Statut

Koła Hiszpańsko-Polskiego

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

§ 1

 

Nazwa brzmi: Koło Hiszpańsko-Polskie przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

 

§ 2

 

Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

§ 3

 

Celem Koła jest propagowanie szeroko rozumianej kultury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej na terenie Uniwersytetu i poza nim.

 

§ 4

 

Zakres działalności Koła obejmuje:

a) utrzymywanie kontaktów z wybranymi ośrodkami kultury i nauki na terenie Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem środowisk katolickich;

b) organizowanie spotkań z przedstawicielami hiszpańskich środowisk kultury i nauki;

c) pracę naukową związaną z historią i współczesnością Hiszpanii;

d) wymianę materiałów, informacji i czasopism;

e) organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych do Hiszpanii;

f) naukę języka hiszpańskiego.

 

§ 5

 

Koło składa się z członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pracownik i student KUL. Członkiem nadzwyczajnym może zostać pracownik i student innej wyższej uczelni.

 

§ 6

 

Koło ma swojego Kuratora, którym jest jeden z pracowników KUL.

 

§ 7

 

Organami Koła są:

a) walne zebranie - zwyczajne i nadzwyczajne;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 8

 

Zwyczajne zebranie członków zwołuje Zarząd w 1-szym semestrze każdego roku akademickiego.

 

§ 9

 

Nadzwyczajne zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek podpisany przynajmniej przez 1/3 ogólnej ilości członków.

 

§ 10

 

Kompetencje walnego zebrania:

a) ustalenie ogólnego kierunku pracy Koła i uchwalenie rocznego planu działalności;

b) wybór organów Koła na okres jednego roku akademickiego;

c) uchwalenie absolutorium dla ustępujących władz Koła;

d) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

e) uchwalenie Statutu i zmian Statutu Koła.

 

§ 11

 

Walne zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne zagaja Prezes Koła, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. Zebraniu przewodniczy jeden z członków Koła wybrany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

§ 12

 

Kandydatów do organów Koła może zgłaszać każdy członek Koła uprawniony do głosowania. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. Przewodniczący zebrania nie ma prawa głosu, ale rozstrzyga przy równej ilości głosów.

 

§ 13

 

Skład Zarządu Koła jest następujący:

a) Prezes;

b) Wiceprezes;

c) Sekretarz;

d) Skarbnik;

e) Bibliotekarz;

f) Członkowie Zarządu (3-5 osób).

 

§ 14

 

Kompetencje Zarządu: 

a) Zarząd Koła wykonuje uchwały Walnego Zebrania;

b) Zarząd wydaje decyzje o wszystkich sprawach Koła nieprzekazanych innym organom Koła przez Statut;

c) w wyjątkowych wypadkach Zarząd wydaje zwolnienia z opłacania składek członkowskich;

d) Zarząd reprezentuje Koło na zewnątrz i występuje w jego imieniu;

e) Zarząd może powołać do określonych zadań i na określony czas komisje wykonawcze;

f) Zarząd ustala i ogłasza terminy ogólnych zebrań i innych imprez Koła.

 

§ 15

 

Ważność prawną pismom Zarządu nadają trzy podpisy: Kuratora, Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika Koła.

 

§ 16

 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania jego kadencji, funkcję jego automatyczne przejmuje Wiceprezes. W razie ustąpienia innego członka Zarządu pozostali członkowie dobierają nowego członka na najbliższym zebraniu Zarządu. Kandydata przedstawić może każdy członek Zarządu, o wyborze jednak decyduje zwykła większość.

 

§ 17

 

Skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

a) Przewodniczący;

b) dwaj członkowie.

 

§ 18

 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i działalności merytorycznej Zarządu przynajmniej raz w okresie jego urzędowania;

b) przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonej kontroli finansowej gospodarki Zarządu;

c) przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz Koła.

 

§ 19

 

W wypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji pozostali członkowie dobierają nowego członka. Przy wyborze wymagana jest jednomyślność i zgoda Zarządu Koła.

 

§ 20

 

Przyjęcia do Koła dokonuje Zarząd na podstawie zgłoszenia się kandydata w sekretariacie Koła.

 

§ 21

 

Członkowie zwyczajni Koła mają następujące uprawnienia:

a) prawo wyboru i wybieralności organów Koła;

b) prawo korzystania z urządzeń i przedsięwzięć Koła na warunkach ustalonych przez Zarząd.

 

§ 22

 

Członkowie Koła mają następujące obowiązki:

a) wzięcia udziału w pracach Koła;

b) uczęszczanie na ogólne zebrania;

c) stosowanie się do postanowień Zarządu;

d) uiszczanie wpisowego i regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

§ 23

 

Członkostwo traci się:

a) w razie dobrowolnego wystąpienia;

b) wskutek orzeczenia Zarządu Koła;

c) przez nieusprawiedliwioną nieobecność na czterech z kolei zebraniach Koła;

d) na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich w ciągu pół roku.

 

§ 24

 

Członków honorowych mianuje Walne Zebranie Koła Hiszpańsko-Polskiego na wniosek któregoś z członków.

 

§ 25

 

Fundusze Koła stanowią składki członkowskie i inne okolicznościowe dochody.

 

§ 26

 

Zobowiązania materialne w imieniu Koła zaciąga Zarząd. Warunkiem tych zobowiązań są trzy podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa, Skarbnika i jednego z członków Zarządu.

 

§ 27

 

Zmiana Statutu Koła następuje na wniosek Zarządu lub 1/3 członków Koła na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zebraniu kwalifikowaną większością 2/3 obecnych członków Koła.

 

§ 28

 

O przeznaczeniu pozostałego majątku rzeczowego lub pieniężnego w razie rozwiązania Koła decyduje to samo Walne Zebranie, które uchwaliło rozwiązanie Koła.

 

§ 29

 

Rozwiązanie Koła Hiszpańsko-Polskiego może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 ilości członków Koła na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Koła.

 

§ 30

 

Rozwiązanie Koła może nastąpić dopiero po uregulowaniu przez Koło wszystkich zobowiązań materialnych.

 

 

Lublin, w maju 1989 r.

Autor: Jakub Chmiel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 13:22 - Jakub Chmiel