Szanowni Państwo,

 

Osoba zainteresowana złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, powinna złożyć do kierownika DPA lub pracownika wyznaczonego przez kierownika DPA w terminie na co najmniej 20 dni (a w przypadku projektów partnerskich w terminie na co najmniej 33 dni) przed terminem złożenia wniosku projektowego do właściwej IOK, wypełniony i zaakceptowany przez kierownika jednostki wnioskującej formularz zgłoszeniowy, udostępniony na stronie internetowej DPA. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w niniejszym ustępie, formularz zgłoszeniowy może nie zostać rozpatrzony. Formularz zgłoszeniowy akceptuje podpisem kierownik jednostki wnioskującej oraz:
1) w przypadku gdy jednostką wnioskującą jest instytut, katedra w ramach danego instytutu, ośrodek badań lub wydział – dziekan wydziału;
2) w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych – przełożony w osobie Rektora, właściwego prorektora

 

Formularz zgłoszeniowy zaakceptowany przez kierownika jednostki wnioskującej oraz zaopiniowany przez kierownika DPA, jest przedkładany prorektorowi właściwemu ds. projektów, w celu uzyskania zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu we wskazanym konkursie. Opinię, o której mowa w zdaniu poprzedzającym należy wyrazić w terminie 3 dni roboczych – brak wyrażenia opinii w tym terminie poczytuje się za opinię pozytywną.
Prorektor właściwy ds. projektów dokonuje oceny zdolności Uniwersytetu/jednostki organizacyjnej do sfinansowania i zrealizowania projektu na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. finansów lub pełnomocnika ds. finansów, w tym:
1) finansowania wkładu własnego;
2) finansowania ze środków własnych wydatków w ramach projektu, w przypadku realizacji projektu na zasadzie refundowania wydatków;
3) wagi projektu dla rozwoju Uniwersytetu i ryzyk z nim związanych;
4) możliwości prawidłowej realizacji projektu.

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 12:02 - Agnieszka Głąb