Program V konferencji aksjologicznej

program program

Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej na niżej podany numer konta do 10 września 2007 r.

Dla uczestników spoza Lublina opłata konferencyjna wynosi 250 zł
Dla uczestników z Lublina opłata wynosi 100 zł
Profesorowie emerytowani nie wnoszą żadnych opłat

PKO S.A. III Oddział Lublin
59 1240 2382 1111 0000 3926 2147
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Koniecznie z dopiskiem: Prawda w literaturze

Prosimy również o przysłanie do 10 września 2007 r. wypełnionej
karty zgłoszenia udziału w konferencji karty zgłoszenia udziału w konferencji (niezbędnej do zwrotu kosztów, nie dotyczy osób emerytowanych) na adres:

Katedra Teorii Literatury KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji Aksjologicznej pt. „Prawda w literaturze”, którą organizuje Katedra Teorii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji 80. urodzin Profesora Stefana Sawickiego. Przewidujemy, że konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 04-06 października 2007 r.


Materiały z czterech poprzednich konferencji ukazały się w serii „Literatura w kręgu wartości” i są to: O wartościowaniu w badaniach literackich (Lublin 1986), Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze (Lublin 1992), Interpretacje aksjologiczne (Lublin 1997), Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji (Lublin 2003).

Temat obecnej konferencji nawiązuje do wybitnych osiągnięć polskiej teorii literatury. Myślimy przede wszystkim o koncepcji quasi-sądów Romana Ingardena i dyskusji, która się wokół niej toczyła i w jakiejś mierze trwa do dziś. Zrodziło się z niej wiele interesujących i ważnych ujęć problemu prawdy w literaturze, by wspomnieć osiągnięcia takich badaczy jak Wacław Borowy, Władysław Stróżewski, Henryk Markiewicz, Jerzy Pelc, Katarzyna Rosner.

Problematyka prawdy w literaturze nawiązująca do teorii Ingardena nie budzi już dziś tak żywych dyskusji literaturoznawczych, wydaje się pojęciowo opanowana i ustabilizowana, przynajmniej w zakresie zarysowanych stanowisk. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku toczonych ostatnimi laty krytycznych dyskusji nad rolą prawdy w badaniach literackich, a w szczególności nad statusem poznawczym interpretacji, krytykowanym ze strony różnych współczesnych stanowisk metodologicznych. Obrona poznania prawdziwościowego w tym sporze przybiera nie tylko metodologiczny, ale też i aksjologiczny charakter. Zagadnienia te były wielokrotnie poruszane w ostatnich latach w wielu publikacjach i na różnych forach, także podczas ostatniej konferencji aksjologicznej.

Dlatego też formuła planowanej konferencji stawia w centrum rozważań nie literaturoznawstwo i teorię interpretacji, lecz dzieło literackie i problem prawdy w literaturze. Pragniemy, by nasza konferencja służyła nie tylko przypomnieniu tej ważnej kwestii, ale również przemyśleniu jej na nowo, w nowych uwarunkowaniach literatury i w nowej sytuacji literaturoznawstwa.

Rozumienie prawdy w literaturze określa w istotny sposób funkcję i wagę literatury zarówno jako dzieła sztuki, jak i szczególnej formy komunikacji społecznej. W zagadnieniu tym krzyżują się wielorakie konteksty: strukturalno-semiotyczny, estetyczny, logiczny i filozoficzny, ale także społeczny, historyczny oraz kulturowy.

Formułę naszej konferencji określamy w miarę szeroko, nie ograniczając problematyki wyłącznie do odmian pojęcia prawdy w literaturze. Zależy nam w szczególny sposób na teoretycznym rozważeniu wielorakich nacechowań aksjologicznych kategorii prawdy w jej powiązaniu ze strukturą dzieła literackiego, światem wartości literatury, pisarzem, twórczością artystyczną oraz czytelnikiem i systemem jego preferencji aksjologicznych. Proponujemy następujące wątki tematyczne:

1. Struktura i historia problemu prawdy w literaturze.
2. Logiczne i aksjologiczne rozumienie prawdy w literaturze.
3. Prawda jako aksjologiczna norma twórczości literackiej. Czy i w jakiej mierze stanowi ona dla pisarzy zasadę twórczości?
4. Prawda jako norma czytelniczych oczekiwań i kryterium wartości literatury.
5. Sposoby obecności prawdy w dziele literackim.
6. Prawda historyczna w dziele literackim.
7. Prawda i kłamstwo w literaturze.

Przewidujemy czas wystąpienia 30 minut oraz dyskusję po każdej sesji.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje wpisowe, nocleg i wyżywienie.
Opłata ta nie dotyczy profesorów emerytowanych.

Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów (tytuł oraz krótkie streszczenie) w terminie do 30 kwietnia 2007 na adres Katedry Teorii Literatury w formie listownej (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin) lub elektronicznej (Andrzej Tyszczyk aneks@kul.lublin.pl).


Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 15:50 - Ireneusz Piekarski