Kim jesteśmy?

 

§119

1. Rada WSS jest kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu na poziomie Wydziału.
2. Członkami Rady WSS są radni.
3. Radnymi są:
1) posłowie z danego Wydziału,
2) starostowie z danego Wydziału.

 

§120

1. Kadencja Rady WSS trwa dwa lata.
2. Kadencja Rady WSS rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady WSS na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Rady WSS następnej kadencji.
3. Rada WSS może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych.

 

 

§ 121

Mandat radnego wygasa w przypadku:
1) wygaśnięcia mandatu posła,
2) wygaśnięcia mandatu starosty.

 

 

 

Czym się zajmujemy?

 

§ 122

1. Do wyłącznych kompetencji Rady WSS należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących studentów Wydziału,
2) obrona praw i interesów studentów danego Wydziału,
3) decydowanie w sprawach powierzonych przez władze Wydziału,
4) wybór i odwołanie Przewodniczącego WSS,
5) wybór i odwołanie pozostałych członków Prezydium Rady WSS,
6) wybór i odwołanie jednego członka Komisji Socjalno-Ekonomicznej,
7) wybór i odwołanie dwóch członków Komisji Wyborczej,
8) wybór i odwołanie jednego członka Sądu Koleżeńskiego,
9) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału,
10) wybór i odwołanie przedstawicieli studentów w Radzie Instytutu,
11) wybór przedstawicieli studentów w Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej,
12) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowego referendum studenckiego,
13) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowej akcji protestacyjnej,
14) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wydziałowego strajku studenckiego.
2. Rada WSS w uzasadnionych wypadkach może powierzyć poszczególne kompetencje Zarządowi WSS na podstawie stosownej uchwały.

 

  


Kontakt z RWSS WNH

 

Polecamy kontakt przez niniejszą stronę internetową, maila, facebooka bądź bezpośrednio przez kontakt z Zarządem.

 

Kontakt mailowy:

rwsswnh@kul.lublin.pl

rwsswnh@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/WSSWNH/ 

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 16:08 - Katarzyna Zając