Program spotkań - semestr zimowy:

1.  Spotkanie wprowadzające - omówienie programu, podstawowe pojęcia. Podstawowe pojęcia statystyki

2. Opis i prezentacja materiału statystycznego,

3. Miary tendencji centralnej

4. Miary zmienności, asymetrii

5. Dobór próby, liczebność próby

6. Rozkłady prawdopodobieństw, rozkład z próby

7. Badanie związku między zmiennymi

 

Program spotkań - semestr letni:

1. Badanie związku między zmiennymi. Analiza korelacji 

2. Wnioskowanie statystyczne – wprowadzenie do estymacji parametrów statystycznych

3. Estymacja parametrów statystycznych i minimalna liczebność próby

4. Testowanie hipotez statystycznych

5. Testy istotności dla jednej i dla dwóch prób

6. Nieparametryczne testy istotności – wprowadzenie i testy istotności dla jednej próby

7. Nieparametryczne testy istotności dla dwóch prób

 

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, godz. 13:55 - Krzysztof Jurek