Projekt „SKUTECZNE KIEROWANIE SPRAW GOSPODARCZYCH DO MEDIACJI

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

CEL

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

 

ZADANIA

Główne zadania projektu obejmują:

- opracowanie programu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

- opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

 

TERMIN REALIZACJI

Projekt będzie realizowany w okresie lipiec 2017 - styczeń 2019.

 

BUDŻET

Budżet całego projektu wynosi 325 858,75 zł, w tym 274 633,75 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Plakat do pobrania: tutaj

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 07:26 - Urszula Czyżewska