SOCJOLOGIA MIGRACJI,TOŻSAMOŚĆ IMIGRANTÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE

 

2018

Stereotypy na temat Ukraińców funkcjonujące w Polsce [w:]  Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa, red. M. Lubicz Miszewski, Wydawnictwo AWL, Wrocław 2018, s. 33-46.

 

2017

Polska i Polacy w oczach imigrantów z Białorusi i Ukrainy, [w:] Wartości i nowoczesność w strategii odpowiedzialnego rozwoju, red. S. Partycki, R. Sobecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 351-361.
 

2016

Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Wchodzenie w polskie społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 206. [MONOGRAFIA]

Rola rodziny w życiu imigrantów, [w:] Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, red. AM. Szyszka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 149-164. 


2015
 

Rola mediów etnicznych w procesie integracji imigrantów, [w:] Medialne reprezentacje kultury, red. A. Sugier-Szerega, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Tożsamość religijna imigrantów z Białorusi i Ukrainy, [w:] Tożsamość religijna w nowoczesności, red. L. Dyczewski, K. Jurek,Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 245-260. 

 

2014 

Cultural Identity in the Context of Migration Processes, [w:] Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 339-344.

Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy, "Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne" 9/2014, s. 64-79.

Integration with the new society. Immigrants from Belarus and Ukraine in Poland, [w:] Społeczne tworzenie przestrzeni, red. M. Skorzycki. E. Stroińska, Łódź-Warszawa 2014, s. 93-110. 

 

2013

Migracje a kryzys finansowy. Doświadczenia zawodowe Białorusinów i Ukraińców mieszkających w Polsce, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 196-203.

Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce [w:] Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin, 2013, s. 83-95.
 
Kompetencje prawne imigrantów mieszkających w Polsce,[w:]Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, red. J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2013.
 
Different ethnic and cultural identity in Polish society. Immigrants from Belarus and Ukraine in Poland, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6. 

 

TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNO-KULTUROWA, ETNICZNA, RELIGIJNA

2017 

Człowiek (w) sieci. Problem konstruowania i ochorony tożsamości w sieci [współautorstwo z A. Pękala], [w:] Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, red. M Górka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.

 

2015

Tożsamość religijna w nowoczesności, red.L. Dyczewski, K.Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s.262 [REDAKCJA]. 

Elementy znaczące tożsamości społeczno-kulturowej maturzystów w mieście Opoczno, [w:] Małe miasta. Tożsamość, red. M. Zemło, Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2015, s 475-492.

 

2014

Więzi społeczne i kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie badań maturzystów w powiecie opoczyńskim, [w:] Społeczne tworzenie przestrzeni, red. M. Skorzycki. E. Stroińska, Łódź-Warszawa 2014, s. 53-72. 

 

2013 

Tożsamość w wielokulturowym kontekście,red.L. Dyczewski, K.Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin 2013, s.393 [REDAKCJA].
 
Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin: Wydawnictwo KUL, Europejskie Centrum Natolin 2013, s. 362 [REDAKCJA].

Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego w XIX wieku, [w:] Małe miasta. Tradycje walk o niepodległość, red. M. Zemło, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 388-409.  

 

2012

Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie - w świetle wybranych stanowisk, [w:] Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy,red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. Tobaszewski, J. Żołnierz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 173 - 182.

Sprawozdanie z konferencji Tożsamość w wielokulturowym kontekście (Warszawa, 7-8 listopada 2011r.), "Roczniki Nauk Społecznych", nr 1/2012, s. 163-167.

 

2010 

Tożsamość społeczności lokalnej w świadomości maturzystów Opoczna, [w:]Odmiany tożsamości, red. Robert Szwed, Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 115-130.

 

SOCJOLOGIA KULTURY i RELIGII

2019

The role of emotional intelligence in attitudes towards elderly patients – Comparative study of medical students from rural and urban areas, I. Mamcarz, K. Torres, BP. Mamcarz, K. Jurek, A. Torres, K. Szast, Ann Agric Environ Med. DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/110770 /IF 1,030/, MNiSW: 70 pkt.

 

 

2018

Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory, A. Deluga, B. Kosicka, B. Dobrowolska, A. Chrzan-Rodak, K. Jurek, I. Wrońska, A. A. Ksykiewicz-Dorota, M. Jędrych, B. Drop, Ann Agric Environ Med. nr 25(3), s. 562–567/IF 1,116/

 

2017

Older people, ageing and old age in the light of some public opinin surveys in Poland, [współautorstwo z B. Dobrowolska], "Roczniki Nauk Społecznych" 2017, tom 9(45), nr 2, s. 7-25.

 

2016 

Validation of the Polish version of the Duke University Religion Index (PolDUREL), B. Dobrowolska, K. Jurek, A.B. Pilewska-Kozak, J. Pawlikowski, M. Drozd, H. Koenig, "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", nr 126(12), s. 1005-1008 /IF 2,309/. 

 

2015

Social Media and Image Creation, [w:] E-gsopodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Terażniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sociecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s 475-492.


Komiksy "The 99" - promowanie wielokulturowości czy manipulacja odbiorcami?, [w:] Po co nam artyści? Szkice z socjologii kultury i religii, red. M. Skorzycki. E. Stroińska, Łódź-Warszawa 2014, s. 51-60. 
 
Chapter XI. Forms of Religious Activity on the Internet, Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, Polish Philosophical Studies, XIV, Christian Philosophical Studies, XIII, ED. Leon Dyczewski, ed. ISBN 9781565183032, 2015. [artykuł opracowany na bazie publikacji: Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie], p. 179-192.

 

2014

Kolor jako element kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej, "Zeszyty Naukowe KUL", nr 4/2014, s. 55-66. 

 

2013

Sacrum online - prywatyzacja religii w Internecie, [w:] Ku prywatyzacji religii?, red. A. A. Szafrański, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 

2012 

Kryzys gospodarczy jako efekt kryzysu wartości, [w:] Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki,Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 373-384.


2011

Wybrane koncepcje tożsamości jednostki w perspektywie psychologicznej, psychologia.net.

 

Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, "Kultura - Media - Teologia",Media, kultura, pieniądze i..., nr 06/2011,s. 68-80. 
 


SOCJOLOGIA MEDIÓW, KULTURA A NOWOCZESNE MEDIA, ETYKA DZIENNIKARSKA, KULTURA POLITYCZNA

 

2015

Social Media and Image Creation, [w:] E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sobiecki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 333-343. 

 

2013 

Badania społeczne w Internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1/41, s. 82-95.  

 

2012 

Kobiety w filmie, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. J. Mazur-Łuczak, Gorzów Wielkopolski: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2013 s. 147-164. 

Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce, [w:] Wartość mediów-od wyzwań do szans, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012, s. 369-388. 

Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków, "Kultura i Historia", nr 22/2012.

Prowokacja dziennikarska jako narzędzie dziennikarstwa śledczego, "Naukowy Przegląd Dziennikarski", nr 2/2012, s. 55-68. 

Granice stosowania prowokacji dziennikarskiej (analiza wybranych prowokacji dziennikarskich przeprowadzonych w latach 2004-2010), "Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2/2012, s. 117-132. 

 

2011 

Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castellsa, "Acta Humana", Komunikacja niejedno ma imię, nr 2/2011, s. 87-96. 

Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, "Media - Kultura - Społeczeństwo", nr 6/2011. 

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE/INNE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Projekt portalu internetowego "Naukaibiznes.pl" [współautorstwo z S. Hypś, W. Wciseł, [w:] Innowacyność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych, red. M. Białachi in.,TMKarpinski Publisher, Suchy Las 2014, s. 36-42.

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2019, godz. 21:55 - Krzysztof Jurek