Wystąpienia na konferencjach naukowych:

2018

111. "W nim jest obraz" – sztuka w literackich utworach Karola Wojtyły. Referat wygłoszony w ramach na zaproszenie trzech ośrodków naukowych: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 15 lutego 2018.

 

110. "Jak wszyscy” – Hanna Malewska i Lublin. Referat wygłoszony w Muzeum Józefa Czechowicza w ramach projektu Kultura Literacka Lublina Wykłady Otwarte w 700-lecie Miasta w dniu 22.02.2018 r. Organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Gmina Lublin.

 

109. Literatura, Biblia, wiara, kultura. O niektórych aspektach badań sakrologicznych na przykładzie wybranych powieści. Referat wygłoszony w czasie konferencji krajowej nt. Literatura a religia. Tradycja badawcza i jej reinterpretacje zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Literaturą religijną – Wydział Nauk Humanistycznych KUL, 22-23. 05. 2018 w Lublinie.

 

108. Wołyń, Podole, Kijowszczyzna w diarystyce Polaków drugiej połowy XIX i początku XX wieku – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji Dialog dwóch kultur, 3-9 września 2018 r. Krzemieniec – Drohobycz. Organizatorzy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowy Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna  Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fakultet Filologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

2017

107. Literackość w encyklikach Jana Pawła II – referat wygłoszony w czasie sesji krajowej nt. Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Organizator: Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski 3 kwietnia 2017 r.

 

106. „Niewypowiedziany”. Bóg w twórczości Karola Wojtyły – prezentacja multimedialna w czasie konferencji nt. Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania. Organizatorzy: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. 23maja 2017.

 

105. Brat Albert w eseistycznej wizji Marii Winowskiej, referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. Brat Albert i jego czasy. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Literatury Współczesnej IFP KUL, 27 września 2017, Kazimierz Dolny.

 

104. Wspomnienia księdza Teofila Skalskiego na tle memuarystyki terenów Podola, Wołynia i Kijowszczyzny, referat wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji nt. Literatura Polska na ziemiach obecnej Ukrainy, organizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL, Lublin 19 października 2017.

 

103. Kontemplacja Bożego Oblicza w literackiej twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II w czasie konferencji nt. O Bogu w poezji, organizator Instytut Jana Pawła II KUL, 22 października 2017.

 

102. Sprawczość czy manipulacja? Kilka uwag na marginesie aktualnych trendów w humanistyce. Referat wygłoszony w czasie sesji krajowej  nt. Odpowiedzialnośc za słowo. Warszawa 2 grudnia 2017. Organizator: Wydział Humanistyczny UKSW, współpraca: Zakład Metodologii Badań Literackich WNH UKSW, Zakład Badań nad Językiem Autorów WNH UKSW, Pracownia Historii Dramaty Polonistyka UW, Podzespół „Problemy Języka Sztuki” w Zespole Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN, Uczestnicy seminarium „Nowe Dyskursy Miłosne”.

2016

101. Nieromantyczny dramat o romantyzmie. Romana Brandstaettera "Noce narodowe",  wygłoszenie referatu na konferencji krajowej zorganizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 9-10 maja 2016.

 

100. Michał Łesiów – założyciel i przewodniczący Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie – referat wygłoszony 21 listopada 2016 w czasie sesji nt. Michał Łesiów (1928-2016) we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół zorganizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS i Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie.

 

99. Lublin literacki w XX wieku – referat wygłoszony w czasie konferencji Lublin – miasto i ludzie. W przededniu 700-lecia, zorganizowanej przez Komisja Historyczna PAN Oddział w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku Instytutu Historii KUL, 18-19 października 2016.

 

98. Stanisław Vincenz - prezentacja twórcy i dzieła. Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej Dialog dwóch kultur. Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Krzemieniac – Kamieniec Podolski – Kołomyja – Lwów 3-10 września 2016.

 

97. Huculszczyzna Stanisława Vincenza jako model świata – referat wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji Dialog dwóch kultur. Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Krzemieniac – Kamieniec Podolski – Kołomyja – Lwów 3-10 września 2016.

 

96. Współczesne nurty w badaniach literaturoznawczych – referat wygłoszony w czasie międzynarodowej konferencji Dialog dwóch kultur. Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Krzemieniac – Kamieniec Podolski – Kołomyja – Lwów 3-10 września 2016.

 

95. Literatura wobec dwudziestu wieków chrześcijaństwa. Wykład wygłoszony na zaproszenie w Instytucie Jana Pawła II 16 marca 2016.

 

94. Literatura a chrześcijaństwo, referat wygłoszony na sesji nt. Literatura a chrześcijaństwo 9 grudnia 2016 przez Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL.

2015

93. Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykształceni w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Odczyt wygłoszony w Wilnie w czasie objazdu naukowego pracowników i studentów IFP w dniach 29 kwietnia do 3 maja 2015 r.

 

92. Dokonane i niedokonane nawrócenia w powieści "Bez oręża" Zofii Kossak. Referat wygłoszony w czasie sesji naukowej nt. Nawrócenie łaska – tajemnica – doświadczenie, Kielce 17-18 czerwca 2015. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.

 

91. O zanurzaniu w „strumieniu piękności” czyli poglądy Karola Wojtyły na sztukę Referat w czasie międzynarodowej konferencji naukowej Dialog dwóch kultur, Krzemieniec – Lwów 3-9 września 2015. Organizator polski: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku; organizator ukraiński: Krzemieniecka Rada Rejonowa, Wydział Kultury Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Oddział Kultury i Turystyki Krzemienieckiej Administracji Państwowej.

 

90. Pamiętniki Polek o ziemiach ukraińskich w końcu XIX i pczątku XX  wieku. Referat wygłoszony w czasie międzynarodowej sesji naukowej Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, oświata, historia. Kijów – Humań 21-24 września 2015 r. Organizatorzy: Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Instytut Literatury im. Tarasa H. Szewczenki Państwowej Akademii Nauk Ukrainy, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Państwowej Akademii Nauk Ukrainy, Państwowy Historyczno-Architektoniczny Park Narodowy „Stary Humań”, Wydział Historyczny Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny, Katedra Teorii i Historii Światowej Literatury Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Drohobycka Filia Instytutu Modernizacji Treści Oświatowych, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku,  Fundacja Wolność i Demokracja.

 

89. Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa. Referat wygłoszony w czasie sesji naukowej Jan Paweł II filozof, poeta, papież, święty. Lublin, 22 października 2015, organizator – Instytut Jana Pawła II KUL.

 

88. O rewolucji, poezji i życiowych wyborach Karola Wojtyły. Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej sesji naukowej nt. Kultura nie tylko literacka. Zielona Góra 4-5 listopada 2015 r. Organizator – Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

87. Kultura Kresowa w świetle pamiętników. Wygłoszenie referatu w czasie międzynarodowej konferencji Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach polskich. 26-27 listopada 2015, Lublin.

 

86. „Biblio, Ojczyzno moja”. Inspiracje biblijne w polskiej poezji XX wieku. Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji Polska kultura religijna zorganizowanej przez Akademię Ignatianum w Krakowie 9-10 grudnia 2015 r.

2014

85. Obraz Boga w twórczości literackiej Karola Wojtyły Jana Pawła II – referat wygłoszony w czasie sesji Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Artysta Słowa , organizator IFP KUL, 10 kwietnia 2014.

 

84. Vincenz Epistolograf – referat w czasie międzynarodowego Kolokwium vincenzowskiego (sesja naukowa) w ramach Bruno Schulz Festiwal, Wrocław, kolokwium organizowane przez Uniwersytet Wrocławski 16-19 października 2014.

 

83. Udział w dyskusji panelowej Dialog o duszy przeliterowanej podczas Kolokwium vincenzowskiego (miedzynarodowa sesja naukowa w ramach Bruno Schulz Festiwal Wrocław 16-19 października 2014.

 

82. Prezentacja sylwetki Józefa Łobodowskiego i prowadzenie prezentacji książki (cztery referaty i dyskusja) "Żywot człowieka gwałtownego", Lublin 5 listopada 2014. Współorganizatorzy – obok Katedry Literatury Współczesnej: Wydawnictwo Editions Spotkania, Muzeum Literackie w Lublinie Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza.

 

81. Literatura polska i życie literackie Polaków w Obwodzie Winnickim na Ukrainie. Referat wygłoszony na konferencji Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków po 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy. Konferencja robocza w ramach realizacji grantu, 05. 12. 2014 w Lublinie.

2013

80. „Wspomnienia odessity 1894-1916” Eugeniusza Janiszewskiego – referat w czasie międzynarodowej konferencji Oбраз Одеcи в слов’янских літературах. Перша Міжнародна наукова конференція zorganizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Katedrę Literatury Ukraińskiej Wydziału Filologicznego Odeskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. I. Miecznikowa, Katedra Badań Filologicznych Wschód-Zachód Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Odeskie Muzeum Literackie. Odessa 12-13 września 2013.

 

79. Jerzy Starnawski – lubelskie i nałęczowskie pasje uczonego. Odczyt wygłoszony w Łódzkim Towarzystwie Naukowym 9 listopada 2013.

 

78. Slawisty Ryszarda Łużnego polonistyczne pasje. Referat na konferencji nt. „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji?” Profesor Ryszard Łużny i jego dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci. Organizator – Katedra Literatury rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL 12 marca 2013.

 

77. Jak modli się ksiądz? Obraz życia duchowego kapłanów w polskiej powieści XXI wieku – referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji nt. Postać księdza w literaturze zorganizowanej przez: Towarzystwo Naukowe  KUL, Katedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach w dniach 19-20 kwietnia 2013 w Kielcach.

 

76. Zbigniewa Herberta powrót do antyku – referat w połączeniu z prezentacją multimedialną w czasie międzynarodowej konferencji nt. Język naszej wiary i naszej kultury (De fidei nostrae atque humanitatis lingua) zorganizowanej przez Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 4 czerwca 2013 r. w Lublinie. 

2012

75. Instalacja Idziego Jerzego Sosnowskiego na tle nowej generacji „powieści Katolickiej”. Odczyt wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowej nt. Sacrum w literaturze polskiej po 1989 roku, zorganizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej IFP KUL Lublin 25-26 października 2012 r.

 

74. Udział w ogólnopolskiej konferencji nt. Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej, organizator Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP KUL, 19-20 listopada 2012 r. Udział w dyskusji panelowej nt. Rola religii we współczesnej kulturze.

 

73. Stefan Borsukiewicz, czyli liryka subtelnego wyrazu. Referat w czasie cyklicznej sesji Zaduszki emigracyjne zorganizowanej wspólnie przez Katedrę Literatury Współczesnej IFP oraz Katedrę Komparatystyki Artystycznej Instytutu Historii Sztuki KUL (udział uczestników z 5 różnych polskich ośrodków naukowych razem z KUL oraz Ośrodka „Brama Grodzka” – Teatr NN” Lublin). KUL, 29 listopada 2012.

2011

72. Udział w dyskusji panelowej – „Stanisław Vincenz i Czesław Miłosz – w kręgu wzajemnych inspiracji” -22. 05. 2011 – w Klubie Studenckim Rotunda, ul. Oleandry, Kraków. Organizator: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

71. Przesłanie Vincenza o kulturze pamięci. Przemówienie nad grobem Stanisława Vincenza w 40. rocznicę  śmierci i 20. rocznicę sprowadzenia prochów pisarza do kraju oraz pochówku w Krakowie na Salwatorze. 21. 05. 2011. Cyklu wydarzeń „Kraków miastem Stanisława Vincenza” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

70. „Gody Świata”, „Gody Życia”. Przemówienie dotyczące spuścizny Stanisława Vincenza wygłoszone w czasie uroczystości odsłonięcia popiersia Stanisława Vincenza. 22. 05. 2011, Fundacja Świętego Włodzimierza, ul. Kanonicza, Kraków w czasie Cyklu wydarzeń „Kraków miastem Stanisława Vincenza” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

69. Stanisław Vincenz spadkobierca wielu tradycji. Odczyt w czasie sesji naukowej, zorganizowanej 10 czerwca w Lublinie 2011 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” – organizatorem sesji była Katedra Literatury Współczesnej przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

 

68. Motywacje bohaterów w "Panach Leszczyńskich" Hanny Malewskiej – odczyt wygłoszony w czasie ogólnopolskiej sesji naukowej 25 października nt. Człowiek, historia, wartości w dziełach i w życiu Hanny Malewskiej, zorganizowanej w stulecie urodzin pisarki 25 października 2011 przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL.

 

2010

 

67. Stanisława Vincenta historia rodzinna – wykład popularnonaukowy w czasie wyjazdu na Pokucie i Huculszczyznę śladami Vincenta zorganizowanego przez Towarzystwo Karpackie w dniach 30 maja – 5 czerwca, Kołomyja 31 czerwca 2010

 

66. Dom Vincenza na Huculszczyźnie – odczyt z okazji poświęcenia tablicy i krzyża upamiętniającego miejsce zamieszkania przed drugą wojną światową. Uroczystość zorganizowana przez Towarzystwo Karpackie z Polski, Towarystwo Huculszcziny (Ukraina), Muzej Huculszcziny i Pokutia (Kołomyja), ukraińskie władze lokalne. Bystrzec (Bystrec) 1 czerwca 2010.

 

65. Służba wojskowa Stanisława Vincenta w latach 1917 – 1923. Wykład popularnonaukowy w czasie wyjazdu na Pokucie i Huculszczyznę śladami Vincenta zorganizowanego przez Towarzystwo Karpackie w dniach 30 maja – 5 czerwca,  Jasinia, 3 czerwca 2010

 

64. Polscy pisarze i poeci na Huculszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym, wykład popularnonaukowy w czasie wyjazdu na Pokucie i Huculszczyznę śladami Vincenta zorganizowanego przez Towarzystwo Karpackie w dniach 30 maja – 5 czerwca, Worohta 4 czerwca 2010.

 

63. „… posłani przez Przyjaciela” – Stanisława Vincenza świadomość misji. Referat wygłoszony na sesji nt. Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej. Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kazimierz, 23 września 2010 r.

 

62. Naukowa sylwetka Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. Referat wygłoszony w czasie konferencji Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, dedykowanej śp. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, 21października 2010 r., Lublin, KUL.

 

61. Huculski kult przodków według Stanisława Vincenta – referat wygłoszony w czasie sesji „Zaduszki emigracyjne” organizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL w dniu 18 listopada 2010 w KUL.

 

60. Vincenz a Pokucie i Huculszczyzna – wykład w Muzeum Narodowym w Krakowie w ramach cyklu wykładów „Środy z Vincenzem i Huculszczyzną” towarzyszących wystawie „Na wysokiej połoninie. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce”. Muzeum Narodowe w Krakowie 23 marca 2011.

2009

59. „Słowa Ciebie wynoszą z ukrycia” – motyw słowa w twórczości literackiej Karola Wojtyły i Jana Pawła II – odczyt w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowo-artystycznej nt. Jan Paweł II odnowiciel mowy polskiej. Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2-3 czerwca 2009.

 

58. Świętość w Bolesławie Chrobrym Antoniego Gołubiewa, odczyt w czasie ogólnopolskiej konferencji nt. Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze organizowanej przez Instytut Badań nad Literaturą Religijną KUL w dniach 5-7 października 2009.

 

57. Sacrum w literaturze na kanwie książki Zofii Zarębianki „Czytanie sacrum” – udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie w dniu 6 października 2009.

 

56. Język ukraiński w utworach polskich pisarzy – przemówienie wygłoszone na otwarcie sesji Język ukraiński poza granicami Ukrainy – j. w. – 8 października 2009.

 

55. Huculszczyzna Stanisława Vincenza. Wykład popularnonaukowy w Centrum Kultury Młodych w Łodzi 23-24 października 2009.

 

54. „Na szubienicy”. O jednym opowiadaniu Włodzimierza Odojewskiego i źródłach inspiracji. Odczyt wygłoszony w czasie ogólnopolskiej sesji naukowej nt. Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze. 16-17 listopada 2009 UKSW Warszawa, zorganizowanej z okazji dziesięciolecia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

 

54. Vincenzowe opus magnum. Komentarz do tekstów Stanisława Vincenza czytanych podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowa w czasie spotkania Stanisław Vincenz: „Na wysokiej połoninie” z cyklu Wielka Klasyka. 22 listopada 2009. Organizator: Verba Sacra. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2008

52-53. Udział w Festiwalu Huculskim im. Stanisława Vincenza, Kraków 14-17 marca 2008 organizator Fundacja ARTica:

-         Udział w dyskusji panelowej: Huculszczyzna i Podhale jako źródła myśli filozoficznej Stanisława Vincenza i ks. Józefa Tischnera”;

-         Przesłanie Stanisława Vincenza - przemówienie na zakończenie pochodu z huculskimi trembitami do grobu pisarza na cmentarzu na Salwatorze.

 

51. Europa Herberta. Odczyt wygłoszony w czasie konferencji Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta zorganizowanej przez Instytut Literatury Polskiej UMK, Toruń 15-17 maja 2008.

 

49-50. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej W 120 rocznicę urodzin Stanisława Vincenza zorganizowanej w Iwano-Frankiwsku, Kołomyi i Słobodzie Rungurskiej w dniach 25-27 września 2008 przez Przykarpacki Państwowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku i Polskie Towarzystwo im. Andrzeja Potockiego w Kołomyi:

-    O folklorze w Vincenzowej „Połoninie” raz jeszcze. Odczyt wygłoszony w czasie konferencji;

-    Przyjaźń według Stanisława Vincenza – przemówienie wygłoszone przy pomniku Stanisława Vincenza w Słobodzie Rungurskiej.

 

48. Działalność Komisji Posko-Ukraińskich Związków Kulturowych – prezentacja dotychczasowego dorobku Komisji działającej przy PAN Oddział Lublin na rozpoczęcie międzynarodowej sesji Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego zorganizowanej przez: Polska Akademia Nauk Oddział Lublin, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Teorii Literatury Instytutu Literatury Państwowej Akademii Nauk Ukrainy, 13-14 X 2008 r.

 

47. Przygody duszy w kręgu „Zdroju”. Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencj Religijność na progu nowoczesności zorganizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej w dniach 23-24 pażdziernika 2008.

 

46. Udział w dyskusji panelowej Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna w czasie promocji książki pod tym tytułem zorganizowanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 12 listopada 2008.

 

45. Herbert poszukujący. Referat wygłoszony w czasie sesji „Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta.  Organizatorzy: Sekcja Teologii Duchowości UKSW, Instytut Filologii Polskiej UAM Poznań, UKSW Warszawa, Fundacja AMF Anny i Macieja Formanowiczów „Nasza Droga”, Warszawa, UKSW, 26 listopada 2008.

 

44. Niepokoje Herberta. Wykład popularno-naukowy wygłoszony w siedzibie Civitas Christiana w Lublinie 12 grudnia 2008.

 

2007

 

43.Liryczny cykl religijny a "Pieśń o moim Chrystusie" Romana Brandstaettera – odczyt wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji pt. Cykl liryczny organizowany przez polonistykę uniwersytetu w Białymstoku w dniach 27-30 września 2007.

 

42. „nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka literackich wypowiedzi o prawdzie – odczyt wygłoszony w czasie ogólnopolskiej V Konferencji Aksjologicznej organizowanej przez Katedrę Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej KUL w dniach 4-6 października 2007.

 

41. Wykład inauguracyjny: Piękno i sens. Świadomość poetycka twórców XX wieku wygłoszony w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2007/2008 w KUL dnia 21. 10. 2007.

2006

40. Powaga i humor w twórczości ks. Jana Twardowskiego – wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin, 8 maja 2006.

 

39. Biblia w twórczości literackiej Jana Pawła II. Referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Dzieło Biblijne Jana Pawła II w dniu inauguracji ogólnopolskiej działalności tegoż Dzieła, 14 października 2006 we Wrocławiu.

 

38. Stanisław Vincenz – humanista i człowiek dialogu. Odczyt w czasie VI Opolskiej Jesieni Literackiej 17 listopada 2006, Opole. Organizatorzy: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

 

37. Aspekt wychowawczy umiłowania Ojczyzny i Narodu w twórczości Karola Wojtyły – wykład wygłoszony w czasie XVII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich Częstochowa trwającego od 30 XI do 2 XII 2006. Temat sesji naukowej w dniach 1-2 grudnia 2006: Aspekty wychowawcze umiłowania Ojczyzny i Narodu w myśli Papieża Jana Pawła II.

 

36. Obraz Jezusa, Syna Bożego, we współczesnej literaturze polskiej. Odczyt w czasie Jesiennych międzynarodowych Dni Biblijnych organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych KUL w dniach 26-28. 10. 2006.

2004

35. Udział w dyskusji panelowej Język - sacrum – współczesność, prowadzonej przez ks. prof. Michała Hellera, sympozjum naukowe Teologia – kultura – współczesność, zorganizowane przez Instytut Teologii Kultury w Tarnowie 9.IV.2004 roku

 

34. W poszukiwaniu serca kultury – podsumowanie obrad Organizatorzy Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie oraz Katedra Literatury Współczesnej KUL.

 

33. Postaci biblijne w twórczości literackiej Jana Pawła II – referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowej nt. „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...” O twórczości Jana Pawła II w KUL 16 marca 2004.

 

32. Organizacja międzynarodowego sympozjum na temat: Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy Ducha. Współorganizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL 21-23 X 2004.

I.   Prowadzenie obrad w sesji dopołudniowej 21 października

II.  Podsumowanie obrad, udział w dyskusjach.

 

Literatura polska a Europa. Dwudziestowieczne tęsknoty, spełnienia, negacje – referat wygłoszony na wyżej wymienionej konferencji.

 

31. Udział w Dniach Nauki Polskiej na Ukrainie organizowanych przez: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Udział w delegacji PAN Oddział Lublin.

I.  21-23 czerwca 2004 Lwów, Dom Uczonych: Prezentacja polsko-ukraińskiej współpracy naukowej w regionie lubelskim.

II. 24-25 czerwca 2004 Kijów, Ukraiński Instytut Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej Informacji: Prezentacja polsko-ukraińskiej współpracy naukowej w regionie lubelskim.

2003

30. Estetyzm Józefa Czechowicza – poszukiwanie inspiracji. Odczyt wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji Józef Czechowicz w stulecie urodzin 13-14 marca 2003 – org. Zakład Literatury Współczesnej UMCS, Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL, Katedra Teorii Literatury KUL, Katedra Literatury Współczesnej KUL.

 

29. Vincenz w najnowszych badaniach – odczyt w czasie jednodniowej – Biesiady literackiej, połączonej z prezentacją książek Vincenza i o Vincenzie. Warszawa 16 kwietnia 2003. Organizacja – Fundacja Pogranicze, Sejny.

 

28. Rzeczy stare i nowe. Opowieść Tadeusza Żychiewicza o świętym Jozafacie Kuncewiczu. Odczyt wygłoszony w czasie międzynarodowej sesji studyjnej Arcybiskup Jozafat Kuncewicz, hierarcha Rzeczypospolitej wielu narodów. Organizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, Katedra Teologii Ikony, Sekretariat Wizytatora Apostolskiego dla Grekokatolików Białorusi (Mińsk), Greckokatolickie Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie. KUL 29-30 listopada 2003.

2002

25-27. Dni Vincenzowskie w Kołomyi. Organizatorzy: Szkoła Parafialna im. Stanisława Vincenza, Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie” istniejące przy kościele parafialnym oraz Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi.

- Odczyt w czasie międzynarodowej konferencji poświęconej życiu i twórczości Stanisława Vincenza w Muzeum Etnograficznym Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi na temat: Świadomość moralna huculskich bohaterów dzieła Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza – 18 maja 2002.

- Wykład z okazji odsłonięcia pomnika Stanisława Vincenza w Swobodzie Rungurskiej: Znaczenie słowa „swoboda” w pismach Stanisława Vincenza.  Swoboda Rungurska, 18 maja 2002.

- Wykład poprzedzający koncert ku czci Stanisława Vincenza: Wartości w pismach Stanisława Vincenza, Kołomyja, 19 maja 2002.

 

24. Kongres międzynarodowy:

Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Lublin 24-26 września 2002 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przy współpracy Fundacji Jana Pawła II.

I.   Udział w dyskusji panelowej 26 września nt. Wspólnota kultur – literatura.

II.  Głos w dyskusji w czasie panelu Współistnienie religii i wyznań – myśl filozoficzna i teologiczna – 24 września 2002.

III. Głos w dyskusji w czasie panelu Koegzystencja Narodowości – małe ojczyzny 25 września 2002.

 

23. Międzynarodowa konferencja naukowa w Kijowie 17-19 października 2002 r. nt. Українознавство в poзбудові національної ocвіти України XXI cтоліття: проблеми та  напрями poзвитку.

Organizatorzy:

Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy,

Naukowo-badawczy Instytut Ukrainoznawstwa,

Instytut Badań Politycznych i Etniczno-Narodowych NAN Ukrainy,

Towarzystwo „Oświata” im. Tarasa Szewczenki,

Kijowski Miejski Dom Nauczyciela.

Odczyt wygłoszony 18 października pt. Folklor ukraiński w twórczości Stanisława Vincenza.

 

22. Powaga i komizm postaci Hucułów w tetralogii "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Dziesięć Wieków Tożsamości Literatury Ukraińskiej 27 listopada 2002 roku w Bibliotece Głównej UMCS. Organizator: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.

2001

21. Poezja po roku 1956 – Wykład w Wydziale Teologii Kultury w Tarnowie 16. 03. 2001

 

20. Sposoby wyrażania nadprzyrodzonego w poetyckich utworach Karola Wojtyły. Wykład w Wydziale Teologii Kultury w Tarnowie 23. 03. 2001.

 

19. Roman Brandstaetter – poeta i prozaik. Wykład w Wydziale Teologii Kultury w Tarnowie. 30. 03. 2001.

 

18. "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza wobec "Cieni zapomnianych przodków" Mychajły Kociubyńskiego. Odczyt w czasie międzynarodowego sympozjum Stanisław Vincenz – humanista XX wieku –  24-26 maja 2001, KUL jak wyżej.

 

17. Walory pism Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Odczyt wygłoszony dla bibliotekarzy Zamojszczyzny. 30. 05. 2001 – Zamość.

 

14-16. Cykl wykładów na temat życia i twórczości Stanisława Vincenza wygłoszonych dla studentów i pracowników naukowych polonistyki w Węgierskim Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmany’ego w Piliscsabie:

12 września: Początek i cel – ideowa struktura cyklu Na wysokiej połoninie.

17 września: Stanisław Vincenz wobec dobra i zła

19 września: Eseistyka Stanisława Vincenza

 

13. Udział w dyskusji panelowej z profesorami z Węgier, Polski i Niemiec w Instytucie Polskim w Budapeszcie na temat: Znaczenie myśli i twórczości Stanisława Vincenza. Temat mojego wystąpienia: Recepcja S. Vincenza w Polsce i użyteczność jego utworów w dydaktyce uniwersyteckiej.

 

12. Zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego – wykład zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie 16 listopada 2001 r.

2000

11. Smak ziemi w Księdze dygresji Kazimiery Iłłakowiczówny. Referat na międzynarodowej konferencji Cykl literacki w Polsce. Supraśl 5-7 czerwca 2000 r. Organizował: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej.

 

10. Prezentacja książki Obraz Boga Ojca w kulturze w czasie sesji „Obraz Boga Ojca w kulturze” 25. 10. 2000 KUL.

1999

9. Komentarz Ryszarda Łużnego do Vincenzowej idei „listów z nieba”. Referat na ogólnopolskiej konferencji nt. Słowianie wschodni,  sacrum – literatura. Język. Problematyka słowianoznawcza w badaniach profesora Ryszarda Łużnego. Organizator: Sekcja Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin. 15-16 kwietnia 1999.

1998

8. Stanisława Vincenza stosunek do tradycji. Konferencja popularnonaukowa nt. Stanisław Vincenz wobec tradycji kultury śródziemnomorskiej. Oddział Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 7 X 1998.

 

7. Jak mówić o Bogu – odczyt dotyczący poezji w czasie ogólnopolskiej konferencji nt. Jak mówić o Bogu, w bloku W świecie nauki i kultury. Organizatorzy konferencji: Wyższe Śląskie seminarium duchowne w Katowicach, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Górnośląskie Międzyuczelniane Towarzystwo Akademickie „Universitas”, Polskie Towarzystwo Teologiczne – Oddział w Katowicach.  Katowice 4 listopada 1998 r.

 

6. Funkcje folkloru ukraińskiego w twórczości Stanisława Vincenza. Referat na międzynarodowym Sympozjum Naukowym. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski – Katedra Ukrainistyki, Polski Komitet ds. UNESCO. Warszawa 12-13 XI 1998.

1997

5. Zrozumieć świat przez Biblię. Pismo Święte w literaturze współczesnej. Sesja popularnonaukowa poświęcona tematyce biblijnej w czasie XIV Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Gorzów 06.04 – 13. 04 1997.

 

4. Chrystocentryzm światopoglądu Stanisława Vincenza. Sympozjum naukowe nt. Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii. Organizator – Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL, Lublin 27-29 października 1997.

 

3. Huculska demonologia według Stanisława Vincenza. Referat w czasie międzynarodowego sympozjum naukowego nt. Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze. Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski – Katedra Ukrainistyki, Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze, Międzynarodowa Asocjacja Ukrainistów, Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki. Warszawa 4-5 XI 1997.

1994

2.Chrześcijaństwo Hucułów w dziele Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza. Referat w czasie międzynarodowej konferencji nt. Stanisław Vincenz – dzieło i recepcja. Organizator: Fundacja „Pro Vincenz”, Karpacz 28-30 XI 1994.

1992

1. "Jozafat Kuncewicz" Tadeusza Żychiewicza jako żywot. Współczesna realizacja gatunku. Referat w czasie międzynarodowej sesji naukowej nt. Unia i unici w kulturze polskiej oraz w kulturze narodów słowiańskich. Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17-19 grudnia 1992 r.

 

 

Organizacja konferencji naukowych:

2018

23. „Każda rocznica jest skrótem, syntezą…” Osoba i pisarstwo Zofii Kossak - organizacja krajowej konferencji naukowej we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana, 23 kwietnia 2018, Lublin.

22. Biblia w literaturze i sztuce – organizacja krajowej konferencji naukowej 16 czerwca 2018.

2017

21. Organizacja krajowej konferencji  nt. Biblia w literaturze i sztuce – 2. 06. 2017 Lublin.

 

20. Organizacja międzynarodowej konferencji nt. Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin 19 października 2017.

2016

19. Literatura polska na ziemiach Ukrainy – organizacja konferencji międzynarodowej 19 maja 2016.

 

18. Biblia w literaturze i sztuce – organizacja ogólnopolskiej konferencji, organizator – Katedra Literatury Współczesnej, doktorantki Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 10-11 czerwca 2016.

2015

17. Organizacja konferencji nt. Biblia w literaturze i sztuce. Lublin, 15 czerwca 2015.

 

16. Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach polskich. Organizacja międzynarodowej konferencji –26-27 listopada 2015, Lublin.

2014

15. Organizacja – wspólnie z prof. Wojciechem Kaczmarkiem – sesji Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Artysta Słowa , organizator IFP KUL, 10 kwietnia 2014.

 

14. Współorganizacja prezentacji książki: Józef Łobodowski, Żywot człowieka gwałtownego, Lublin 5 listopada 2014. Współorganizatorzy – obok Katedry Literatury Współczesnej: Wydawnictwo Editions Spotkania, Muzeum Literackie w Lublinie Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza.

 

13. Organizacja konferencji naukowej nt. Wobec historii, wobec religii – spojrzenie polskie i ukraińskie w ramach działalności Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie, 14 listopada 2014 r. Połowa referentów z Ukrainy.

 

12. Organizacja konferencji naukowej Biblia w literaturze i sztuce, 7 czerwca 2014 KUL, organizacja Katedra Literatury Współczesnej i Studenci Doktoranci WNH.

2013

11. Biblia w literaturze i kulturze. Organizacja wewnętrznej konferencji naukowej dla doktorantów 8 czerwca 2013.

2012

10. Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesne przemiany na Ukrainie: kultura – język – literatura – religia. Organizator: Katedra Literatury Współczesnej oraz Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie. Lublin, 11-12 października 2012 (pięcioro uczestników z zagranicznych ośrodków naukowych, pięcioro obcokrajowców przebywających w stale w Polsce; referenci reprezentowali 11 różnych ośrodków naukowych)

 

9. Organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej nt. Sacrum w literaturze polskiej po 1989 roku. Organizator: Katedra Literatury Współczesnej IFP KUL. Lublin 25-26 października 2012 r.  Udział wzięli naukowcy z 7 polskich ośrodków naukowych.

 

8. Organizacja jednodniowej konferencji roboczej w ramach realizacji projektu badawczego wyłonionego w konkursie ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r. Nr projektu: 11H 11 010880 pt. Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy. Lublin 7 grudnia 2012.

 

2011

 

7. Organizacja ogólnopolskiej sesji naukowej nt. Człowiek, historia, wartości w dziełach i w życiu Hanny Malewskiej, zorganizowanej w stulecie urodzin pisarki 25 października 2011 w KUL. Jednostka organizująca: Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL.

2010

6. Organizacja ogólnopolskiej konferencji  nt. Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, dedykowanej śp. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, 21-23 października 2010 r., Lublin, KUL. Udział wzięło 30 referentów, w tym 17 z 13 ośrodków naukowych w Polsce oraz 1 z Uniwersytetu Wiedeńskiego (prof. Alois  Woldan).

2009

5. Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej nt. Język ukraiński poza granicami Ukrainy. Współorganizatorzy: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Literatury Współczesnej IFP KUL. Lublin 8-9 października 2009.

2007

4. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Stanisław Vincenz i jego dzieło w perspektywie kulturowej i historycznej 11. 10. 2007 w KUL. Współorganizator: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

 

2004

3. Organizacja międzynarodowego sympozjum na temat: Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy Ducha. Współorganizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL 21-23 X 2004.

 

2003

 

2. Organizacja Międzynarodowej Konferencji: Kultura polska i ukraińska a myśl filozoficzno-religijna. Organizatorzy: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Katedra Literatury Wspólczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 17-18 października 2003.

2000

1. Organizacja i prowadzenie dyskusji panelowej o twórczości Wiesława Myśliwskiego w czasie Lubelskiego Kongresu Kultury Polskiej 14. 11. 2000 r. KUL.

 

 

 

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 13:06 - Magdalena Żmudziak