REGULAMIN KONKURSU

na temat wiedzy z zakresu finansów publicznych.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany w ramach XXI Tygodnia Ekonomicznego oraz konferencji ,,W poszukiwaniu sposobów zrównoważenia finansów publicznych”; zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Partnerem konkursu jest Narodowy Bank Polski; ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa; ww.nbp.pl; zwany dalej ’’Partnerem”.
 4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat finansów publicznych.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które są studentami uczelni państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie władz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 i 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę zawierającą 20 pytań konkursowych.
 2. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi.
 3. Wygrywa ten Uczestnik, który odpowie poprawnie na wszystkie zadane pytania lub będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi wśród osób biorących udział w konkursie.
 4. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które poprawnie odpowiedziały na pytania konkursowe zostaje zawiązana przez Organizatorów Komisja Konkursowa mająca za zadanie wyłonić jednego zwycięzcę w drodze serii kolejnych pytań.

 

§ 4

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od godziny 9.00 do godziny 10.00 dnia 10 czerwca 2011r.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 10.00 dnia 10 czerwca 2011r. wraz z rozpoczęciem w/w konferencji.
 3. Możliwość złożenia wypełnionych kart konkursowych, uczestnicy będą mieli po zakończeniu konferencji w czasie nie dłuższym niż 30 minut.
 4. Zakończenie Konkursu nastąpi w momencie wręczenia nagród zwycięzcom tj. najpóźniej do dnia 18 czerwca 2011r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się przy siedzibie Organizatora tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala C-422, po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych.
 5. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 

§ 5

ZGŁOSZENA DO KONKURSU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie powinny stawić się na konferencji ,,W poszukiwaniu sposobów zrównoważenia finansów publicznych” do godziny 10.00 oraz wypełnić kartę  z pytaniami.
 2. W karcie zgłoszeniowej wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności : imię , nazwisko, uczelnia, adres e-mai oraz telefon kontaktowy.
 3. Każdy uczestnik może posiadać w ramach Konkursu wyłącznie jedną kartę konkursową.

§ 6

ZASADY GRY

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę konkursową z 20 pytaniami.
 2. Celem gry jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 20 pytań zawartych w karcie konkursowej.
 3. Pierwszych 15 pytań będzie to test jednokrotnego wyboru, kolejne 5 pytań to pytania otwarte.
 4. Ostateczny termin złożenia kart konkursowych upływa po 30 minutach od momentu zakończenia konferencji pt. ,,W poszukiwaniu sposobów zrównoważenia finansów publicznych” w dniu 10 czerwca 2011r.
 5. Karty należy składać w wyznaczonym przedstawicielom Organizatora w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie odbywać się będzie konferencja.

 

§ 7

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochranie Danych  Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator i Partner może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator i Partner zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych kart konkursowych dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi wyłania zwycięzców.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania lub zdobędzie najwyższy wynik wśród osób biorących udział  w konkursie.
 3. Jeżeli kilku graczy uzyska tę samą liczbę punktów Komisja Konkursowa dokonuje dogrywki w której osoby z taką samą maksymalną liczba punktów będzie odpowiadać na pytania w kolejnych zestawach aż do wyłonienia zwycięzcy.
 4. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy siedzibie Organizatora tj. Sali C-422 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II najpóźniej do dnia 18.06.2011r.

 

§ 9

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe,  za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci netbook.
 3. Osoby, które zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce zdobędą nagrody książkowe.

 

§ 10

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisje Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności sprawdzaniem kart konkursowych co do poprawności udzielonych odpowiedzi, dbaniem o prawidłowy przebieg konkursu, ogłaszaniem rankingu graczy listy nagrodzonych graczy, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów, dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowego wyniku gry.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie  oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii oraz gablocie ogłoszeń przy Siedzibie Organizatora tj. sala C-422 na katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 10 czerwca 2011r.

REGULAMIN

Turnieju „CASFLOW”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

     1.  Turniej pod nazwą „CASHFLOW” zwany dalej „Turniejem” organizowany jest na Katolickim   

          Uniwersytecie Lubelskim w ramach XXI Tygodnia Ekonomicznego.

     2.  Przedmiotem Turnieju jest gra planszowa „CASHFLOW 101” i „CASHFLOW 102”.

     3.  Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim

          Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w

          Katedrze Historii Gospodarczej w pokoju C-422; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej

          ’’Organizatorem”.

     4.  Celem Turnieju jest popularyzacja inteligencji finansowej.

 

§ 2

UCZESTNICY TURNIEJU

 

 1. W Turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Turnieju na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ TURNIEJU

 

 1. Zgłoszenia do Turnieju odbywają się od  1 czerwca do 8 czerwca 2011r. (decyduje kolejność zgłoszeń)
 2. Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w dniach  9 czerwca 2011r. w Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 3. Finał Turnieju odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011r. w miejscu, o którym mowa w ust.2.
 4. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011r. o godzinie 18.00 podczas XXI Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO TURNIEJU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Turnieju mogą dokonywać zgłoszeń od 1 do 8 czerwca 2011r. wyłącznie po przez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: kuse.kul.lublin@gmail.com w temacie wpisując „TURNIEJ CASHFLOW”. Decyduje kolejność zgłoszeń!
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności : imię , nazwisko, uczelnia, adres e-mai oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Turnieju.
 4. W przypadku gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Turnieju.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do turnieju decyduje Organizator.

 

 

§ 5

ZASADY I PRZEBIEG TURNIEJU

 

 1. Turniej składa się z 2 etapów: eliminacji oraz finału
 2. W eliminacjach bierze udział 36 uczestników, 6 uczestników w każdej z 6 gier.
 3. Za uczestnika uważa się osobę zakwalifikowaną do Turnieju przez Organizatora.
 4. Do fazy fnałowej przechodzą wyłącznie zwycięzcy każdej z 6 gier eliminacyjnych.
 5. Za zwycięzcę gry eliminacyjnej uważa się osobę, która wygrała grę na podstawie jej zasad.
 6. Za zwycięzcę finału uważa się osobę na takich samy zasadach jak w ust.5
 7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa osoba zwana bankierem, która jest przedstawicielem Organizatora.
 8. Za bankiera uważa się osobę, której obowiązkiem jest wytłumaczenie zasad gry jej uczestnikom. Nie może ona brać udziału w samym Turnieju. Bankierem w rozgrywkach eliminacyjnych oraz w rozgrywce finałowej jest przedstawiciel Organizatora.
 9. Dane osobowe uczestników Turnieju chronione zgodnie z ustawą o Ochranie Danych  Osobowych z 1997r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator może opublikować dane osobowe uczestników.

 

§ 6

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe,  za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci aparatu cyfrowego.
 3. Osoby, które zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce zdobędą nagrody książkowe.

 

§ 7

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Bankiera podczas trwania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika Turnieju, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco w trakcie turnieju , przez Bankiera prowadzącego dany turniej, który jest przedstawicielem Organizatora.
 4. Decyzja Bankieta, który jest przedstawicielem organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz pozostałych finalistów, na stronie Koła Naukowego Studentów Ekonomii.
 3. Zgłoszenie udziału w Turnieju oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2012, godz. 12:10 - Anna Mizak