Ruszyła rekrutacja na KUL. Dotyczy to także Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie już teraz zapraszamy na dietetykę i inżynierię środowiska, a niebawem kolejne kierunki, które będzie można studiować od października tego roku. W planach jest uruchomienie nauk o rodzinie (I stopień), administracji (I stopień) oraz bezpieczeństwa narodowego (I i II stopień).

Rekrutacja potrwa do 8 lipca 2021 r., a w przypadku studiów II stopnia w języku angielskim do 15 lipca br. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy. To powiązanie tradycji i nowoczesności.

W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo – studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego. Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim – rekrutować będziemy od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. W ciągu swojej ponad 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. Katolicki Uniwersytet Lubelski realizując swoją misję stara się zapewnić dostęp do kształcenia na wysokim poziomie jak najszerszemu gronu młodych ludzi. Jednym z umożliwiających to rozwiązań przez wiele lat było kształcenie poza Lublinem. Najdłużej istniejącym ośrodkiem takiego kształcenia i jedynym dziś funkcjonującym jest Filia KUL w Stalowej Woli.

Związki KUL ze Stalową Wolą sięgają drugiej połowy lat 70. XX wieku. Wtedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii MB Królowej Polski, a późniejszego sandomierskiego biskupa pomocniczego, ks. Edwarda Frankowskiego powstało Studium o Rodzinie, w działalność którego zaangażowali się wykładowcy KUL. Wykłady, głównie o tematyce chrześcijańsko-społecznej, były prowadzone w różnej formie aż do sformalizowania obecności KUL w Stalowej Woli, co umożliwił upadek systemu komunistycznego. W 1989 powstał Punkt Konsultacyjny, przekształcony następnie w Filię Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszymi uruchomionymi kierunkami były prowadzone eksternistycznie socjologia i pedagogika. W 2004 obecność KUL w Stalowej Woli przybrała formę wydziału, który w różnym kształcie (przez kilka lat funkcjonowały dwa wydziały) istniał aż do początku tego roku. W tym okresie uniwersytet prowadził w Stalowej Woli kilkanaście kierunków, które ukończyło ponad 16 tysięcy absolwentów. Kierunki kształcenia były odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie społeczne i potrzeby rynku pracy.

Utworzenie Filii stanowi nowy etap obecności KUL w Stalowej Woli. Umożliwi poszerzenie oferty dydaktycznej, w tym także kierunków studiów podyplomowych. Ze względu na przemysłowy charakter miasta kontynuowane będzie kształcenie na kierunku inżynieria środowiska. Trwają prace nad uruchomieniem studiów w zakresie nauk o rodzinie, bezpieczeństwa narodowego, administracji oraz dietetyki. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy związani z wydziałami KUL w Lublinie. Oferta studiów podyplomowych ma zostać wzbogacona m.in. o kierunki umożliwiające uzyskanie uprawnień nauczycielskich. W dalszej przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych kierunków, w tym studiów z pedagogiki wczesnoszkolnej. Kształcenie na wysokim poziomie umożliwia nowoczesna baza dydaktyczna, a także współpraca z władzami samorządowymi, która może być modelowym przykładem współdziałania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2021, godz. 10:13 - Adam Garbacz