Badania prowadzone w Sekcji Teologii Dogmatycznej obejmują najważniejsze tematy, zakresy i aspekty współczesnej teologii dogmatycznej. Oznacza to zarówno interpretację oraz twórcze przyswojenie Tradycji chrześcijańskiej i teologicznej (historia dogmatów, teologia historyczna), jak również poszukiwanie zasady adekwatności i aplikacji uzyskanych wyników we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym, religijno-kościelnym (chrystologia, pneumatologia, eklezjologia, mariologia). Ich systematyzacja – zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II – odbywa się w kluczu chrystocentryzmu, pneumatocentryzmu oraz personalizmu. Istotnym czynnikiem stymulującym badania jest również współpraca interdyscyplinarna pracowników Instytutu, będąca próbą przekraczania specjalizacji oraz fragmentaryzacji, zarówno w obrębie teologii, jak i humanistyki, w duchu wzajemnego i krytycznego ubogacania (filozofia, pedagogika, psychologia). Zasadniczym celem Sekcji jest także prowadzenie  studiów doktoranckich oraz licencjackich, gdzie doktoranci i studenci biorą udział wykładach monograficznych Sekcji, ćwiczeniach oraz seminariach naukowych. Wykłady monograficzne obejmują najważniejsze tematy, zakresy i aspekty współczesnej teologii dogmatycznej, w ramach których uczestnicy studiów nabywają kompetencje na poziomie doktorskim w następujących liniach: antropologia chrześcijańska, chrystologia i soteriologia posoborowa, chrześcijańska historiozofia polska, eklezjologia, filozofia edukacji, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, historia dogmatów, mariologia w kontekście przemian kultury współczesnej, metodologia teologiczna, personalizm chrześcijański, personalizm polski i środkowoeuropejski, pneumatologia dialogów ekumenicznych, posoborowa chrystologia hiszpańska, posoborowa recepcja eklezjologii communio, posoborowa teologia holenderska, systematyzacja problematyki mariologii polskiej, teologia historii, teologia Benedykta XVI, teologia piękna, teologia zachodnioeuropejska, współczesna kosmologia teologiczna.

Sekcja Teologii Dogmatycznej organizuje systematycznie konferencje naukowe: Promocja Opera Omnia Josepha Ratzingera w wersji polskiej (14 tomów); Lubelskie Dni Personalizmu (4 edycje), Otwarte Wykłady o Duchu Świętym (10 edycji), Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej (6 edycji). Pracownicy redagują następujące serie naukowe: Opera omnia Josepha Ratzingera, Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego, Personalizm Sympozja, Duch Święty – Kościół – człowiek, a także redagują 3 czasopisma naukowe: „Roczniki Teologiczne”, z. 2; Teologia dogmatyczna; „Teologia w Polsce”, „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”, promujące dokonania doktorantów i studentów.

 

 

Informacje o współpracy z ośrodkami zagranicznymi:

 

 ks. prof. K. Góźdź

- współpraca naukowa z prof. dr. Michaelem Seyboldem, Eichstätt (1982-2006);

- współpraca naukowa z prof. dr. Kurtem Kochem, Lucerna (1988-2010), obecnie z kard. na szczeblu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan;

- współpraca naukowa z prof. dr. Gerhardem L. Müllerem (Monachium (1998-2002), obecnie kard. na szczeblu Kongregacji Nauki Wiary;

- współpraca naukowa z prof. dr. Erichem Naabem,  Eichstätt – Innolstadt (od 1992);

- współpraca naukowa z prof. dr. Jürgenem Moltmannem, Tübingen (od 2004);

- współpraca naukowa z Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg (od 2010) przez dyrektora dr. Ch. Schallera.

 

ks. dr hab. K. Guzowski

- wspólpraca z prof. Massimo Serrettim - Pontificia Università Lateranense 

- współpraca z prof. Juan Manuel Burgosem (University San Pablo CEU, Madrid, Spain)

- współpraca z ośrodkami we Włoszech (Chieti), Hiszpanii (Madryt) i Peru (Arequipa

 

 ks. dr hab. J. Lekan, prof. KUL

- współpraca z Wydziałem Teologii Uniwersytetu w Nawarze  (Pamplona, Hiszpania );

- wizyty z wykładami (udział w sympozjach ) profesorów J. Villar, J.L. Lorda, P. Blanco;

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 15:50 - Grzegorz Barth