„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”

 

Co to jest ELSA ?

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, w skrócie ELSA to największe, najbardziej prestiżowe stowarzyszenie zrzeszająca studentów prawa i administracji z państw europejskich. Działamy na terenie całej Europy na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej, zrzeszając 30.000 członków z ponad 220 uniwersytetów w 42 krajach.

Stowarzyszenie mające swoją główną siedzibę w Brukseli, posiada wieloletnią tradycję, łączącą pokolenia prawników od ponad dwudziestu lat. Pozwala nam to czerpać z dorobku pozostawionego przez naszych poprzedników i pomaga w ciągłym rozwoju ku przyszłości.

Swoją działalność realizujemy w następujących sekcjach:

STEP – dzięki któremu studenci mogą odbyć praktykę w wybranych przez siebie zagranicznych oraz krajowych instytucjach, bankach, firmach prawniczych.
Academic Activities – prowadzony jest program badań prawniczych oraz organizowane Konkursy naukowe. Studenci mają możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych profesji prawniczych.
Seminars & Conferences – to program, który zajmuje się organizowaniem młodzieżowych wymian studenckich, szkoleń i kursów oraz naukowych seminariów i konferencji, a także letnich szkół prawa.

Marketing – w ramach tej sekcji nasi członkowie nawiązują kontakty z potencjalnymi podmiotami sponsorującymi naszą działalność.

Realizowane cele ELSA

  • Rozwój edukacji prawniczej,
  • Wspieranie wzajemnego zrozumienia,
  • Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników,

Status międzynarodowy

ELSA dzięki swoim aktywnościom na polu międzynarodowym i powiązaniu z międzynarodową społecznością osiągnęła specjalny status w kilkunastu instytucjach.

W 2000 roku ELSA otrzymała status konsultanta przy Radzie Europy. Ponadto, ELSA ma status konsultanta przy wielu ciałach Narodów Zjednoczonych; w 1997 roku ELSA otrzymała Specjalny Status Konsultanta przy UN ECOSOC (Ekonomiczno Społeczna Rada Organizacji Narodów Zjednoczonych) i Status Konsultanta przy UNCITRAL (Komisji ds. handlu Międzynarodowego przy ONZ), również w roku 1994 ELSA otrzymała Status Konsultanta w kategorii C przy UNESCO (Edukacyjna, Naukowa i Kulturalna Organizacja ONZ). Dodatkowo, ELSA wypracowała porozumienie z UNHCR (Komisarzem ONZ ds. Uchodźców).

Grupa Lokalna ELSA Lublin

Działalność ELSA w Lublinie rozpoczęła się w roku 1989. Obecnie nasza siedziba znajduje się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jesteśmy dumni z faktu, że wśród członków naszej grupy lokalnej znajdują się studenci zarówno studenci prawa i administracji Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Stwarza to bardzo szerokie pole naszej działalności i obfituje gamą różnorodnych projektów o charakterze lokalnym.

Autor: Agnieszka Lasota
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014, godz. 20:40 - Agnieszka Lasota