3. T. Buzan, Podręcznik szybkiego czytania, tłum. G. Walota-Czekaj, Łódź 1999.
 4. D. Dobrzański, Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii, Poznań 1999.
 5. S. Dylak, Komunikowanie się między nauczycielem a uczniem, [w:] Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, M. Szybisz, Warszawa 1997.
 6. A. Faber, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały – jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, tłum. B. Horosiewicz, Poznań 2006.
 7. S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas słuchali, tłum. I. Morżoł, Warszawa 2001.
 8. M. Mc Kay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, tłum. A. Błaż, Gdańsk 2001.
 9. Kompetencje nauczyciela. Stan, potrzeby i kierunki zmian, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Zielona Góra 2002.
 10. M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Warszawa 2008.
 11. M. Kuziak, S. Rzepczyński, Sztuka pisania po polsku, Warszawa 2008.
 12. R. J. Marzano, D. E. Paynter, Aktywne doskonalenie pisania i czytania. Zbiór ćwiczeń i zadań, Gdańsk 2009.
 13. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
 14. T. Pilch, Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.
 15. A. Piotrowski, O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, red. A. Szaff, Wrocław 1980.
 16. A. Rypel, Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Problemy, badania eksperymentalne, implikacje dydaktyczne, Bydgoszcz 2007.
 17. A. Sztejnberg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2002.
 18. P. Thomson , Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998.
 19. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2009.
 20. K. Vopel, Sztuka opowiadania. Sztuka słuchania, Kielce 2003.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, godz. 15:24 - Aleksandra Dziak