19 kwietnia 2013 PIĄTEK 

godz. 8.30-9.15 MSZA ŚWIĘTA (Budynek nr 5, kaplica)

godz. 9.30-10.30 POWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI (budynek nr 3, sala 109)

godz. 10.30-11.30 SESJA PLENARNA (sala 109)

Przewodniczący ks. prof. nazw. dr hab. Marian Nowak

 

1.           dr hab. DANUTA LALAK (UW, Warszawa), Biograficzność jako proces kształtowania życia  – uczenie się z życia i jego konsekwencje rozwojowe

2.           prof. nadzw. dr hab. ELŻBIETA DUBAS (UŁ, Łódź), Fenomen edukacji w badaniach biograficznych – biografia edukacyjna

3.           prof. nadzw. dr hab. MARIYA CHEPIL (UMCS, Lublin), Osobowość nauczyciela w twórczej spuściźnie Iwana Franki (1866-1916)

4.           prof. zw. dr hab. WALDEMAR J. DZIAK (ISP PAN, Warszawa), Azjatycki model przywództwa

 

godz. 11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA (sala 8)

godz. 12.00-14.00 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 1

Wzorce osobowe

(sala 19)

Przewodniczący ks. dr Marek Jeziorański

Sekcja 2

Edukacja w badaniach biograficznych

(sala 238)

Przewodniczący ks. dr Andrzej  Łuczyński

Sekcja 3

Źródła do badań biograficznych

(sala 137)

Przewodniczący dr Wiesław Partyka

1.     mgr ELŻBIETA STĘPA (UAM, Poznań), Hagiografia – jako typ biografii

2.      mgr JOANNA SZWED-KOSTECKA (UJ, Kraków), Wychowawcza funkcja panegiryków na cześć świętych, na przykładzie homilii św. Jana Chryzostoma De laudibus Sancti Pauli

3.      mgr MARCELINA KNOP (UWM, Olsztyn), Błogosławiona Marcelina Darowska – (nie)znana wychowawczyni kolejnych pokoleń dobrych żon, matek i obywatelek

4.      dr MAŁGORZATA ŁOBACZ (KUL, Lublin), Wartość ubóstwa w urzeczywistnia-niu się osoby w świetle życia i działalności św. Brata Alberta i bł. Matki Teresy z Kalkuty

5.      mgr KATARZYNA KOŁTUNIEWICZ (KUL, Lublin), Joanna Beretta Molla i Agata Mróz-Olszewska jako przykład wyboru między życiem a życiem

6.      ks. prof. zw. dr hab. EDWARD WALEWANDER (KUL, Lublin), Biskup Czesław Kaczmarek – męczennik naszych czasów

7.      mgr inż. JACEK PIOTROWSKI (Warszawa), Ks. Dominik Surowski – męczennik

8.      dr IRENA WODZIANOWSKA (KUL, Lublin), Biskup Karol Śliwowski a Daleki Wschód

9.     dr KRYSTYNA KUSIAK, BEATA BEDNARCZUK (UMCS, Lublin), Metoda biograficzna. O poszukiwaniu praktycznych wymiarów wartości w pedagogicznym dorobku Marii Montessori i Celestyna Freineta

1.     mgr KRYSTYNA BURZYŃSKA-KANIEWSKA (UW, Warszawa), Idea samokształcenia charakteru w myśli edukacyjnej ks. Feliksa Bodzianowskiego, w kontekście wielkopolskich korzeni biograficznych

2.     dr MAGDALENA PARZYSZEK (KUL, Lublin), Księdza Zygmunta Mościckiego harmonia między duchowością a wychowaniem

3.     ks. dr JANUSZ MÓŁKA SJ (Akademia Ignatianum, Kraków), Podmiotowe i indywidualne traktowanie wychowanka

4.     dr IRENA MATUS (UwB, Białystok), Projekty oświatowe kanonika brzeskiego Antoniego Sosnowskiego w perspektywie biograficznej

5.     ks. dr hab. GRZEGORZ BUJAK (KUL, Lublin), Ks. Józef Rokoszny i jego poglądy na kształcenie księży w seminariach duchownych w okresie międzywojennym

6.     dr MAREK JURCZYSZYN (nauczyciel, Lublin), Mieczysław Brzeziński jako propagator czytelnictwa w Polsce

7.     mgr KATARZYNA SEROKA (UW, Warszawa), Karol Sienkiewicz (1793-1860). Pierwszy dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu

8.     mgr KATARZYNA KOSACKA (KUL, Lublin), Działalność dydaktyczno-wychowawcza Bolesława Kukulskiego w Szkole Lubelskiej

9.     ks. dr ANDRZEJ ŁUCZYŃSKI (KUL, Lublin), Duchowość ks. Jana Bosko źródłem jego zamysłu wychowawczego

1.    dr MICHAŁ KOBIERECKI (UŁ, Łódź), Korespondencja króla Stanisława Augusta z Antonim Dziekońskim konsyliarzem Rady Nieustającej w 1783 roku jako element budowy biografii

2.     dr ANNA KOWALSKA-PIETRZAK (UŁ, Łódź), Filmowe biografie bohaterów średniowiecza jako inspiracja do poszukiwań faktów i mitów

3.      mgrBARTŁOMIEJ PROC (KUL, Lublin), Żywot Artakserkses w koncepcji wychowania Plutarcha z Cheronei

4.      dr ORESTA KARPENKO (PUP, Drohobycz), Hermann Gmeiner (1919-1986): źródła do biografii

5.      dr URSZULA KICIŃSKA (UP, Kraków), Analiza wątków biograficznych i wzorców osobowych w oparciu o źródła parenetyczne

6.      dr JOANNA SZYMONICZEK (ISP PAN, Warszawa), Dokumenty osobiste i przedmioty prywatne jako źródła do badania biografii poległych

7.      dr AGATA CHROBOT (UJK, Kielce), Epitafium jako jedna z krótszych form zapisu biograficznego

8.       mgr MARIUSZ RYŃCA (Pracownia PSB, Kraków), Święci i błogosławieni w Polskim słowniku biograficznym

9.      mgr ELŻBIETA KRZEWSKA (ISP PAN, Warszawa),Między biografią a hagiografią. Pomysł bollandystów na pisanie o świętych związanych z Rzecząpospolitą

 

godz. 14.00-15.30 PRZERWA OBIADOWA (sala 8)

godz. 15.30-16.30 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 1 – ciąg dalszy

Wzorce osobowe

(sala 19)

Przewodniczący ks. dr Marek Jeziorański

Sekcja 2 – ciąg dalszy

Edukacja w badaniach biograficznych

(sala 238)

Przewodniczący ks. dr Andrzej  Łuczyński

Sekcja 3 – ciąg dalszy

Źródła do badań biograficznych

(sala 137)

Przewodniczący dr Wiesław Partyka

10.  dr JOANNA SZADY (KUL, Lublin), Metoda biograficzna w dydaktyce historii

11.  mgr DOMINIKA JASIAK (UJ, Kraków), Biogramy w podręcznikach historii – zmiany wzorców i form w ostatnim dwudziestoleciu

12.  mgr KATARZYNA KRÓL (KUL, Lublin), Biografie w dydaktyce historii na podstawie Pielgrzyma w Dobromilu Izabeli Czartoryskiej

13.  dr JACEK Z. GÓRNIKIEWICZ (Zespół Kolegiów Nauczycielskich, Suwałki), Wzory osobowe młodzieży z obszaru Polski północno-wschodniej. Biografie postaci popularnych wśród młodych

10.        mgr MILENA KACZMARCZYK (UWM, Olsztyn), Mężczyźni w pracy z dziećmi – biografie zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

11.        prof. nadzw. dr hab. WANDA DRÓŻKA (UJK, Kielce), Edukacyjne aspekty autobiografii i pamiętników nauczycieli

12.        prof. nadzw. dr hab. WITOLD CHMIELEWSKI (UJK, Kielce), Problemy nauczania i wychowania w PRL we wspomnieniach nauczycieli emerytów

13.        mgr DOROTA GRABOWSKA (UMK, Toruń), Autorytet nauczyciela w XIX-wiecznych źródłach autobiograficznych

10.  prof. nadzw. dr hab. ANNA KAMLER (UW, Warszawa), Biografia zbiorowa XVI-wiecznych senatorów koronnych

11.  prof. nadzw. dr hab. RYSZARD SKRZYNIARZ (KUL, Lublin), Biografia ruchoma/zmienna/niestabilna – przyszłość zmienia się w zależności od tego, jak patrzymy na przeszłość

12.  dr TOMASZ FETZKI (ŁWSH, Żary), Biografia z implikacjami (zarys problemu)

13.   dr JOANNA SOSNOWSKA (KUL, Lublin), Współczesne filmowe dokumenty biograficzne w Polsce

godz. 16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA (sala 8)

godz. 17.00-18.00 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 1 – ciąg dalszy

Wzorce osobowe

(sala 19)

Przewodniczący ks. dr Marek Jeziorański

Sekcja 2 – ciąg dalszy

Edukacja w badaniach biograficznych

(sala 238)

Przewodniczący ks. dr Andrzej  Łuczyński

Sekcja 3 – ciąg dalszy

Źródła do badań biograficznych

(sala 137)

Przewodniczący dr Wiesław Partyka

14.  dr JACEK PIETRZAK (UŁ, Łódź), Biografistyka polska dotycząca okresu drugiej wojny światowej. Stan obecny i perspektywy a potrzeby edukacyjne

15.  mgr MAGDALENA WINIARCZYK (KUL, Lublin), Obraz matki we wspomnieniach i relacjach więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku

16.  mgr JOANNA GŁADYSZ (Lublin), „Ja jedna zginę… – biografia filmowa Danuty Siedzikówny ps. Inka

17.  mgr URSZULA ANNA SAMUŁA (ISP PAN, Warszawa), Ernst Krieck – pedagog nazizmu

 

14. mgr KONRAD SAWICKI (KUL, Lublin), Biografia naukowca jako źródło informacji o stosowanym podejściu badawczym. Przykład Marthy C. Nussbaum

15. dr OLEH RUDENKO (Ukraińska Akademia Druku, Lwów), Świetlana Beatrycze Jana Bołoza Antoniewicza

16. prof. nazw. dr hab. JADWIGA UCHYŁA-ZROSKI (UŚ, Katowice), Helena Danel-Bobrzyk jako pedagog, dyrygent, badacz kultury muzycznej

17. dr MONIKA SULIK (UŚ, Katowice), Osobisty wymiar doświadczeń związanych z andragogicznymi badaniami biograficznymi oraz z dydaktyką biograficzną

14.  mgr KAROLINA FILIKS (KUL, Lublin), Muzeum Oświatowe w Puławach jako miejsce upowszechniania oświaty i kultury

15.  mgr RENATA MAKAREWICZ (KUL, Lublin), Regionalne izby tradycji – ich rola w edukacji historyczno-kulturowej oraz znaczenie dla tworzenia biografii społeczności lokalnych. Przykład Multimedialnej Izby Tradycji w Garbowie

16.   dr WIESŁAW PARTYKA (KUL, Lublin), Bractwa religijne w guberni lubelskiej w XIX wieku – organizacje o charakterze religijno-patriotycznym

17.  dr MAGDALENA BUDZYŃSKA (UMCS, Lublin), Konwencje przedstawiania w biografiach znanych ludzi nauki, historii i literatury

godz. 18.15-19.00 KONCERT MUZYKI TRADYCYJNEJ (sala 109)

20 kwietnia 2013 SOBOTA

godz. 9.30-11.30 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 4

Współczesne obszary autobiografii

(sala 109)

Przewodnicząca dr Dorota Bis

Sekcja 5

Biografie z chorobą i niepełnosprawnością

(sala 238)

Przewodnicząca dr Ewa Smołka

Sekcja 6

Biografia w sztuce

(sala 137)

Przewodnicząca dr Barbara Borowska

1.      dr ANETA OSTASZEWSKA (UW, Warszawa), Autobiografia i autobiograficzne konteksty badań

2.         mgr ANNA SOSZYŃSKA (badacz niezależny), Pogląd w niektórych przedmiotach czyli Dziennik Jana C[ieszkiewicza] Paupera jako przykład ego-document

3.         prof. nadzw. dr hab. URSZULA CHĘCIŃSKA (US, Szczecin), Pedagogia Joanny Kulmowej w kontekście autobiograficznym

4.      dr TERESA ZAWOJSKA (SGGW, Warszawa), Żywot człowieka uczciwego. Etos polskiej patriotycznej inteligencji międzywojennej w autobiografii Stanisława Gieysztora Moja Warszawa

5.      mgr SYLWIA MICHALSKA (KUL, Lublin), Autobiografia samotności. Samotność jako czynnik twórczy

6.      mgr KATARZYNA ZWIECZOROWSKA (UwB, Białystok), Autobiografia jako mistyfikacja. O autokreacji na blogach i portalach społecznościowych

7.      mgr MAGDALENA SMOLAREK (UAM, Poznań), „Lubię to!” – współczesny sposób kreowania siebie przez młodzież. Perspektywa socjopedagogiczna

8.      mgr PAULINA WAWER (CC, Bobolanum, Warszawa), Biografia w społeczeństwie sieciowym – dualizm on i offline

9.         mgr SYLWIA KRYSA (KUL, Lublin), Facebook jako biografia społeczności

 

1.      dr KATARZYNA MARIAŃCZYK (KUL, Lublin), Choroba nowotworowa jako element kształtujący biografię

2.      ks. mgr MARCIN GŁOWIŃSKI (KUL, Lublin), Spotkanie z drugim jako odkrycie sensu i powołania. O życiu i dziele Jeana Vaniera

3.      mgr ROBERT ZAWISZA (IS PAN, Warszawa), Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka

4.      mgr JOANNA KULISIAK-KAŹMIERCZAK (DSW, Wrocław), Stereotypy i fakty dotyczące osób z zespołem Kruchego X i ich rodzin zrzeszonych w grupie wsparcia Rodzina Fra X

5.    mgr DARIUSZ KACZMAREK (DSW, Wrocław), Bariery edukacyjne w realizacji ścieżki naukowej osób z dysfunkcją narządu wzroku

6.     prof. nadzw. dr hab. ALINA RYNIO (KUL, Lublin), Edukacyjne oddziaływanie osobowego charyzmatu ks. prof. Mieczysława Brzozowskiego

7.     dr ANNA GUTOWSKA (UŁ, Łódź), Przyjaźń jako przestrzeń uczenia się w andragogicznej perspektywie – komunikat z badań

 

1.           mgr DOROTA ZALEWSKA (UwB, Białystok), Między życiem a literaturą. Poszukiwanie śladów biografii pisarza w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

2.           mgr JOANNA DROZD (UG, Gdańsk), Bohaterowie Barbary Wachowicz schodzą z piedestału. Między reportażem a biografią

3.           mgr MAŁGORZATA PARZYCH (Zespół Szkół, Wykrocie), Autobiograficzne porachunki. Mercedes Benz Pawła Huellego jako niepokojąco osobista powieść z kluczem

4.           mgr ANNA RADZEWICZ-BORK (UG, Gdańsk), O Polsce i Polakach. Nieobecni we współczesnych przestrzeniach edukacyjnych biografistyki

5.           dr URSZULA TABOR (GWSH, Katowice), Niedorosłe biografie – opowiadanie świata w narracjach konstruowanych z perspektywy dziecięcej

6.           mgr KATARZYNA SZKARADNIK (UŚ, Katowice), Kangur z Ustronia – o tożsamościowym i wspólnotowym wymiarze biografii pewnego Żyda z Beskidów

7.            mgr KATARZYNA KUŁAKOWSKA (UW, Warszawa), Biografie kobiet tworzących polski teatr kontrkultury z perspektywy antropologii doświadczenia

8.           mgr WIOLETA ZGŁOBICKA-GIERUT (KUL, Lublin), Twórcza praca na emeryturzestudium jednego przypadku

9.           mgr NATALIA RAPA (KUL, Lublin), Metoda biograficzna w badaniach nad pedagogiką twórczości

godz. 11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA (sala 8)

godz. 12.00-14.00 OBRADY W SEKCJACH

Sekcja 7

Etnopedagogika i biografie na styku kultur

(sala 109)

Przewodnicząca dr Anna Lendzion

Sekcja 8

Polityka w biografii

(sala 238)

Przewodniczący dr Tomasz Wach

Sekcja 9

Biografie zbiorowe

(sala 137)

Przewodniczący dr Piotr Magier

1.       dr MAGDALENA LACHOWICZ (UAM, Poznań), Biografistyka w edukacji etnoregionalnej: bohaterowie, wieszcze, budziciele narodu

2.       dr DOROTA SIEROŃ-GALUSEK (UŚ, Cieszyn), Biografia rodzinna w edukacji kulturalnej

3.       dr HELENA GŁOGOWSKA (UwB, Białystok), O rocznicowym pisaniu biografii Mikołaja Hajduka (1933[1931]-1998), autora podręczników do języka białoruskiego, nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania

4.       dr GRAŻYNA CHARYTONIUK-MICHIEJ (UwB, Białystok), Materiały do biografii Olimpii Swianiewiczowej – pedagoga i badaczki obrzędu dziadów

5.       dr ROSTYSŁAW KRAMAR (UW, Warszawa), W przededniu katastrofy: nastroje społeczne na Ukrainie sowieckiej w latach 1920 (na materiałach „nowego folkloru” z dzienników prof. Serhija Jefremowa)

6.       dr EWA GROCHOWSKA (Fundacja „Muzyka Kresów”, Lublin), Kilka uwag o przekazach autobiograficznych w tradycji ustnej i pisemnej

7.       mgr BARTŁOMIEJ DROZD (KUL, Lublin), Życie a pieśń tradycyjna. Kilka uwag młodego badacza z ekspedycji terenowych

8.      DOMINIK ZIMNY , Moja metamorfoza poprzez ponowne odkrywanie tradycji

9.       mgr MONIKA MAMIŃSKA-DOMAGALSKA (Fundacja „Muzyka Kresów”, Lublin), Jak mieszkaniec Woli Korzeniowej włosko brzmiący pseudonim dostał…

1.      dr ELŻBIETA BENDER (UMCS, Lublin), Autobiografia wobec historycznego tabu. Arturo Barea i hiszpańska wojna domowa 1936 roku

2.      mgr URSZULA ADAMSKA (UMCS, Lublin), Mityczne przestrzenie biografii w ujęciu historyka na podstawie postaci Napoleona Bonapartego

3.      mgr WOJCIECH CHUDZIK (UMCS, Lublin), Wzór dobrego gospodarza – przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974)

4.      mgr JAKUB ŁUKASIŃSKI (UP, Kraków), Źródła do biografii politycznej na przykładzie Ferdynanda Weigla (1826-1901)

5.      mgr MATEUSZ ŻUKOWSKI (UMCS, Lublin), Biografia polityczna jako narzędzie kształtowania wizerunku na przykładzie Janusza Palikota

6.      mgr AGNIESZKA TERESA TYS (UW, Warszawa), Doświadczenia powstania styczniowego punktem wyjścia programu politycznego konserwatystów krakowskich

7.      dr AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK (UW, Warszawa), Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa jako epizod w biografii Karola Kuryluka

 

1.         dr IWONA H. PUGACEWICZ (UW, Warszawa), Wpływ biografii zbiorowych ojców-założycieli na kształtowanie modelu wychowawczego Szkoły Polskiej na Batignolles

2.      dr ANNA JABŁOŃSKA (UJK, Kielce), Biografistyka zaklęta w legendzie. Podania jako element obrazu lokalnych społeczności i ich regionu

3.         dr BARBARA BOROWSKA (KUL, Lublin), Nauczyciele-poeci w pracy i w życiu

4.                  dr SAMANTA KOWALSKA (UAM, Poznań), Akta notariuszy kaliskich z okresu międzywojennego źródłem wiedzy do biografii społeczności

5.         mgr TOMASZ LATOS (Pracownia PSB, Kraków), Uczestnicy strajków szkolnych 1905 roku w Królestwie Polskim. Próba charakterystyki zbiorowości na podstawie życiorysów Polskiego Słownika

6.         ks. mgr ANDRZEJ KONACHOWICZ (KUL, Lublin), Biografia prawosławnych pedagogów uczących w latach 1947-1989 w Lublinie

7.         mgr ZDZISŁAW KRZYŻANOWSKI (KUL, Lublin), Szkolnictwo podstawowe w gminie Bogoria w XX wieku

8.         mgr MAGDALENA MICHERDA (Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała), Organizacja i charakterystyka szkolnictwa polskiego na Zaolziu

godz. 14.00-14.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (sala 109)

godz. 15.00 OBIAD (sala 8)

Autor: Edmund Kuryluk
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2013, godz. 22:09 - Edmund Kuryluk