1. Szczukiewicz Piotr (1999). Osobowościowe korelaty postawy wobec pomocy psychologicznej. Recenzenci: 1. Prof. dr hab. K. Pospiszyl (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej, Warszawa), 2. Prof. dr hab. Z. Płużek (KUL).
 2. Klimek Krystyna (2003). Postawy pielęgniarek wobec osób chorych w okresie terminalnym. Empiryczne badania personelu pielęgniarskiego województw małopolskiego i dolnośląskiego.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. K. de Walden-Gałuszko (AM, Gdańsk), 2. Ks. Prof. dr hab. J. Mariański (KUL).

 1. Kozik Magdalena (2003). Style kierowania personelem a system wartości (perspektywa noetyczna). Recenzenci: 1. Prof. dr hab. B. Kożusznik (UŚ, Katowice), 2. Prof. dr hab. Z. Zaleski (KUL)
 2. Ciepliński Krzysztof (2004). Doświadczanie wolności. Empiryczna analiza wybranych uwarunkowań psychologicznych.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. E. Trzebińska (SWPS, Warszawa), 2. Ks. Prof. dr hab. Z. Uchnast (KUL).

 1. Gąsior Krzysztof (2004). Osobowościowe uwarunkowania przebiegu terapii u kobiet uzależnionych od alkoholu (badania empiryczne kobiet leczonych stacjonarnie).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. M. Siwiak-Kobayashi (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), 1. Ks. Prof. dr hab. Z. Cekiera (Wyższa Szkoła Filozoficzno-pedagogiczna „Ignatianum, Kraków).

 1. Skalski Sebastian (2004). Osobowościowe uwarunkowania stylów radzenia sobie ze stresem. Badania psychologiczne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. N. Ogińska-Bulik (UŁ, Łódź), 2. Prof. dr hab. A. Sękowski (KUL).

 1. Suchocka Lilia (2005). Psychologiczna analiza bólu i cierpienia. Badania empiryczne osób z chorobami reumatycznymi. (Litwa).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. K. de Walden-Gałuszko (AM, Gdańsk), 2. Prof. dr hab. St. Steuden (KUL).

 1. Wang Jing (2005). Psychologiczne skutki histerektomii. Studium porównawcze doświadczania traumy u kobiet w Polsce i w Chinach. (Chiny).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. I. Heszen-Niejodek (SWPS, Warszawa), 2. Prof. dr hab. G. Jakiel (AM, Lublin).

 1. Perszko Dariusz (2006). Osobowościowe uwarunkowania poczucia sensu życia u młodzieży. Psychologiczne badania empiryczne osób w wieku od 15 do 20 lat.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. G. Krasowicz-Kupis (UMCS, Lublin), 2. Prof. dr hab. K. Pospiszyl (APS, Warszawa).

 1. Gonsievski Marcin (2006). Osobowościowe uwarunkowania zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej. Ujęcie noo-logoteoretyczne. (Litwa).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. W. Tłokiński (Ateneum, Gdańsk), 2. Prof. dr hab. A. Sękowski (KUL).

 1. Martsynyak Oksana (2007). Poczucie sensu życia a obraz siebie z nadwagą i otyłością. (Ukraina). Recenzenci: 1. Prof. dr hab. N. Ogińska-Bulik (UŁ Łódź), 2. Prof. dr hab. Zb. Zaleski (KUL).
 2. Masiak Elżbieta (2007). Doświadczanie muzyki a obraz siebie u improwizujących i nie improwizujących muzyków.

Recenzenci: 1. dr hab. B. Kamińska, Prof. AMFC (Akademia muzyczna, Warszawa), 2. Prof. dr hab. A. Sękowski (KUL).

 1. Oliynichuk Serhiy (2007). Wybrane aspekty przekonań moralnych a poczucie sensu życia. Badania porównawcze studentów teologii i humanistyki.(Ukraina).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. R. Stachowski (UAM, Poznań), 2. Prof. dr hab. A. Biela (KUL).

 1. Owsyak Viktor (2007). Poziom dojrzałości noetycznej a strategie korzystania z telewizji. Psychologiczne badania empiryczne młodzieży licealnej. (Ukraina).

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. A. Bańka (UAM, Poznań), 2. Prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska (KUL).

 1. Masłowski Andrzej (2007). Osobowościowe korelaty sposobów wartościowania u młodzieży akademickiej. Podejście noo-logoteoretyczne.

 Recenzenci: 1. Prof. dr hab. J. Terelak (UKSW, Warszawa), 2. Ks. Prof. dr hab. Z. Uchnast (KUL)

 1. Zienkiewicz Joanna (2007). Osobowościowe uwarunkowania jakości życia u osób po zawale serca.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. M. Majkowicz (AM Gdańsk), 2. Prof. dr hab. St. Steuden (KUL).

 1. Lelonek Bernadetta (2008). Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych. Badania empiryczne mężczyzn grających na automatach losowych.

Recenzenci: 1. Prof. dr hab. K. Pospiszyl (Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej, Warszawa), 2. Ks. Prof. dr hab. Cz. Cekiera (Wyższa Szkoła Filozoficzno-pedagogiczna „Ignatianum, Kraków).

 1. Wróblewska Elżbieta (2009). Psychologiczne predykatory komunikacji osobowej w małżeństwie
 2. Piłat Marzena (2010). Psychospołeczne korelaty doświadczenia traumy wojennej.

      Empiryczne badania uchodźców z Czeczenii

 1. Sztembis Rafał (2010). Noetyczny wymiar osobowości a profil psychofizjologiczny pacjentów kardiologicznych
 2. Mikułowicz Daniel (2010) (Praca broniona w Instytucie Neurologii i Psychiatrii, Warszawa)
 3. Mróz Justyna (2011). Psychospołeczne korelaty oceny dobrostanu emocjonalnego

      Badania empiryczne osób po zawale serca

 1. Gania Katarzyna (2005)
 2. Mamcarz Piotr (2009)
 3. Felcyn-Kopczewska M. (2009)
Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 15:10 - Joanna Mielniczek