Prace magisterskie - ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź

 1. Ks. Mirosław Masztalerek, Zbawcza rola Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1993, ss. 68.
 2. Krzysztof Ciołek, Niewiara w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Lublin 1993, ss. 64.
 3. Katarzyna Mosur, Rekapitulacja chrystologiczna według współczesnej teologii polskiej, Lublin 1993, ss. 96.
 4. Tomasz Garwoliński, Chrystocentryzm wiary na podstawie encyklik Redemptor hominis i Dives in misericordia Jana Pawła II, Lublin 1994, ss. 103.
 5. Jolanta A. Piasecka, Personalistyczna wizja Kościoła w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1994, ss. 87 (wyróżnienie).
 6. Artur Karczmarczyk, Istota kultury według neoscholastyków polskich, Lublin 1994, ss. 82.
 7. Andrzej Janicki, Rzeczywistość grzechu i odkupienia w katechezach środowych Jana Pawła II, Lublin 1996, ss. 72.
 8. Włodzimierz Kucaj, Teologia kobiety w ujęciu Pawła Evdokimova, Lublin 1996, ss. 106.
 9. Cezary Błaszczuk, Współodpowiedzialność świeckich za Kościół w Christifideles laici Jana Pawła II, Lublin 1996, ss. 93.
 10. Janusz Olech, Wartości według Romana Ingardena, Lublin 1996, ss. 77.
 11. Andrzej Zagozdon, Boskie Macierzyństwo Maryi według współczesnych teologów włoskich, Lublin 1996, ss. 70.
 12. Dobrosława Walkiewicz, Paruzja w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1996, ss. 69.
 13. Ks. Kazimierz Gacan, Rozumienie piękna według Marii Gołaszewskiej, Lublin 1996, ss. 72.
 14. Beata Stachowska, Eschatologia uniwersalna według Marcina Ziółkowskiego, Lublin 1996, ss. 88.
 15. Renata Syta, Aspekty dogmatyczne w pieśniach maryjnych śpiewnika Exsultate Deo, Lublin 1997, ss. 79.
 16. Andrzej Padewski, Obraz Jezusa w Ruchu New Age, Lublin 1997, ss. 74.
 17. Grzegorz Kiciak, Kosmogonie pogańskie a wiara Izraela w stworzenie według Geogesa Auzou, Lublin 1997, ss. 71.
 18. Wojciech Pęcherzewski, Chrystologia w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Lublin 1997, ss. 109.
 19. Tomasz P. Pawłowski, Czasoprzestrzeń według Personalizmu Lubelskiego, Lublin 1997, ss. 80.
 20. Ewa Protasiewicz, Świętość życia Maryi wzorem kobiety dzisiaj, Lublin 1997, ss. 105
 21. Jolanta Marciniak, Rozumienie sakramentów służebnych według Alfonsa Skowronka, Lublin 1997, ss. 87.
 22. Agnieszka Błażajewska, Sakrament pokuty u Adrianne von Spayer, Lublin 1997, ss. 91.
 23. Paweł Turowski, Monogenizm według teologów polskich po II Soborze Watykańskim, Lublin 1998, ss. 103 (wyróżnienie).
 24. Sławomir Jargiełło, Objawienie w religiach niechrześcijańskich Indii. Na podstawie Międzynarodowej Konferencji Teologicznej w Nagpur, Lublin 1998, ss. 97.
 25. Aneta Ryżak, Duch Święty jako Dusza Kościoła według Yves Congara, Lublin 1998, ss. 77.
 26. Jarosław Czępiński, Antropologia społeczna według Stefana Swieżawskiego, Lublin 1998, ss. 101.
 27. Krzysztof Kwieciński, Eden według Jean Delumeau, Lublin 1998, ss. 121.
 28. Piotr Harko, "Humanitas" soteryjna w świetle katechez środowych Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 99.
 29. Agnieszka Remiś, Pojęcie wolności według Romano Guardiniego, Lublin 1998, ss. 56.
 30. Dorota Kalamon, Egzorcyzm we współczesnej teologii, Lublin 1998, ss. 72.
 31. Marek Żyśko, Istota grzechu pierworodnego według Teilharda de Chardin, Lublin 1998, ss. 98.
 32. Dorota Mikulska, Rozumienie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w polskiej teologii posoborowej, Lublin 1998, ss. 87.
 33. Lilia Diergun, Geneza religii judaistycznej według A. Mienia, Lublin 1998, ss.105 (wyróżnienie)
 34. Grażyna Ufniarz, Określenie Kościoła według Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 116.
 35. Andrzej Walenciak, Problematyka kosmologiczna w relacji do dogmatu stworzenia w publikacjach Michała Hellera, Lublin 1998, ss. 106.
 36. Ks. Marian Szymonik, Świętość Kościoła - Ludu Bożego w świetle piątego rozdziału (Powszechne powołanie do świętości w Kościele) Dogmatycznej Konstytucji o Kościele Lumen gentium, Lublin 1998, ss. VI+61.
 37. Elżbieta Szewczak, Macierzyństwo Maryi a powołanie współczesnej kobiety do macierzyństwa, Lublin 1999, ss. 109.
 38. Ks. Krzysztof Kozieł, Bóg jako Stwórca według Jürgena Moltmanna, Lublin 1999, ss. 120.
 39. Marek Grzesiak, Rozwój idei religii wschodnich we współczesnej Polsce, Lublin 1999, ss. 121.
 40. Danuta Plesz, Jezus a kobiety w świetle Ewangelii według P.M. Beernaerta SJ, Lublin 1999, ss. 105.
 41. Marek Kwaśniak, Stworzenie a przypadek według Paula Daviesa, Lublin 1999, ss. 93.
 42. Wioletta Michałowksa, Społeczna metafizyka piekła według Georgesa Minois, Lublin 1999, ss. 95.
 43. Tomasz Boguta, Kształtowanie się pojęcia Boga według Franza Courtha, Lublin 1999, ss. 108.
 44. Ks. Kazimierz Bownik, Chrystologia według Henri Daniela-Ropsa, Lublin 1999, ss. 129.
 45. Aleksandra Drozd, Sakrament pojednania w aspekcie ekumenicznym, Lublin 1999, ss. 81.
 46. Ks. Adam Brzyski, Historia męki Jezusa Chrystusa według Giuseppe Ricciottiego, Lublin 1999, ss. 84.
 47. Ks. Peter Buchtinec, Eucharystiologia Jana Chryzostoma Kardynała Korca na tle dogmatyki współczesnej, Lublin 1999, ss. 65.
 48. Ks. Pavol Jurcisin, Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, Lublin 1999, ss. 67.
 49. Ks. Frantisek Katrinak, Protologia w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Lublin 1999, ss. 94.
 50. Ks. Milan Kuzmiak, Małżeństwo jako "communio personarum" w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1999, ss. 101.
 51. Ks. Juraj Risko, Eschatologiczna wizja wybranych sekt w świetle współczesnej nauki Kościoła, Lublin 1999, ss. 86.
 52. Ks. Andrej Slodicka, Ekumenizm Słowian w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1999, ss. 115.
 53. Ks. Lubomir Stefanak, Typy teologii dogmatycznej na Słowacji po Soborze Watykańskim II, Lublin 1999, ss. 65.
 54. Ks. Peter Vansac, Godność kapłana według Pastores dabo vobis, Lublin 1999, ss. 100.
 55. Małgorzata Jasek, Świat jako środowisko Boże, Lublin 1999, ss. 100.
 56. Tomasz Kościk, Maryja wobec Tajemnicy Boga według Bruno Fortego, Lublin 2000, ss. 89 (wyróżnienie).
 57. Marcin Malessa, Zagrożenia przekazu prawdy we współczesnych mass mediach według Biskupa Adama Lepy, Lublin 2000, ss. 76.
 58. Izabela Michałowska, Rozumienie Boga według Waltera Kaspera, Lublin 2000, ss. 97.
 59. Krzysztof Kozłowski, Nauka Henri de Lubac'a o łasce, Lublin 2000, ss. 62 + 3 Aneks (2001).
 60. Andrzej Ziętek, Pneumatologia według Lubelskiej Szkoły Biblijnej, Lublin 2001, ss. 93.
 61. Ks. Stanisław Małysz, Mesjanizm Polski według Artura Górskiego, Lublin 2001, ss. 69.
 62. Ks. Stanisław Szałański, Kościół jako komunia pentekostalna według katechez środowych Jana Pawła II z lat 1991-1995, Lublin 2001, ss. 90.
 63. Ks. Kazimierz Zaręba, Sakramenty Kościoła według Benedetto Testa, Lublin 2001, ss. 91.
 64. Helena Kaproń, Wykład Hansa Ursa von Balthasara o Składzie Apostolskim, Lublin 2001, ss. 123 (wyróżnienie).
 65. Roman Kravets, Pochodzenie Ducha Świętego w nauczaniu Jana Damasceńskiego, Lublin 2001, ss. 88 (wyróżnienie).
 66. Marius Bucevschi, Pneumatologia eklezjalna według Eduarda Ferenta, Lublin 2001, ss. 138 (wyróżnienie).
 67. Andrzej Flis, Teologiczna teoria kreacji według Jerzego Buxakowskiego, Lublin 2001, ss. 102 (wyróżnienie).
 68. Krzysztof Lichota, Eschatologia chrystologiczna Josepha Ratzingera, Lublin 2001, ss. 100.
 69. Mariusz Wiracki, Teologia stanów eklezjalnych według Jana Pawła II, Lublin 2001, ss. 82.
 70. Krzysztof Gałan, Prawda o życiu Jezusa Chrystusa według Rene Lauretina, Lublin 2001, ss. 123.
 71. Arkadiusz Kęcik, Chrystus Eklezjologiczny według Józefa Ratzingera, Lublin 2001, ss. 103.
 72. Anna Grzywacz, Eschatologiczne stany człowieka po śmierci w nauczaniu KKK, Lublin 2001, ss. 112. 
 73. Grzegorz Przybycień, Rola Ducha Świętego w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, Lublin 2001, ss. 72 (wyróżnienie).
 74. Paweł Matyjaszewski, Jezus z Nazaretu jako Mesjasz uniwersalny według Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2002, ss. 120 (wyróżnienie).
 75. Marcin Pyda, Misterium Jezusa Chrystusa według Giuseppe de Rosa, Lublin 2002, ss. 90.
 76. Mirosław Bucior, Ojciec Jezusa Chrystusa w literaturze Roku Jubileuszowego, Lublin 2002, ss. 89. 
 77. Dariusz Nowicki, Tajemnica Boga i człowieka w islamie, Lublin 2002, ss. 82.
 78. Renata Turczyn, Teologia cudu według Szkoły Lubelskiej, Lublin 2002, ss. 108.
 79. Monika Momont, Cud w Bożej ekonomii zbawienia według M. Ruseckiego, Lublin 2002, ss. 99.
 80. Krzysztof Widerski, Człowiek eschatyczny w ujęciu J. Finkenzellera, Lublin 2002, ss. 122.
 81. Ewa Róg, Maryja jako „Nauczycielka Pobożności" w pismach Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM Conv., Lublin 2002, ss. 88.
 82. Joanna Korgul, Bóg a idea zła według Jeana-Miguela Garrigues'a, Lublin 2002, ss. 88.
 83. Dorota Wawerska, Teofania Jezusa Chrystusa według Hansa Wandelfelsa, Lublin 2003, ss. 75.
 84. Janusz Wawerski, Kościół w rozumieniu Yves Congara, Lublin 2003, ss. 76.
 85. Myroslav Turkot, Poznanie człowieka - poznanie Boga według Hryhoria Skovorody, Lublin 2003, ss. 111.
 86. Ks. Zygmunt Klich, Eucharystia jako światło życia chrześcijańskiego według Jana Pawła II, Lublin 2003, ss. 67.
 87. Grzegorz Belcarz, Sakrament pokuty w posoborowych dokumentach Kościoła, Lublin 2003, ss. 76.
 88. Ks. Jan Pokrywka, Jezus historyczny według Joachima Gnilki, Lublin 2003, ss. 67.
 89. Grzegorz Wiącek, Eschatologia indywidualna według M. Ziółkowskiego, Lublin 2003, ss. 90. 
 90. Jolanta Leszczyńska, Współczesna angelologia chrześcijańska, Lublin 2003, ss. 66. 
 91. Yaroslav Valyukh, Paula Evdokimova teologia zbawienia, Lublin 2003, ss. 73.
 92. Andriy Ivasivka, Teologia małżeństwa według Johna Meyendorffa, Lublin 2003, ss. 96.
 93. Roman Valyavka, Rola religii chrześcijańskiej w życiu człowieka I społeczeństwa według myśli Włodzimierza Sołowiowa, Lublin 2004, ss. 96.
 94. Adelajda Mongini, Rozwój kultu i ikonografii św. Katarzyny ze Sieny w Polsce, Lublin 2004, ss. 124 + 15 (wyróżnienie).
 95. Jolanta Żarkiewicz, Współczesna hipoteza Sympatheia Boga, Lublin 2004, 114 (w języku niemieckim; wyróżnienie).
 96. Ks. Roman Pasieczny, Nauka o grzechu na łamach Ateneum Kapłańskiego, Lublin 2004, ss. 70.
 97. Karol Bryła, Jezus Chrystus jedyne źródło wody żywej. Krytyka New Age, Lublin 2004, ss. 120.
 98. Dariusz S. Gliniewicz, Człowiek i Kościół według Paula Evdokimowa, Lublin 2004, ss. 87.
 99. Piotr Kaczmar, Pojęcie sakramentu małżeństwa w tradycji wschodniej według Johna Weyendorffa, Lublin 2004, ss. 109.
 100. Tomasz Łozowski, Personalistyczna wizja kultury według Czesława Stanisława Bartnika, Lublin 2004, ss. 106.
 101. Grzegorz Piotrowski, Hymn Veni Creator według Raniero Cantalamessy, Lublin 2004, ss. 123.
 102. Mariusz Lasota, Patrylogia według Frnacois-Xavier Durrwella, Lulin 2004, ss. 116.
 103. Grzegorz Różyło, Rola Piotra w pierwotnym Kościele według Joachima Gnilki, Lublin 2004, ss. 111.
 104. Emil C. Manaj, Nauka o Chrystusie według św. Pawła w najnowszej literaturze teologicznej, Lublin 2004, ss. 111.
 105. Mykhaylo Mikhney, Maryja pośredniczka chrześcijan niezawodna. Teologiczny wymiar Akatystu ku czci Bogurodzicy, Lublin 2004, ss. 87.
 106. Marian Bolesta, Cywilizacja miłości w ujęciu ks. Józefa Krasińskiego, Lublin 2004, s. 85.
 107. Anna Grusiecka, Soteriologiczny wymiar antropologii teologicznej w nauczaniu ks. Wincentego Granata, Lublin 2004, ss. 78.
 108. Ks. Robert Kusiak, Całun Turyński - Mit czy rzeczywistość?, Lublin 2004, ss. 97.
 109. Ks. Józef Godzisz, Życie i działalność Apostoła Narodów według Eugeniusza Dąbrowskiego, Lublin 2004, ss. 91.
 110. Emilia Bachor, Budowanie i życie Kościoła dzięki Eucharystii na podstawie encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia, Lublin 2004, ss. 88. 
 111. Marek Błaszko, Eucharystia jako sakrament życia według Wincentego Granata, Lublin 2004, ss. 59. 
 112. Olena Kovtun, Rola Ducha Świętego w apostolskiej misji Kościoła w oficjalnym nauczaniu posoborowym, Lublin 2004, ss. 69.
 113. Mariusz T. Dmyterko, Teologia triduum paschalnego według Hansa Ursa von Balthasara, Lublin 2005, ss. 151 (wyróżnienie).
 114. Andriy Kekosh, Wiara jako źródło pojednania według Bazylego Wielkiego, Lublin 2005, ss. 79.
 115. Jarosław Roman, Theotokos w liturgii bizantyjskiej według Alexisa Kniazeffa, Lublin 2005, ss. 126 (wyróżnienie).
 116. Adam Sekula, Teologia obrazu Matki Bożej Łaskawej w Łukawcu, Lublin 2005, ss. 127.
 117. Svyatoslav Sachko, Demonologia według Jose Antonio Sayesa, Lublin 2005, ss. 117.
 118. Marcin Flasiński, Miłosierdzie Boże - litość Boga czy spełnienie człowieka?, Lublin 2005, ss. 91.
 119. Emil Kancir, Duch Święty w życiu człowieka, Lublin 2005, ss. 83.
 120. Andrzej Skwarek, Realna obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, Lublin 2005, ss. 88.
 121. Jarosław Roman, Theotokos w liturgii bizantyjskiej według Alexisa Kniazeffa, Lublin 2005, ss. 126 (wyróżnienie).
 122. omasz Kałdanek, Kosmiczny charakter teologii judeochrześcijańskiej, Lublin 2005, ss. 79.
 123. Marcin Wójtowicz, Doktryna teologii judeochrześcijańskiej, Lublin 2005, ss. 79 (wyróżnienie).
 124. Marcin Wyszyński, Nadzieja zbawienia dla wszystkich w teologii współczesnej, Lublin 2005, ss. 90 (wyróżnienie)
 125. Marcin Pidek, Socjalna teologia świata w ujęciu księdza Czesława Bartnika, Lublin 2005, ss. 129 (wyróżnienie)
 126. Robert Karczmarek, Maryja jako Matka Ekonomii Zbawienia, Lublin 2005, ss. 91 (wyróżnienie).
 127. Paweł Łukasik, Rola wiary i rozumu w teologii na podstawie encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, Lublin 2005, ss. 119.
 128. Ks. Zbigniew Rzeźnik, Teologia ikony według Tadeusza Dionizego Łukaszuka, Lublin 2006, ss. 81.
 129. Aneta Biała, Maryja - „Niewiasta Eucharystii" w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin, ss. 81 (wyróżnienie).
 130. Ewa Kwasowiec, Antropologia teologiczna w ujęciu Czesława S. Bartnika, Lublin 2006, ss. 64.
 131. Andrzej P. Kowalczyk, Modele świata w aspekcie teologicznym, Lublin 2006, ss. 110 (wyróżnienie).
 132. Grzegorz Gut, Problem Niepokalanego Poczęcia w najnowszej teologii, Lublin 2006, ss. 112.
 133. Tomasz Nowaczek, Zarys eklezjologii w ujęciu kardynała Josepha Ratzingera, Lublin 2007, ss. 97.
 134. Mariusz Olszka, Polska teologia narodu, Lublin 2007, ss. 132 (wyróżnienie).
 135. Marcin Zieliński, Urząd Nauczycielski Kościoła a teologia w ujęciu Josepha Ratzingera, Lublin 2007, ss. 79.
 136. Andrzej Żurawicz, Rola Kościoła w życiu publicznym według Benedykta XVI, Lublin 2007, ss. 93.
 137. Krzysztof Błażejewski, Wiara współczesnego człowieka w ujęciu kardynała Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, Lublin 2007, ss. 87.
 138. Myrroslav Kashchuk, Chrystologia w ujęciu kardynała Christopha Schönborna, Lublin 2007, ss. 85 (wyróżnienie).
 139. Robert Sobczuk, Misterium liturgii według Ojca Świętego Benedykta XVI, Lublin 2008, ss. 108 (wyróżnienie).
 140. Robert Włosek, Antropologia personalistyczna w ujęciu ks. Czesława S. Bartnika, Lublin 2009, ss. 85.
 141. Aleksandra Sołtysiak, Człowiek jako imago Dei według Georga Langemeyera, Lublin 2009, ss. 103 (wyróżnienie).
 142. Marcin Marczewski, Teologia zmartwychwstania według Leo Scheffczyka, Lublin 2009, ss. 99.
 143. Irina Barok, Maryja w dziele zbawienia według kard. Leo Scheffczyka, Lublin 2009, ss. 97.
 144. Andreas Hirsch, Das Sakrament der Firmung nach der Apostolischen Konstitution Divinae consortium naturae von Papst Paul VI., Lublin 2010, ss. 114 + 5.
 145. Emil Mazur, Chrystologia personalistyczna Szkoły Lubelskiej, Lublin 2010, ss. 111.
 146. Paweł Derylak, Miłość istotą chrześcijaństwa według Bruno Fortego, Lublin 2010, ss. 91.
 147. Anna Zagdańka, Maryja jako Boża Rodzicielka według Czesława S. Bartnika, Lublin 2010, s. 107 (wyróżnienie).
 148. Magdalena Kruk, Problematyka śmierci w wybranej literaturze teologicznej, Lublin 2010, ss. 92 (wyróżnienie).
 149. Stanisław Gułas, Teologia Stworzenia według Ks. Czesława Jakubca, Lublin 2010, ss. 58.
 150. Anna Misiejuk, Współczesne rozumienie sakramentu pojednania, Lublin 2010, ss. 89.
 151. Anna Guzowska, Angelologia w świetle najnowszej polskiej literatury teologicznej, Lublin 2010, ss. 85.
 152. Robert Grzegorczyk, Jezus Chrystus według Geralda O’Collinsa, Lublin 2010, ss. 76.
Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 11:42 - Krzysztof Góźdź