Administracyjnoprawne aspekty ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych

(streszczenie)

 

Administrative and legal aspects of reducing of air pollutant emissions stemming from exploitation of solid fuel combustion installations in residential buildings (summary)

 

Административно-юридические аспекты ограничения выпуска загрязнений в воздух, связанных с эксплуатацией установки сжигания твердого топлива в жилых домах (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2019, godz. 14:50 - Monika Popek