­PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ROK 2019/2020

 

I. CELE KOŁA NAUKOWEGO FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ             

1.Celem działalności Koła jest:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
b) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
c) pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia;
d) popularyzacja wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych;
e) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami
polskich i europejskich ośrodków akademickich;
f) integracja środowiska studenckiego i akademickiego na poziomie Katedry Literatury i Języka
Niderlandzkiego ;
g) promowanie języka i kultury niderlandzkiej; wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez:
a) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach
naukowych;
b) prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także przygotowywanie referatów i dyskusji;
c) organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji;
d) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
e) prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej i/lub elektronicznej);
f) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
g) inne formy działalności zgodne ze Statutem.

 

II. HARMONOGRAM PRACY

Działania skierowane do wewnątrz Koła:

- spotkania, warsztaty i prelekcje mające na celu rozwijanie zdolności językowych prowadzone w języku niderlandzkim;

- wspólne spotkania nieformalne.

 

 

Planowane wydarzenia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021:

16.03.2021, godz. 16 (Grupa MS Teams) - Spotkanie Organizacyjne,

13-14.05.2021 (Zoom) - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kruispunt Lublin. Intarnationale Conferentie voor Jonge Neerlandici. Strona wydarzenia: https://knsfn.wordpress.com/call-for-papers/

26.05.2021 (Zoom) - Prelekcja dr. hab. Marcina Polkowskiego, Prof. KUL, kuratora KNSFN-u pt. Gevangenisgeschriften van geestelijken uit Nederland en Polen: zl. Titus Brandsma O.Carm. en kardinaal Stefan Wyszyński.

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2021, godz. 19:55 - Damian Olszewski