Procedura recenzowania obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r.

 

1. Zespół Redakcyjny Studiów Prawniczych KUL wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem czasopisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

2. W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, o której mowa w punkcie 1, materiały przeznaczone do publikacji w działach Studia i artykuły, Materiały i glosy oraz Materiały źródłowe do studiów nad prawem przekazywane są do oceny recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdej publikacji. Pozostałe materiały mogą być konsultowane z redaktorami tematycznymi lub językowymi.

 

3. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie internetowej czasopisma za pełne lata kalendarzowe, a także w ostatnim numerze Studiów Prawniczych KUL w danym roku.

 

4. Materiały przeznaczone do działów: Studia i artykuły oraz Materiały i glosy są recenzowane przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego i autora/autorów tekstu. Dla tekstów w języku obcym w miarę możliwości powołany jest co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej.

 

5. Przekłady prawa obcego, przeznaczone do publikacji w dziale: Materiały źródłowe do studiów nad prawem są recenzowane przez jednego samodzielnego pracownika naukowego, którego afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego i autora/autorów tłumaczenia tekstu.

 

6.Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review process"). Autor tekstu powinien przygotować pracę do procedury recenzowania w taki sposób, aby uniemożliwić jego identyfikację.

 

7. Każdy autor otrzymuje konkluzje recenzji i jej uzasadnienie (bez ujawnionej tożsamości recenzenta), które zawierają ocenę nadesłanego tekstu oraz ewentualne uwagi. Teksty, uwzględniające uwagi recenzentów, podlegają ponownej ocenie przez Redakcję w oparciu o opinię Redaktora tematycznego, o ile Recenzenci nie zastrzegli potrzeby przeprowadzenia ponownej recenzji.

 

8. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów/tłumaczeń do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

 

Przy ocenie przekładów prawa obcego, przeznaczonych do publikacji w dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem, brane są pod uwagę:

- dobór bazy tłumaczeniowej;

- poprawność językowa;

- poprawność merytoryczna.

 

9. Recenzja sporządzana jest z wykorzystaniem formularza. Formularz recenzji do pobrania (pdf - rec. studiów i artykułów, pdf - rec. materiałów źródł.).

 

10. Procedura recenzowania przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczegółowo określonymi w opracowaniu pt. "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019, godz. 15:53 - Monika Popek