2 (54) 2013 - wersja on line

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji (Piotr Stanisz)

Wiesław Chrzanowski  (1923-2012) (Piotr Stanisz)

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Wiesław BAR

La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia (streszczenie)

Democracy, Laicization and Revival of the Catholic Education in Poland (summary)

Демократия, секуляризм и возрождение католического образования в Польше (pезюме)

 

Mirosław GRANAT

Godność człowieka jako  źródło wolności i praw człowieka i  obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP) (streszczenie)

Human Dignity as a Source of the Human and Citizen’s Rights and Freedoms (Remarks in Reference to Article 30 of the Polish Constitution) (summary)

Достоинство человека как источник свободы и прав человека и гражданина

(замечания на фоне ст. 30 Конституции РП) (pезюме)

 

Wojciech ŁĄCZKOWSKI

Suwerenność państwa a członkostwo w strukturach międzynarodowych (streszczenie)

State Sovereignty versus Membership in the International Institutions (summary)

Суверенитет государства и членство в международных структурах (pезюме)

 

Henryk MISZTAL

Bartłomiej Longo (1841-1926) – święty społecznik (aspekt kanoniczno – socjologiczny) (streszczenie)

Bartolo Longo (1841-1926) – a Saint and a Social Worker (Canonical and Sociological Aspects) (summary)

Бартломей Лонго (1841-1926) – святой общественный деятель (аспект каноническo- социологический) (pезюме)

 

Stanisław SAGAN, Viktoriya SERZHANOVA, Dominika WAPIŃSKA

Historyczne akty ustrojowe i obowiązująca konstytucja Norwegii (streszczenie)

Historical Constitutional Acts and the Binding Constitution of Norway (summary)

Исторические акты правительства и действующa конституция Норвегии (pезюме)

 

Tadeusz STANISŁAWSKI

Status prawny nieruchomości kościelnych (streszczenie)

The Legal Status of the Church’s Real Estate (summary)

Правовой статус костельных недвижимостeй (pезюме)

 

Marian STASIAK

Inspiracje eklezjologiczne we współczesnej kanonistyce (streszczenie)

Ecclesiological Inspirations in the Contemporary Science of Canon Law (summary)

Экклезиологическое вдохновение в современной канонистыце (pезюме)

 

Andrzej SZAJKOWSKI

Uwagi na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (streszczenie)

Remarks on the Amendment to the Code of Commercial Companies
and Partnerships (summary)

Комментарии о внесении изменений в Кодекс коммерческих компаний (pезюме)

 

Andrzej ZOLL

Ochrona dziecka w fazie prenatalnej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (streszczenie)

Protection of a Child in a Prenatal Phase in light of the Work of the Criminal Law Codification Commission (summary)

Защита ребенка в пренатальной фазе в работe Кодыфикацийнoй Комиссии Уголовного Права  (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Martinez v. Superior Court. California Supreme Court 29 Cal. 3d 701 (1981) (tłum.Marzena Rzeszót)

 

 

RECENZJE

 

Joanna Misztal-Konecka, Bigamia w prawie rzymskim,Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 335 (rec. Karol Dąbrowski)

Дмитрий Ванюков, Сергей Веселовский Непризнанньіe государства (Niepriznanije Gosudarstva) Книжный Клуб Книговек, Москва 2011, ss. 416 (rec. Iryna Kozak)

 

SPRAWOZDANIA

 

Preferencje podatkowe (Konferencja naukowa, Lublin,  20 lutego 2013 r. ) (Beata Stepaniuk)

Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo krajowe (Ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów, 21 lutego 2013 r.) (Elżbieta Małecka)

Acuerdo Transpacífico (TTP): Una Visión Crítica (Układ Transpacyficki (TPP): spojrzenie krytyczne), 27 lutego 2013 r., aula “Guillermo Floris Margadant”, UNAM, Meksyk D.F. (Wiesław Bar)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 09:15 - Magdalena Sawa