WYTYCZNE DO PUBLIKACJI

            Prosimy o przysyłanie tekstów w nieprzekraczalnym terminie do 31 I 2012 r. na adres konferencji 9okshw.lublin@gmail.com. Do artykułów należy dołączyć recenzję wydawniczą samodzielnego pracownika naukowego macierzystej uczelni. Ostatecznej recenzji i wyboru tekstów do druku dokonają samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Planowany termin wydania to maj-czerwiec 2012 roku.

            Teksty oddawane do druku należy przygotować w formacie .doc i opisać wg następującego schematu:

Uczelnia_Nazwisko_Imię_Sekcja.doc np. KUL_Gładysz_Andrzej_NPH.doc

            Tekst główny piszemy czcionką Times New Roman 12 pkt z interlinią 1,5. Przypisy czcionką Times New Roman 10 pkt z interlinią 1,0. Całość maszynopisu nie powinna przekroczyć 20 stron formatu A4. Sugerujemy przygotowywanie artykułów o rozmiarze min. 1 arkusza wydawniczego – 40 000 znaków ze spacjami, gdyż umożliwi to państwu uzyskanie wyższej punktacji stypendialnej. Jednak teksty krótsze również będą przyjmowane.

            Przypisy prosimy przygotować wg ogólnie przyjętych zasad z zastosowaniem zwrotów polskich: tamże, tenże, taż, dz. cyt., itd.

Przykłady (fikcyjne):

J. Kowalski, Historia autostrad w Polsce, Warszawa 2009, s. 8763.

Mity i stereotypy o polskiej reprezentacji w piłce nożnej, red. J. Kowalski, J. Wójcik, Warszawa 1991. (do trzech redaktorów)

Mity i stereotypy o koszulkach reprezentantów Polski, red. J. Gnoh i in., wyd. 2, Londyn 2011. (powyżej trzech redaktorów)

A. Prokurator, Jeszcze o aferze „Fryzjera”, „Studia i Materiały do Historii Piłki Nożnej” 6 (2011), s. 46-47.

Z. Ruski, Jak zbudowałem gazociąg w dwa lata, w: Dwieście lat rurociągów i gazociągów w Europie Wschodniej, red. G. Niemiec, Królewiec 2010, s. 46-59.

Z Ruski, dz. cyt., s. 60.

Tenże, Z historii marszów i manifestacji w stolicy, Kraków 2012, s. 13.

Zdrada, w: Słownik oszustw i nadużyć, red. J. Badboy, tłum. G. Niecnota [bmw] [bdw], s. 17-22.

            Cytaty prosimy podawać w cudzysłowie, zwroty obcojęzyczne kursywą. Cytaty dłuższe należy wydzielić z tekstu głównego, krótsze (do 3-4 zdań) mogą pozostać w tekście.

 

            Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres konferencji: 9okshw.lublin@gmail.com

 

Autor: Andrzej Gładysz
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2011, godz. 11:59 - Andrzej Gładysz