vmlogo

Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum” już od 33 lat działa przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. To ważna informacja. Katolicki charakter uczelni jest dla nas wyznacznikiem celów i środków, którymi możemy się posługiwać. W pełni utożsamiamy się z dewizą naszego uniwersytetu – „Deo et Patriae”, czyli Bogu i Ojczyźnie - tak właśnie postrzegamy swoją działalność. Organizacja konferencji naukowych, spotkań dyskusyjnych, a także wewnętrzne funkcjonowanie klubu i formacja jego członków, w naszej opinii, zawsze powinna działać na rzecz chwały Bożej i dobra Ojczyzny.

 

24

 

pobrane 3cb40cf144b3a6abc2b76bd40d27_1  

 

Ojczyzna nasza, Polska, z cała pewnością stoi przed trudnym zadaniem. Zniszczenia II wojny światowej oraz sowieckiej okupacji są tak olbrzymie, że w zasadzie trudno mówić o jakiejkolwiek kontynuacji dziejowej. Ta smutna prawda uwidaczniała się przez doświadczenie dwudziestu lat III RP. Uprawnione wydaje się być stwierdzenie, że Polska zginęła, a Polacy wyginęli. O minionej chwale miejsc mówią już tylko mury i ściany, nazwy i herby, ale za nimi, wewnątrz, wszytko się zmieniło. Wykorzenienie wydaje się być powszechne.

 

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie:
są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam,
im wyższy przedstawiam typ człowieka.

Roman Dmowski

 

Być może w aktualnej sytuacji należałoby tę znaną myśl wybitnego polskiego męża stanu i twórcy ruchu narodowego odwrócić. Mam obowiązki polskie, więc jestem Polakiem. Tym lepszym, im obowiązki są większe i im silniej się do nich poczuwam. Przekonanie, że mamy obowiązki polskie jest nam bliskie. Należymy do tej garstki ludzi, którzy Ojczyznę umiłowali i sprawy kraju są dla nich ważne. Chcemy być dobrymi Polakami. Poczucie obowiązku mobilizuje nas do pracy na rzecz społeczeństwa, na rzecz narodu.

 

Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, lecz miłością,
która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajowi i naszym rodakom,
taki jest bowiem porządek ustalony przez Opatrzność Bożą.

św. Pius X

 

Fundamentem, zawsze i wszędzie, jest dla nas PRAWDA i jej głoszenie. Niejednokrotnie jest to trudne. Świadomi jesteśmy, że ludzi zatroskanych polskim losem nie jest wielu. W związku z tym nasza działalność niekiedy przypominać może daremne wtaczanie kamienia przez Syzyfa, ale jest to wysiłek, na który – jako konserwatyści –  jesteśmy gotowi.

 

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna;

Cyprian Kamil Norwid

 

We współczesnej Polsce niejednokrotnie okazuje się, że wypowiedzenie prawdy wystarczy, aby wzbudzić powszechne oburzenie. Dlatego w naszej działalności staramy posługiwać się nie radykalizmem, a realizmem. Nie interesują nas chwalebnie przegrane bitwy. Staramy się przykładać odpowiednią miarę do wyzwań, które na nas czekają.

 

I choć wydaje się, że aktualnie, po tragedii rozpoczętej w 1939 roku Polacy wymagają co najmniej wskrzeszenia, a więc Boskiej ingerencji. Wiemy, że ktoś musi pracę nad tym trudnym zadaniem podjąć. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31) Vade Mecum! Chodź ze mną! Chodź z nami!

 

Jan Bondyra

15 października 2010 r.

Geneza Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum"

 

Zaangażowanie studentów KUL w przedwojenne organizacje akademickie o profilu narodowym swoją kontynuację odnajduje w działalności Akademickiego Klubu Myśli Społeczno Politycznej Vade Mecum, który w sposób nowoczesny kontynuuje przedwojenną myśl narodową.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum powstał w 1986 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nazwa Vade Mecum określa szkołę politycznego myślenia, a zarazem miejsce, które umożliwia szkolenie. Znak Vade Mecum, który używany jest przez obecnych klubowiczów, został zaprojektowany przez Piotra Plisieckiego w 1997 r. Na tarczy znajduje się miecz z płomieniem posiadający znaczenie symboliczne: miecz oddziela prawdę od fałszu oraz dobro od zła. Płomień jest symbolem Boga i Archanioła - wskazuje na wierność Bogu i pamięć o tych, którzy odeszli. Na tarczy została umieszczona dewiza: „Vade Mecum Deo et Patriae KUL”.

Założycielami Klubu Vade Mecum byli: Andrzej Szlęzak, Marek Siwiec oraz Tomasz Pieczonka. Inicjatorom Klubu przyświecał cel stworzenia środowiska dyskusyjnego działającego jawnie na KUL oraz nawiązanie do tradycji narodowej demokracji z przełomu XIX i XX w. Wiązało się to ściśle z formacją członków i ich oddziaływaniem na społeczność uniwersytecką. Klub Vade Mecum od 1986 r. do 1989 r. działał przy Samorządzie Studentów Prawa. Prawomocne zatwierdzenie Klubu nastąpiło w styczniu 1990 r. W początkowym okresie używano nazwy: Dyskusyjny Klub Myśli Społeczno–Politycznej Vade Mecum.

Rozwój Klubu Vade Mecum wiązał się z przyznaniem przez władze uczelni kuratora, którym został prof. Wiesław Chrzanowski. Pierwszy prezes Klubu Andrzej Szlęzak wraz z prof. Chrzanowskim opracowali statut, który obowiązuje do chwili obecnej.

W początkowym okresie klub działał nieformalnie. Wówczas działalność Vade Mecum polegała na organizowaniu regularnych spotkań o charakterze zamkniętym, podczas których poruszano zagadnienia polityczne, historyczne i odnoszące się do aktualnej polityki.  Czytano na nowo J. L. Popławskiego, R. Dmowskiego, analizowano dyskusje przedwojennych narodowców. Poznawano nieznane karty historii, m.in. działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Klubowicze od początku duży nacisk kładli także na rozwój filozoficzny w ujęciu tomistycznym, nawiązywano do myśli Ojca prof. M. A. Krąpca. Członkowie Vade Mecum angażowali się również w organizację manifestacji antykomunistycznych podczas obchodów święta 1 maja.

Powstanie Klubu wiązało się także z podjęciem decyzji o nielegalnym wydawaniu czasopisma o nazwie Vade Mecum.

 

vmpismo1

 

Pismo było wydawane w dwóch edycjach: pierwsza w l. 1986–1988, druga od 1992–1996.  Na łamach pisma poruszano tematy odnoszące się do polityki, historii oraz socjologii. Od 1987 r. ukazało się około 100 egzemplarzy czasopisma Vade Mecum.

 

Statutowe cele działalności

Celami Klubu są:

1) krzewienie i rozwój kultury politycznej opartej na etyce katolickiej,
2) propagowanie i rozwój myśli wywodzącej się z tradycji polskiego obozu narodowego.

Wykaz prezesów
1. Andrzej Szlęzak (30.05.1989-14.11.1989),
2. Iwo Bender (14.11.1989-28.11.1990),
3. Artur Zawisza (28.11.1990- ?),
4. Marek Dobrowolski (28.11.1991-21.04.1992),
5. Mirosław Król (21.04.1992 - 1993),
6. Mieczysław Ryba (1993 - ?),
7. Bartłomiej Bobowski (1997-1998),
8. Artur Soboń (1998-1999),
9. Tomasz Aftyka (2003-2004)
10. Tomasz Wuczko (2004-2005)
11. Michał Błaszczyk (2005-2006)
12. Marta Choromańska (2006-2007)
13. Tomasz Rzymkowski (2008–2010),
14. Jan Bondyra (2010–2011)
15. Kamil Sulej (2011–2012),
16. Dawid Kostecki (2012-2014),
17. Dawid Florczak (2014-2016)
18. Aleksander Furtak (2016-2018)
19. Maciej Strózik (22.03.2018-24.10.2018)
20. Katarzyna Pyter (od 24.10.2018)

 

Główne formy działalności

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: organizowanie spotkań, dyskusji, prelekcji, prowadzenie działalności wydawniczej. Ponadto w Klubie prowadzona jest formacja jego członków również poprzez lektury, referaty, debaty oksfordzkie, a także działalność integracyjna w formie wspólnych wyjść na wydarzenia pozauniwersyteckie i wycieczki. Klub Vade Mecum prowadzi na swój użytek Biblioteczkę, która gromadzi ponad 150 tomów książek, głównie z zakresu historii Polski, teologii, myśli politycznej i społecznej, oraz czasopisma, filmy i druki ulotne.

 

Działalność akademicka

Klub często zaprasza wybitnych badaczy i specjalistów w wielu dziedzinach. Stwarza to niepowtarzalną okazję do poznania nieznanych kart aktualnego życia społeczno–politycznego, które oparte są na najnowszych badaniach oraz doświadczeniach.

W samym tylko okresie od 2008 roku do 2017 Klub zorganizował wiele ponad 100 spotkań otwartych, w tym: konferencje naukowe, spotkania publicystyczne, koncerty, wystawy i rajdy. Klub współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Gościł wybitnych naukowców i polityków, publicystów, ludzi życia kultury. Ponadto Klubowicze organizują zbiórki charytatywne („Pomóżmy Bohaterom”), wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz szkolenia i debaty oksfordzkie. Klubowicze pełnili znaczące funkcję w innych organizacjach m.in. w Kole Naukowym Historyków Studentów KUL, Kole Filozoficznym czy Bractwie Serca Pana Jezusa.


Zdobyte podczas działalności w Klubie umiejętności przyczyniają się do późniejszych sukcesów jego działaczy. Wielu członków Vade Mecum po zakończeniu studiów zaangażowała się w życie polityczne, społeczne oraz naukowe: Andrzej Szlęzak w latach 2002-2014 pełnił funkcję Prezydenta Stalowej Woli, Mirosław Król był starostą świdnickim, Marian Przeździecki pełnił funkcję ambasadora. Andrzej Mańka, Mariusz Grabowski, Zbigniew Wawak, Jacek Szczot, Artur Zawisza, Tomasz Rzymkowski, Artur Soboń zostali wybrani na Posłów RP. Marek Dobrowolski oraz Mieczysław Ryba obecnie są profesorami KUL, do grona naukowców należy także zaliczyć mecenasa Marcina Zaborskiego, Jacka Chacińskiego, Jacka Chachaja, czy Piotra Sławickiego.

 

Wyróżnienia i odznaczenia

 

Ciągłość i dziedzictwo Klubu Vade Mecum są dostrzegane przez władze KUL oraz inne podmioty i organizacje.

 

- Wyróżnienie za działalność na rzecz KUL oraz znaczący wkład w rozwój życia akademickiego uczelni, otrzymane od Prorektora dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL.

- Medal 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, nadany przez Związek Żołnierzy NSZ (wrzesień 2012 r.)

- Krzyż Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy NSZ za upamiętnianie działalności narodowych formacji zbrojnych w latach 1939-1956 (czerwiec 2016 r.).

- Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka (2016 r.).

- Medal "Pro Patria" za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walkach o niepodległość Ojczyzny, nadany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka (grudzień 2017)

- Medal 700-lecia Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina, nadany przez Prezydenta Miasta Lublin (grudzień 2017)

- Medal Pamiątkowy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych (styczeń 2018)

 

Posłowie na Sejm RP wywodzący się z Klubu Vade Mecum

 • Marek Siwiec
 • Andrzej Mańka
 • Mariusz Grabowski
 • Zbigniew Wawak
 • Jacek Szczot
 • Artur Zawisza
 • Tomasz Rzymkowski
 • Artur Soboń

 

Bibliografia przedmiotowa

 

 • Bondyra J., Nie musimy być cool, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Chodakiewicz M. J., J. Mysiakowska-Muszyńska, W. J. Muszyński, Polska dla Polaków. Kim byli i są polscy narodowcy, Poznań 2015.
 • Choromańska M., Szkoła odpowiedzialności, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Dobrowolski M., „Vade Mecum” szkołą formacji postaw, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Florczak D., Jubileusz 30-lecia Klubu „Vade Mecum”, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Karolewicz G., Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego, Lublin 2001.
 • Król M., Przygotowanie do służby publicznej,  [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Krysiak P., Najgroźniejsza "dobra zmiana" przed nami: przejęcie instytucji publicznych przez wojujący nacjonalizm i narodowy katolicyzm, wyborcza.pl, 13 października 2018 r.
 • Łazarewicz C., KUL już nie jest cool,Polityka”, 24 (2811)/2010, s. 30-32.
 • Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL (1955-1990), Warszawa 2008.
 • Plisiecki P., Herb Klubu „Vade Mecum”, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017)
 • Sulej K., Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum - kuźnia narodowa, kwartalnik "Myśl.pl" nr 27 (2/2013).
 • Sulej K., „Vade Mecum” – wyjątkowy czas życia akademickiego, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Ryba M. (red.), Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL- u w II Rzeczypospolitej, Lublin 2010.
 • Ryba M., „Vade Mecum” – pismo Klubu Myśli Społeczno-Politycznej (KUL), [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).

 • Ryba M., Kuźnia politycznego myślenia, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).

 • Rzymkowski T., Przygoda i misja, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Soboń A., Klub „Vade Mecum” miejscem formacji politycznej, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).
 • Zawisza A., Vade Mecum na przełomie, [w:] Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL 1955 – 1970, cz, I, Warszawa 2000.
 • Zawisza A., Gorące serca i chłodne umysły, [w:] "Zeszyty Społeczne" KIK, nr 14 (2017).

 

ulotka2ulotka1

Autor: Mateusz Sarnat
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019, godz. 09:56 - Aleksander Furtak