Drodzy Przyjaciele naszej Fundacji i Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest organizacją pożytku publicznego, której głównymi zadaniami są:

•    materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych,  kształcenia i wychowania młodzieży,

•    upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie,

•    wspieranie wszelkich inicjatyw uznanych przez środowisko naukowe i zespoły badawcze KUL za znaczące dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, promuje dokonania twórcze i naukowe oraz inspiruje prace naukowo-badawcze we współpracy z wieloma podmiotami.

 

Formy naszej działalności to przede wszystkim:

•    Akademickie Centrum Językowe,

•    księgarnie Fundacji Rozwoju KUL,

•    Lubelska Szkoła Biznesu,

•    Poradnia Zdrowia KUL,

•    projekty społeczne i badawcze finansowane ze środków krajowych i europejskich,

•    szkolenia, sympozja, konferencje.

 

Od 20 lat współpracujemy z Fundacją Konrada Adenauera, tworząc we wspólnych działaniach forum dla dialogu politycznego i merytorycznej współpracy między różnymi grupami społecznymi. W tego typu aktywność angażujemy osobistości ze świata biznesu, polityki, nauki i Kościoła.

 

W latach 2007-2011 fundacja realizowała, w ramach środków krajowych i strukturalnych Unii Europejskiej wiele projektów w zakresie: HIV/AIDS, przeciwdziałania uzależnieniom, zjawiska euro sieroctwa i wykluczenia społecznego z powodu konfliktów z prawem.

 

Od 2012 roku realizowane są dwa projekty innowacyjne, dające możliwości wypracowania nowych rozwiązań o charakterze społecznym w zakresie wspierania szans osób doświadczających konfliktu z prawem.

Fundacja Rozwoju KUL podjęła również inicjatywę akademickiego wolontariatu międzypokoleniowego w ramach projektu „Jesteś między nami – Razem bez barier”, który z powodzeniem rozwija się w sferze promowania aktywności społecznej oraz kreowania rzeczywistości i wymiany międzypokoleniowej w środowisku akademickim.

 

Fundacja Rozwoju KUL jest nowoczesną instytucją, która łączy w sobie cechy organizacji pozarządowej – skutecznie pozyskującej środki na własną działalność statutową – z cechami sprawnego przedsiębiorstwa typu non profit, które generuje środki na wsparcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przychody z działalności gospodarczej pozwalają na prowadzenie inwestycji i ciągły rozwój Fundacji, z drugiej zaś strony dają możliwość finansowania projektów w obszarach niekomercyjnych, co jest realizacją jednego z najważniejszych celów, dla których utworzono tę instytucję.

 

Jesteśmy wdzięczni za wszelką okazaną pomoc, pozwalającą na organizacyjne i materialne wspieranie naszych inicjatyw. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do współpracy osoby indywidualne, organizacje, podmioty gospodarcze do podejmowania wspólnych inicjatyw. Jedną z możliwych form wspierania statutowej działalności Fundacji Rozwoju KUL jest przekazanie 1 % podatku na działalność Fundacji. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

 

                                                        ks. dr Wojciech Pęcherzewski

                                               Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

 

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokój C-234, II piętro

tel. 81 445 32 34

tel./fax 81 533 22 65

www.fundacjarozwoju.kul.pl

e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

nr konta bankowego: 86 1540 1144 2001 6402 7007 0002

KRS: 0000085223

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2014, godz. 11:19 - Krzysztof Osewski