Studia doktoranckie

Specjalizacja – teologia dogmatyczna

 

Charakterystyka studiów:

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów). Przedmiot studiów określony jest tematyką zajęć Instytutu, na którą składają się wykłady monograficzne oraz specjalistyczne seminaria naukowe oraz konwersatoria.

Na studia specjalistyczne kandydata przyjmuje Dziekan i Rada Wydziału na podstawie dyplomu magistra teologii albo też świadectwa ukończenia wyższego seminarium duchownego, za zgodą kompetentnej władzy kościelnej (biskupa, przełożonego zakonnego).

Podczas pierwszych dwóch lat doktorant zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich wykładach monograficznych Instytutu, ćwiczeniach, wykładzie monograficznym do wyboru z całego WT KUL za pozwoleniem promotora (2 godz.) oraz dwóch seminariach naukowych: u promotora i seminarium hospitowane.

Po 4 semestrach nauki doktoranci uzyskują, na podstawie złożonej pracy pisemnej i komisyjnego egzaminu, kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii dogmatycznej. Stopień ten uprawnia do nauczania w kościelnych zakładach teologicznych. Uzyskanie stopnia licencjata teologii z oceną przynajmniej dobrą jest koniecznym warunkiem do kontynuacji studiów doktoranckich. Studia te są bezpłatne.

Na III i IV roku płatnych studiów specjalistycznych doktorant zobowiązany jest do uczestniczenia w seminarium naukowym (2 godziny) i wykładzie monograficznym promotora (2 godziny) oraz wykładzie monograficznym wskazanym przez promotora (2 godziny).

Studia doktoranckie kończą się możliwością uzyskania stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.

Doktoranci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w programie Erasmus. Ubiegają się także indywidualnie o różne wyjazdy zagraniczne, głównie w sprawie prowadzenia kwerend bibliotecznych w znanych bibliotekach europejskich.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 21:09 - Grzegorz Barth